Vi vill ge kraft till
KLimat och miljö


sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet är helsingborgarnas gröna röst. Vi har en ambitiös och pragmatisk klimat- och miljöpolitik som för Helsingborg framåt i den gröna omställningen genom att satsa på grön, hållbar tillväxt i hela kommunen.

Helsingborg är idag en av Europas grönaste städer. Men även om vi nått långt finns mycket kvar att göra för att nå klimatneutralitet till 2030. Vi måste tillsammans minska utsläppen kommande år. Detta klarar vi enbart genom omfattande gröna satsningar som gör skillnad för klimat och miljö på riktigt.

För att lösa klimatutmaningen måste vi göra det lättare att göra rätt i vardagen. Enkla, tydliga gröna val skapar möjlighet för alla Helsingborgare att ställa om och bidra till omställningen. På så sätt kan alla, företag, civilsamhälle och invånare, vara en del i förändringen.

Ska vi klara den gröna omställningen krävs också en förändring inom transporter. Genom satsningar på gång och cykel, högre krav på tunga transporter och möjligheter för fler drivmedel och andra transportsätt skapas fler möjligheter för Helsingborgarna att göra gröna val i vardagen.

Centerpartiet är Helsingborgarnas gröna röst. Vi kämpar för att klara klimatutmaningen tillsammans med invånarna, civilsamhälle och företag. Vi bygger Helsingborg grönare.

Våra förslag på området:

Grön klimatomställning

Den gröna klimatomställningen är avgörande för att skapa ett hållbart Helsingborg. Genom att ställa om energin, ställa krav vid nybyggnationer och öka den biologiska mångfalden kan vi ställa om till ett grönare Helsingborg snabbare.

Därför vill Centerpartiet:

 • att kommunen fortsatt ska äga och utveckla Öresundskraft för att vara en klimat- och miljövänlig kraft i energiförsörjningen.
 • att kommunen ska utöka satsningar solceller. Lokalt producerad el är en hållbarhetsfråga.
 • att Helsingborg köper upp utsläppsrätter i syfte att makulera dessa för att kompensera för utsläpp för att kunna nå de uppsatta målen.
 • att Helsingborgs stad årligen upprättar en koldioxidbudget som presenteras i kommunens budget.
 • att kommunen främjar fler möjligheter till delningsekonomi och cirkulär ekonomi.
 • att kommunen ökar den ekonomiska tilldelningen till det miljöstrategiska arbetet.
 • att det vid samtliga nybyggnationer i Helsingborg ska det ställas krav på solceller eller annan investering i förnyelsebara energislag genom markanvisningsavtalen. För redan befintliga detaljplaner måste lättnader ske så att fler får möjlighet att sätta upp solceller utan att stoppas av exempelvis bestämmelser om färgen på tak.
 • att initiativ tas för att öka vindkraftsproduktionen i Helsingborg, bland annat genom att se över möjligheten att etablera nya kraftverk vid motorväg och industriområden.
 • att det införs ett stopp för import av avfall att förbränna i stadens kraftvärmeverk.
 • att Helsingborg kraftigt satsar ekonomiska resurser för att öka kolinlagringen. NSR:s satsning på biokol ska breddas, och fler insatser för kolinlagring i mark och byggnader ska få ekonomiska resurser för att klara klimatneutralitet.
 • att stärka biologisk mångfald genom utökade satsningar på att främja mångfalden i bland annat våra egna parker och i stationsorterna och riktat arbete med att utnyttja industrimark till lämpliga biologiska mångfaldsinsatser.
 • att trädplanteringstakten i Helsingborg ökar.
 • att återvinning av kläder och textilier ingår i den hushållsnära insamlingen.
 • att gröna innovationsbäddar skapas i Helsingborg för att påskynda omställningen med nya, innovativa lösningar.

Det viktiga vattnet

Ett av Helsingborgs starka kännetecken är våra vatten. Vår närhet till Öresund skapar möjligheter till bad och avkoppling. Varje dag när vi gör vardagliga saker som att dricka, duscha, diska och tvätta använder vi mängder med friskt vatten. I vårt sund och i våra vattendrag frodas djur- och växtliv. Därför är det livsviktigt att vara rädda om det fina vatten vi har i vår stad.

