Vi vill ge kraft TILL ETT
sammanhållet Helsingborg


sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet vill att alla som lever, bor och verkar i Helsingborg ska ha samma möjligheter, oavsett var i Helsingborg den bor. Vi anser att samhällsservice, bostäder och kollektivtrafik måste vara tillgänglig och välkomnande för alla, i alla delar av vår kommun. Vi vill ha en stad som ger lika möjligheter till alla, oavsett om man bor i Laröd, på Dalhem, i Vallåkra eller på Söder. Alla delar av Helsingborg har sina unika förutsättningar och möjligheter – vi vill ge kraft att ta vara på dessa tillsammans med dem som bor och verkar där.

Vi vill ge kraft till en stad i rörelse. En levande stad med natur och rekreation nära och där cykel och gång kommer i första rummet. Genom att utveckla miljöer som är gröna och blomstrande, med olika former av boenden som nyttjar marken på bästa sätt, skapar vi livskvalitet. Vi vill skapa möjligheter som knyter samman stadens olika stadsdelar, och som knyter samman byar och stationsorterna både med staden och med varandra. På så sätt skapar vi ett sammanhållet Helsingborg.

Kraften att utveckla Helsingborg framåt finns bland alla som bor och verkar i vår kommun. Tillsammans bygger vi framtidens Helsingborg. Därför vill vi att helsingborgarna ska involveras i dialoger och beslutsprocesser med utgångspunkten att folkomröstningar inte ska behövas för att invånare ska få göra sin röst hörd. Vi vill se ett Helsingborg som lyssnar på riktigt, är transparenta och utvecklar staden i den riktning som Helsingborgarna vill. På så sätt stärker vi demokratin och tilliten i Helsingborg – ett lyssnande och närodlat ledarskap.

Våra förslag på området:

Stads- och landsbygdsutveckling

Centerpartiet är rösten för att hela Helsingborg, både stad och landsbygd, ska utvecklas. Vi vill både se en grönare stad som ger plats till människor samtidigt som vi utvecklar våra stationsorter och byar för att dessa ska komma till sin fulla potential. Genom att frigöra ytor i stadsrummet för annat än parkeringar, ställa högre krav på hållbart, bevara mer åkermark och bygga mer yteffektivt kan vi skapa ett bättre Helsingborg även för kommande generationer.

Därför vill Centerpartiet:

