Hela Helsingborg ska leva

Helsingborgs kommun är mycket större än stadskärnan, men allt för ofta glöms de andra orterna bort. Helsingborg riskerar att klyvas mellan stad och land: där staden moderniseras och växer medan landsbygden hamnar på efterkälken. Centerpartiet i Helsingborg för en närodlad politik för att hela Helsingborg ska leva, med mer aktiviteter och service på landsbygden och med bättre villkor för företagande och pendling.

 • Att Skånetrafiken kör tätare turer.
 • Att Helsingborg bygger ut pendlarparkeringarna i anslutning till stationerna runt om i kommunen.
 • Att reglerna kring vatten- och avlopp på landsbygden ses över och görs mer rättvisa.
 • Att Helsingborg avskaffar kraven på att odla ekologiskt om man brukar mark som ägs av kommunen. Lantbrukaren bör själv få välja odlingsmetod.
 • Att Helsingborg skapar ”kulturturer” på landsbygden för att öka landsbygdsturismen.
 • Att det skapas cykel- och gångväg längst delar av Råådalen och förenkla för friluftslivet i kommunen.
 • Att det byggs utomhusgym i fler orter i kommunen.
 • Att Helsingborg verkar för att strandskyddet förändras för att göra det enklare att utveckla orter nära hav, sjöar och vattendrag
 • Att Helsingborg tillskriver regeringen om att bli försökskommun för gårdsförsäljning och mikrobryggeriförsäljning av öl och vin.
 • Att en landsbygdsberedning införs i Helsingborg med ansvar för att utveckla Helsingborgs landsbygd.
 • Att möjligheten att sätta upp skyltar vid väg utökas. Det kan vara avgörande för affärsverksamhet på landsbygd, som annars inte blir upptäckt.
 • Att åkermark bevaras i största möjliga mån, så länge byggnation inte behövs för att utveckla servicen och livskvalitet i orterna runt om Helsingborg stad.