Därför vill Centerpartiet:

 • att hela Öresund skyddas, i ett första steg som ett kommunalt marint naturreservat och på sikt som en marin nationalpark.
 • att satsningen på ”tre rör ut” ska utvecklas till fler områden för att kunna bruka vattnet smartare. Att recirkulera avloppsresterna skapar mervärde för både miljön och jordbruket. Lämpligt gråvatten ska kunna användas som exempelvis parkbevattning.
 • att fler parkdammar anläggs. Vid nybyggnation ska grönytor prioriteras runt byggnationen som kan dämpa regnflöden.
 • att ytor i bostadsområden avsätts för att kunna dämpa och ta tillvara på regnvatten, samtidigt som det kan bidra till ett berikat djur- och växtliv.
 • att privata regnvatteninsamlingar, både vid bostadshus och verksamheter, premieras genom ett avdrag på VA-fakturan med inspiration av det system som VA-syd erbjuder sina kunder.
 • att det ska bli dyrare att överkonsumera vatten. Genom styrande taxor och nya lösningar för exempelvis privata pooler och krav vid markanvisningar på snålspolande lösningar.
 • att Helsingborg ska satsa ytterligare resurser på det marinbiologiska arbetet, bland annat i vattenråden och ett inrättande av ett marinbiologiskt centrum i Helsingborg för att lyfta det marina livet.
 • att Helsingborg satsar på att anlägga fler våtmarker för att både bidra till rening av vatten och kolinlagring.

Gröna resor och transporter

För att klara klimatutmaningen måste vi jaga utsläppen. Genom att snabbt ställa om till förnyelsebara drivmedel som släpper ut mindre koldioxid och hälsoskadliga partiklar kan vi minska utsläppen tillsammans med de som bor och verkar i vår kommun. Fler delningslösningar, nya drivmedel och satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik skapar fler möjligheter för alla helsingborgare att resa grönt.

Därför vill Centerpartiet:

 • att fler delningslösningar när det kommer till bilägande erbjuds genom att fler delningsalternativ främjas och utvecklas tillsammans med fastighetsägare, exempelvis bilpooler.
 • att det ska bli lättare att äga en elbil, även för de som bor i lägenhet genom en satsning på fler laddningsstolpar i anslutning till både nya och befintliga flerfamiljsfastigheter.
 • öka tillgängligheten till laddning genom att det redan befintliga elnätet ska kunna användas mer, genom att göra det möjligt att ladda elfordon vid till exempel lyktstolpar vilket skapar möjlighet för långsam laddning även vid exempelvis gatuparkeringar i stadsdelar som nu saknar laddningsmöjligheter.
 • att en satsning sker i samverkan med näringslivet för att etablera en vätgastankstation och vätgasproduktionsanläggning i Helsingborg. Detta skapar förutsättningar för bland annat energilagring från solceller vid elöverskott.
 • att det sker en tydlig prioritering av och avsättning för den lokalt producerade biogasen i samarbete med näringsliv och regionen.
 • att Helsingborg stegvis inför ytterligare miljözonskrav i centrum för tyngre transporter för att skynda på omställningen i transportsektorn vilket bidrar till minskade utsläpp och bättre luftkvalitet samt att förbudet mot tomgångskörning följs upp tydligare.
 • att Helsingborg tar krafttag för att genomföra samlogistik av varor i stadskärnan.
 • att Helsingborg ska ansöka om dispens för att bli en försökskommun för självkörande elektrifierade fordon.
 • att gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras i stads- och bostadsplaneringen. I Helsingborg ska det vara enkelt att välja klimatsmarta resalternativ. På så sätt kan bilbehovet minska för de som bor centralt, och fler ytor prioriteras till bostäder, service och människor snarare än till parkeringar.
 • att göra det billigare för unga i Helsingborg att resa med kollektivtrafiken, exempelvis genom att utnyttja Skånetrafikens ungdomsbiljett.
 • att fler tåg går på natten mellan Helsingborg och Malmö så att det blir lättare att ta sig hem på natten även från andra skånska kommuner. Men också för att öka tillgängligheten till flygplatserna Kastrup och Sturup.
 • att använda sig av närproducerade drivmedel i så stor utsträckning som möjligt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.