 • att Helsingborgs mest centrala torg, Stortorget och på sikt även Hamntorget, blir parkeringsfria och stället platser där helsingborgarna kan mötas.
 • att Helsingborg värnar om en levande och pulserande stadskärna genom samverkan med fastighetsägare, företagare och invånare för att utveckla utbudet och servicen i city.
 • att en bred översyn av dagens regelverk genomförs kring utskänkningstillstånd med bland annat syftet att kunna möjliggöra längre öppettider. Arbetet ska ske i dialog med berörda myndigheter och branschen.
 • att krav ställs på hållbart byggande. Senast 2030 ska samtliga nybyggda fastigheter i Helsingborg var klimatneutrala, för kommunala senast 2028. Krav ska ställas vid markanvisningar på demonterbarhet av fastigheterna och återbruk ska premieras vid rivning, renovering eller ombyggnation.
 • att arbetet med att skapa mer multifunktionella verksamhetslokaler, både i befintliga lokaler och nyproduktion utvecklas.
 • att Helsingborg sätter mål för bevarande av åkermark.
 • att Helsingborg bygger mer på höjden och förtätar hållbart, exempelvis genom stadskvarter med lummiga innergårdar, på liknande sätt som exempelvis stadskvarteren på Söder är byggda.
 • att stationsorter på landsbygden prioriteras för bebyggelseutveckling.
 • när det gäller behovet av verksamhetsmark bör samordning inom kommunerna i nordvästra Skåne och i samarbetet Familjen Helsingborg ske så att den lämpligaste marken exploateras och inte den bästa åkermarken.
 • att vid byggnation av industrifastigheter ska krav ställas i markanvisningsavtalen att aktören ska utreda om etableringen kan ske på redan befintlig verksamhetsmark genom exempelvis förtätning och enbart i yttersta undantagsfall får annan mark användas. Krav på yteffektivitet ska ställas vid varje etablering.
 • att kommunen tar fram riktlinjer kring förtätning av såväl bostadsområden som näringslivsmark, exempelvis gällande att bygga på höjden.
 • att kommunen fram riktlinjer som ska användas vid beslutsfattande kring användning av jordbruksmark i syfte att skydda mer högklassig åkermark.
 • att värdefull åkermark inte ska användas till solcellsparker.
 • att fler gröna platser i stadsrummet samt fler platser med inslag av vatten utvecklas.
 • att verka för att Helsingborg blir en försökskommun för gårdsförsäljning och mikrobryggeriförsäljning av öl och vin.
 • att bevara och utveckla den kommunala landsbygdsberedningen.
 • att en landsbygdsutvecklartjänst skapas kopplad till landsbygdsberedningen för att utveckla orter och byar såväl som att stärka dialog och kommunikation.
 • att kollektivtrafiken behovsanpassas i dialog med helsingborgarna utifrån det verkliga behovet, särskilt på landsbygden.
 • att det finns ändamålsenliga pendlarparkeringar för bil och cykel i anslutning till alla stationsorter. På pendelparkeringarna inrättas laddningsmöjlighet för bil och cykel. För laddning av cykel anordnas låsbara skåp.
 • att tillgängligheten till säkra cykelparkeringar utökas.
 • att cykelinfrastrukturen stärks genom ökade ekonomiska satsningar.
 • att det anläggs fler gång- och cykelvägar. Bland annat mellan Gantofta och Vallåkra samt på sträckan Ödåkra-Allerum-Kulla Gunnarstorp.
 • att det ska vara säkert att parkera sin cykel både vid viktig samhällsservice och i anslutning till stationer såsom Maria och Ramlösa stationer. Vid dessa säkra cykelparkeringar ska det finnas möjlighet att ladda sin elcykel och det ska finnas parkeringsmöjligheter även för lådcyklar.
 • att arbetet intensifieras kring säkra cykelvägar med tydlig separering mellan cyklister och fotgängare med inspiration från Köpenhamn. Fler stationsorter ska sammankopplas med staden med cykelvägar.
 • underlätta för cykelpendling genom att det byggs supercykelvägar mellan Helsingborg och Rydebäck, parallellt med Österleden, parallellt med Ängelholmsleden samt att det finns en sammanhängande cykelväg mellan Mariastaden och närliggande kommundelar, exempelvis Ödåkra/Väla.

Demokrati

Helsingborg skapar vi tillsammans. Därför är demokrati och ett närodlat, lyssnande ledarskap en grundbult i Centerpartiets politik. De senaste åren har visat att det behövs en politisk riktning som låter helsingborgarna få påverka mer. Frågan om försäljningen av Öresundskraft har visat att det måste finnas politiska företrädare som är lyhörda och som vågar ge helsingborgare en möjlighet att påverka viktiga beslut. Därför krävs att makt och påverkan kommer så nära dem som berörs som möjligt. Genom fler mötesplatser och medborgardialoger kan demokratin i vår kommun få kraft för framtiden.

Därför vill Centerpartiet:

 • att kommunen genomför fler medborgardialoger samt kontinuerliga kontaktytor och mötesplatser skapas för att medborgare och politiker kan mötas för dialoger så att angelägna och aktuella frågor för helsingborgarna beaktas.
 • att kommunen blir bättre på att fånga upp det som helsingborgarna upplever som viktiga frågor.
 • att ett mark- och exploateringsutskott under kommunstyrelsen införs för att öka politiska insynen i mark- och exploateringsfrågor.
 • att systemet med Helsingborgsförslag ändras, så att fler förslag lyfts upp till politisk behandling.
 • att fler Medborgardialoger utvecklas likt Dialogrummet, invånardialogen om Karantänens framtid och H22s invånarråd.
 • att stärka de demokratiska krafter i samhället som bygger broar till de personer och grupper i samhället som på ett eller annat sätt uppfattas stå utanför.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.