Vi vill ge kraft till
Framtidens välfärd

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Helsingborgarna ska kunna lita på välfärden. Samhället ska finnas där, från förskola, grundskola, gymnasiet och för den som behöver gå vidare i vuxenutbildningen. När vi behöver av stöd och råd från socialtjänsten ska trösklarna vara låga. När vi blir äldre måste det finnas en vård och omsorg som håller en hög kvalitet, oavsett vårdform och utförare.

Genom tidiga insatser i skolan läggs grunden till ett bra liv. Det är i skolan våra barn lär sig både kunskaper och bildning, samarbete med andra, om vår omvärld, naturen och historien. I skolan fostras samhällsmedborgare. Den viktigaste faktorn för att minska utanförskap och kriminalitet är utbildning. En god utbildning lägger grunden för framtidens Helsingborg.

Genom att säkra en god vård och omsorg, som tar hand om vården som behöver den på bästa sätt, skapar vi livskvalitet. Den som är i behov av vård och omsorg ska veta att den håller god kvalitet och att varje enskild vårdtagare får den vård som den har rätt till.

När familjer eller individer behöver stöd av socialtjänsten ska dessa vara lättillgängliga och behovsanpassade. Socialtjänsten ska erbjuda både stöd och förebyggande insatser. Genom att sätta in resurser i rätt tid kan mycket lösas innan det är för sent.

Vi vill ge kraft till framtidens välfärd i Helsingborg – en välfärd som varje dag ger kraft till Helsingborgarna.

Våra förslag på området:

Skola och utbildning

Utbildning är grunden för livet. Därför måste skolan stödja, lära och utveckla våra barn och ungdomar och ge kraft att lära för livet. Varje dag arbetar både lärare och elever hårt för att göra skolan i Helsingborg så bra som möjligt. Vi ser ett behov av att ge mer stöd till dem elever som behöver det mest. Det kan handla om att erbjuda alla elever en ordentlig frukost så de orkar med skoldagen, en förstärkt elevhälsa som också erbjuder återkommande hälsosamtal med både skolsköterska och kurator och mer fysisk aktivitet.

Därför vill Centerpartiet:

 • att elevhälsan förstärks och att en garanterad miniminivå fastställs för vilken elevhälsa som eleverna ska kunna räkna med.
 • att återkommande hälsosamtal för elever under skolgången, både med skolsköterska och kurator införs på prov i Helsingborg.
 • att kuratorer och skolsköterskor på skolorna är utbildade inom området psykisk ohälsa genom ett kunskapslyft.
 • att Helsingborgs stad inför ett pilotprojekt med frukost till skoleleverna.
 • att Helsingborg på prov erbjuder gymnasieelever sovmorgon, med hänvisning till den forskning som visar på ett positivt resultat av detta.
 • att Helsingborg fortsätter att satsa på skolmaten som i största möjliga mån lagas på plats med närproducerade, klimatsmarta råvaror av hög kvalitet.
 • att Helsingborg provar att införa så kallade aktivtetsbaserade klassrum i syfte att öka rörelsen och kreativiteten bland eleverna.
 • att elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds någon form av fysisk aktivitet/rörelse varje dag.
 • att Helsingborg tar fram en handlingsplan för åtgärder avseende särbegåvade elever.
 • att Helsingborgs stads skolor erbjuder sjukfrånvarande elever möjlighet att delta i undervisningen vid tillfällen där det är lämpligt.
 • att rätten till skolskjuts utsträcks för alla elever så att även de som bor på landsbygden har möjlighet att gå i friskolor.
 • att kommunen arbetar riktat för att stärka elevdemokratin så att eleverna kan bli mer involverad i frågor rörande deras skolgång.
 • att Helsingborg ska ligga i framkant när det kommer till digitaliseringens möjligheter inom skola och utbildning.
 • att ett utbyte mellan Helsingborg och Helsingör/Danmark påbörjas i syfte att öka förståelsen i det danska språket bland Helsingborgs elever för att skapa positiva mereffekter och möjligheter inom den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Öresundsregionen.
 • att alla elever skall erbjudas att studera under sommarlovet, så kallad sommarskola, i syfte att öka behörigheten till gymnasieskolan.
 • att erfarenheterna från pandemins digitala undervisning tas till vara och att de digitala möjligheterna fortsätter att utvecklas för att bli en naturlig del av skolans verksamhet.
 • att alla lärare erbjuds att vidareutbildas i olika frågeställningar rörande människors lika värde, jämställdhets- och HBTQ-frågor.
 • att Helsingborg stärker möjligheterna för universitets- och högskolestudenter att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kommunen så att fler lärarstudenter sedan också söker sig hit när de är utexaminerade.
 • att stödpersonal anställs i skolorna för att avlasta lärarna från administrativa bördor.
 • att stödpersonal med ansvar för verksamhetsutveckling inom bland annat forskning och evidens och digitalisering för att utveckla undervisningen.

Vård och omsorg

Den som är i behov av vård och omsorg måste kunna lita på att den håller hög kvalitet och finns där när den behövs. Vi måste bland annat ställa samma höga krav på kvalitet oavsett vem som utför vården och omsorgen, öka stödet så att fler kan välja att bo hemma och öka demenskunskaperna i vår verksamhet. Genom att ta vara på den kompetens och de möjligheter som finns kan vi ge kraft att utveckla vård och omsorgsverksamheten för framtiden.

