Miljö och klimat

För att Helsingborg ska bli en grönare kommun så är det viktigt att det hela tiden blir enklare att både bo och leva miljövänligt. När ny miljövänlig teknik utvecklas så ska det vara lätt för Helsingborgarna att använda den, exempelvis att ladda elbilen eller elcykeln på fler ställen. Det ska vara lättare att ta hand om sitt avfall, lättare att cykla och lättare att köpa miljövänlig energi. På så vis driver vi en närodlad politik för ett miljövänligt Helsingborg.

 • att Helsingborg tar ett samlat grepp för en bättre laddinfrastruktur. Helsingborgs detaljplaner ska ställa mer krav och ge mer möjligheter att sätta upp laddstolpar vid nybyggen och vid parkeringar. Genom samverkan mellan kommunen, Öresundskraft, Helsingborgshem och privata aktörer ska fler laddplatser skapas och Helsingborgarna ges bättre information om var man kan ladda elbilar och andra fordon
 • att elcyklar ska ha bättre möjlighet för laddning. Vi vill att kommunen börjar ett samarbete med privata aktörer så att helsingborgarna kan ladda cykeln vid exempelvis butiker
 • att det redan befintliga elnätet används mer, genom att göra det möjligt att ladda elfordon vid t.ex. lyktstolpar
 • att tillgängligheten till bilpooler ökas, bland annat i Helsingborgshems regi
 • att det vid framtagande av detaljplaner för nya bostadsområden med flerfamiljshus införs krav på att det bildas en bilpool för hela området eller respektive fastighet. Den fasta avgiften för bilpoolen ska ingå i hyran för respektive lägenhet
 • att det blir enklare och tryggare att cykla i kommunen. Helsingborg bör skapa säkra cykelparkeringar och cykelvägar som tydligt separerar cyklist och fotgängare
 • att det byggs en supercykelväg mellan Helsingborg och Rydebäck
 • att Helsingborg och Öresundskraft stimulerar användandet av förnyelsebara energislag. Bland annat genom att göra det enklare att välja och installera energiförsörjning som är miljövänlig
 • att Helsingborg ska få ut så mycket som möjligt av nya vindkraftsverk, genom att se till att de byggs så höga som möjligt. På så vis kan varje enskilt kraftverk producera mer el
 • att det byggs mer på höjden för att bevara grönområden, parker och åkermark
 • att Helsingborg inför längre öppettider på återvinningscentraler under helger och kvällar
 • att maten i kommunens verksamheter blir mer miljövänlig med mer närodlat och strikta krav på minimerad antibiotikaanvändning vid uppfödning av de djur som används som livsmedelsråvara
 • att kommunens verksamheter arbetar för att minska matsvinnet