Vi vill ge kraft TILL EN
meningsfull och trygg
vardag


sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Alla helsingborgare ska ha möjlighet till en meningsfull och trygg vardag. Helsingborg ska vara en öppen stad som erbjuder alla helsingborgare en tillgänglig kultur och fritid som bidrar till livskvalitet. Staden ska vara trygg att vistas i, oavsett plats eller tid på dygnet.

En tillgänglig kultur för helsingborgarna bidrar till både livskvalitet och bildning. Därför måste kulturutbudet vara brett, lockande och tillgängligt för alla. Både traditionell kultur och den fria kulturen spelar en viktig roll för kulturutbudet i Helsingborg.

Genom en bredd av idrott- och fritidsaktiviteter skapas en meningsfull vardag för både barn, ungdomar och vuxna. Genom en meningsfull fritid skapar vi både gemenskap och trygghet för alla i vår kommun.

En stor utmaning i Helsingborg är den ökande otryggheten. Otryggheten måste med bestämdhet motverkas genom insatser där kommunen samarbetar med olika delar av samhället, både polis, myndigheter och civilsamhälle, för att stävja och förebygga brottsligheten. Genom insatser för att fler ska klara skolan, inkluderas i samhället och känna gemenskap kan vi förebygga både otrygghet och brottslighet. Alla ska känna sig trygga att bo, verka och vistas i alla delar av Helsingborg.

Våra förslag på området:

Kultur

Ett rikt kulturliv bidrar till en meningsfull och utvecklande vardag för helsingborgarna. Helsingborg har förmånen att ha flera viktiga och välkända kulturinstitutioner. Dessa är viktiga att utveckla samtidigt som det fria kulturlivet är viktigt för att utveckla kulturen framåt. Kulturen behöver även bli tillgänglig för fler, både på landsbygden, i andra stadsdelar och på våra äldreboenden. Kulturen ska finnas för alla, där alla ska kunna ta del av denna och vara med att utveckla, utvecklas och bildas.

Därför vill Centerpartiet:

 • att Helsingborg bevarar konceptet med områdesbibliotek och arbetar för att utveckla dessa som mötesplatser. Det är även viktigt att helsingborgarna får vara delaktiga i planeringen av nya bibliotek och dess utveckling genom exempelvis workshops.
 • att Helsingborg utvecklar kulturskolans verksamhet ute på stadens skolor i syfte att göra den mer tillgänglig för alla såväl i staden som på landsbygden.
 • att Helsingborg skapar fler platser samt möjligheter för friare och spontanare kulturutövning, exempelvis graffitikonst, för att attrahera såväl ungdomar som konventionella kulturskapare.
 • att Helsingborg möjliggör för alla boende på stadens vårdboenden att ta del av den digitala kulturproduktion som erbjuds av exempelvis konserthuset och stadsteatern.
 • att Helsingborg stärker det digitala kulturskapandet, bland annat genom att lära ut mer digital musikproduktion via kulturskolan.
 • att Helsingborg omformulerar 1%-målet för offentlig utsmyckning till att en motsvarande mängd pengar läggs på att utveckla kultur någonstans i staden. Detta för att främja kulturens plats i kommunen där den behövs som mest och där bristen är som störst.
 • att Helsingborg utvecklar, upprustar och tillgängliggör Fredriksdal i syfte att skapa möjlighet för fler att kunna nyttja det stadsnära grönområdet.
 • att Helsingborg tillsammans med de olika lokala föreningar som finns ute i kommunens minde orter undersöker hur kulturbehovet ser ut och sedan i samarbete med dessa föreningar och boende går orternas behov tillmötes.

Idrott och fritid

Idrott och fritid är viktigt för en god livskvalitet. Idrott- och fritidsaktiviteter är också trygghetsskapande och inkluderande. Genom satsningar på både breddidrott och elitidrott, och ett tydligt jämställdhetsarbete, skapas möjligheter för fler Helsingborgare. Därför behöver tillgängligheten vara god i alla delar av kommunen, både i stadsdelarna och på landsbygden. En närvarande idrott och fritid skapar också integration för människor i samhället. Det skapar möjligheter för alla Helsingborgare – därför behövs ett rikt civilsamhälle.

Därför vill Centerpartiet:

 • att Helsingborg utökar lägerverksamheten som kommunen driver. Detta med mer tid och större variation av aktiviteter.
 • att Helsingborg bygger ytterligare en ishall för att säkerhetsställa att ungdomsverksamheten på is, där ibland hockey och konståkning, får bättre anpassade träningstider.
 • att Helsingborg arbetar för en högre simkunnighet och vattensäkerhet i alla åldrar genom exempelvis insatser i områden med lägre simkunnighet.
 • att Helsingborg arbetar för en mer jämställd idrott samt uppmuntrar till och belönar de idrottsföreningar som aktivt satsar på jämställdhet.
 • att Helsingborg fortsätter arbetet för jämlika möjligheter för alla former av idrottsutövning och kontinuerligt ser över behovet av fler idrottshallar samt övriga mötesplatser för fysiskaktivitet.
 • att Helsingborg med hjälp av stadens unga arbetar för att utveckla den tekniska- och digitala kompetensen bland stadens äldre.
 • att det byggs fler utegym i Helsingborg, både på landsbygden och i fler stadsdelar.
 • att fritidsutbudet utvecklas i samverkan med barn och ungdomar, för att möta behovet av exempelvis en större skatepark, multiarena och andra fritidsrelaterade mötesplatser.
 • att stadens sponsringspengar prioriteras till föreningar som stärker jämställdhet och mångfald inom idrott och kultur.

Trygghet

Alla Helsingborgare ska kunna känna sig trygga att röra sig, verka och bo i hela kommunen. Idag är den upplevda och faktiska otryggheten alldeles för hög och för att stärka tryggheten krävs krafttag. Både genom en ökad polisiär närvaro och förebyggande arbete kan vi både motverka och förhindra brott och övergrepp. Genom satsningar på bland annat myndighetssamverkan, skola och socialtjänst kan vi råda bot på grogrunden för utanförskapet och brottsligheten.

Därför vill Centerpartiet:

 • att Helsingborg arbetar för en högre polisiär närvaro som tillsammans med ett ökat antal väktare syns och verkar i hela kommunen. Detta kan exempelvis göras med hjälp av fler områdespoliser.
 • att öka polisens närvaro på Söder genom att etablera en polisstation.
 • att Helsingborg utvecklar fler och bättre samarbeten mellan socialtjänsten, polisen och skolan för att genom förebyggande arbete verka för ett tryggare Helsingborg.
 • att Helsingborg stärker det förebyggande arbetet mot de faktorer som är grogrunden för kriminalitet. Fler elever ska klara grundskolan och insatser för att fler ska komma i arbete är avgörande.
 • att Helsingborg erbjuder alla familjehemsplacerade skolbarn tillgång till arbetsmodellen ”Skolfam” för att säkra trygghets- och framgångsfaktorer för dessa barn.
 • att Helsingborg stärker det förebyggande arbetet mot missbruk och underlättar för missbrukare att söka vård.
 • att Helsingborg fortsatt arbetar för att bevara och utveckla vår unika myndighetssamverkan för att komma åt organiserad brottslighet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.