Därför vill Centerpartiet:

 • att en fast vårdkontakt garanteras i den kommunala hemsjukvården.
 • att ett kvalitetssäkringssystem införs i Helsingborg så att kvaliteten på vård och omsorgstjänster samt äldreboenden kan mätas och bedömas likvärdigt såväl hos kommunala som privata aktörer.
 • att Helsingborg utvecklar de delar av den nära vården som kommunen ansvarar för i syfte att skapa möjligheter för fler att bo kvar i den självvalda hemmiljön.
 • att det införs ett samarbete mellan förskola och äldreboenden i Helsingborg likt de modeller som skett på andra platser i landet.
 • att fler äldreboenden utrustas med tillagningskök som lagar mat på närproducerade, klimatsmarta råvaror som håller hög kvalitet.
 • att fler av Helsingborgs äldre, oavsett om man har hemvård eller inte, ska inspireras till och erbjudas möjlighet att komma och äta på stadens vårdboenden, skolor och liknande offentliga inrättningar i syfte att minska ensamheten.
 • att fler boenden och demensavdelningar blir Silviacetrifierade eller med liknande kvalitetssäkring där att kunskaperna kring demensfrågor stärks i hemsjukvården samt hos anhöriga för att möjliggöra för fler demenssjuka att kunna bo hemma längre.
 • att Helsingborg satsar på att rätt kompetens används på rätt sätt för att både stärka kvaliteten och mervärdet för både vårdtagare och anställd.
 • att kunskapen i olika språk, såväl svenska som andra, stärks bland de anställda i vård och omsorg för att göra det enklare att kommunicera med vårdtagarna.
 • att den ofrivilliga ensamheten, inte minst efter pandemin, motverkas i samarbete med föreningar och civilsamhälle, samt med personal som har mer tid till den enskilde vård- och omsorgstagaren.
 • att kvaliteten och likvärdigheten ökar där ett mål ska sättas om att det maximalt ska vara 25 medarbetare per chef i vård- och omsorgsverksamheten och att en obligatorisk chefsutbildning för ledare i äldreomsorgen inrättas.
 • att Helsingborg ska ligga i framkant när det kommer till digitaliseringens möjligheter inom vård- och omsorgsverksamheten och drar nytta för att ge personalen mer tid till de vårdande insatserna.
 • att Helsingborg erbjuder personer med daglig verksamhet möjlighet att tillbringa tid på djurgårdar.
 • att kommunen individanpassar och varierar LSS-boenden utifrån den enskildes behov.
 • att kommunen erbjuder en varierad daglig verksamhet utifrån den enskildes förutsättningar.
 • att Helsingborgs stad bygger fler LSS-boenden.
 • att kommunen höjer habiliteringsersättningen.
 • att kommunen erbjuder daglig verksamhet på landsbygdsföretag genom ett pilotprojekt i samverkan med de gröna näringarna.
 • att höja kunskapen om äldres psykiska ohälsa samt våldutsatthet.

Socialtjänst

Socialtjänsten ska finnas när den behövs, där den behövs. Både för att stödja och vägleda, men även förebyggande för att motverka att någon far illa. Genom ett tydligare samarbete mellan skola och socialtjänst, rekrytering och utbildning av fler familjehem, stärkta mobila team och förstärkningar till det viktiga arbete som kvinnojouren utför kan vi skapa en tryggare stad för fler.

Därför vill Centerpartiet:

 • att samarbetet mellan socialtjänst och skola förstärks ytterligare så att man tidigt kan fånga upp barn som kan fara illa.
 • att de barn och familjer som är aktuella inom socialtjänsten erbjuds en särskild kartläggning och stöd av skola och socialtjänst gemensamt där stödet ges såväl i skola som hemma.
 • att arbetet med hembesök samt uppsökande och uppföljande verksamhet och insatser inom socialtjänsten stärks.
 • att de sociala tjänster som kommunen erbjuder kommuniceras tydligt så att trösklar minskar för kontakt med socialtjänsten.
 • att incitament etableras och kunskaper sprids för att rekrytera och utbilda fler familjehem till barn i behov av vård utanför det egna hemmet.
 • att stödjande insatser alltid ska erbjudas och bli en viktig del av socialtjänstens bistånd i syfte att möjliggöra för barnen att bo hemma i stället för placering när så är möjligt.
 • att ”Bostad först” utvecklas och stärks.
 • att de mobila teamen stärks genom ett pilotprojekt där när-mobilteam med specifika geografiska ansvar etableras i stadens särskilt utsatta områden och utgår från fritidsgårdar.
 • att Helsingborg ger långsiktiga förutsättningar så att kvinnojouren kan utveckla sin verksamhet och att möjlighet även ges för utsatta kvinnor att bo kvar i kommunen.
 • att Helsingborg utvecklar nya metoder och verksamhet för att ge utsatta personer i behov av skydd trygghet och möjlighet att bo kvar i kommunen.
 • att samarbetet mellan Region Skåne, Polis och Helsingborgs stad samt lokala fastighetsägare stärks för att motverka våld i nära relationer.

Ekonomi

En god ekonomisk hushållning är grunden för att vi ska kunna stärka välfärden, satsa på miljö och klimat och kunna bygga en grönare och bättre stad. Därför är det viktigt att vi har en klok, långsiktig och ansvarsfull hantering av vår gemensamma ekonomi och våra skattepengar.

Därför vill Centerpartiet:

 • att Helsingborgs ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt som undviker underskott och som låter oss vara en attraktiv kommun både för företag och för människorna som bor här, även på lång sikt.
 • att säkra att staden både har en god kreditrating och en budget i balans.
 • att undvika skattehöjningar såvida dessa inte blir nödvändiga för bevarandet av välfärdens kärna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.