Utbildning

Centerpartiets driver en närodlad utbildningspolitik. Skolan ska byggas underifrån av lärarna som bäst känner varje enskild elevs behov. För ett livslångt lärande måste utbildningen hålla hög kvalitet med studiero i klassrummet där varje lärare har tid för varje enskild elev. Därför vill vi stärka lärarna, med bra löne- och karriärmöjligheter, och eleverna med mer inflytande över de egna studierna. Eleverna ska ges större möjligheter att utvecklas i skolan. För att varje enskild skola ska bli bättre är det viktigt att man lär av varandra och att de skolor som lyckas extra bra får stå modell för andra skolor.

Gymnasieskolan är språngbrädan in i framtiden! Det är där som elever får möjlighet att påverka sin utbildning och bestämma sig för vad de vill göra av sin framtid. Därför är det viktigt att den håller hög kvalitet och ger elever möjlighet att utvecklas, samt att det finns goda möjligheter att läsa upp tappade gymnasiebetyg. Helsingborg ska sträva efter att bli Sveriges skolbästa kommun!

Allt börjar med en bra lärare. I Helsingborgs skolor har vi idag många duktiga och engagerade lärare. Varje dag förändrar de samhället genom deras insatser i våra klassrum runt om i kommunen. Vi måste fortsätta stötta dessa lärare för att kunna leverera en skola och utbildning i världsklass.

 • att Helsingborg satsar på skolmaten i kommunen. Skolmaten ska i största möjliga mån lagas på plats med närproducerade, klimatsmarta råvaror och hålla hög kvalitet
 • att barngrupper i förskolan och låg- och mellanstadiet ska vara så små som möjligt
 • att det satsas på en bra, närvarande och tillgänglig elevhälsa som finns i elevernas vardag för att kunna stödja elever med olika behov
 • att Helsingborg värnar det fria skolvalet. Varje elev ska själv få välja vilken skola man ska få gå i, det ska inte avgöras av varken lottning eller föräldrars plånbok
 • att Helsingborg tar fram åtgärder för särbegåvade elever, bland annat med undervisning av varierad svårighetsgrad med lärare från högre nivåer. Vi vill också ge mer möjligheter till utbildning genom utmaningar och problemlösning
 • att elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas någon form av fysisk aktivitet/rörelse varje dag
 • att Helsingborg utökar projektet ”Från jord till bord” genom utökad undervisning om närproducerade livsmedel
 • att rätten till skolskjuts utsträcks till alla elever, så att även de som bor på landsbygden har möjlighet att gå i friskolor
 • att alla gymnasieelever ges möjlighet till praktik under utbildningen
 • att Helsingborg ökar samarbetet mellan näringslivet och skolan, med mer arbetsmarknads- och yrkeskunskap samt fler studiebesök. Detta ska kopplas till studie- och yrkesvägledningen
 • att Helsingborg utökar samarbetet inom familjen Helsingborg gällande gymnasievalet
 • att Helsingborg garanterar att elever i behov av assistent fortsatt får det om de antas på någon av våra gymnasieutbildningar
 • att på prov erbjuda gymnasielever sovmorgon, med hänvisning till den forskning som visar på ett positivt resultat av detta
 • att Helsingborg stödjer elevdemokratin genom att ge elevkårerna större resurser
 • att Helsingborg påbörjar ett utbyte med Danmark för att öka förståelsen i nordiska språk bland Helsingborgs elever
 • att alla elever skall erbjudas att studera under sommarlovet, så kallad sommarskola
 • att Helsingborg satsar mer resurser för fler platser och högre kvalitet på den kommunala vuxenutbildningen, med fokus på bristyrken inom bl.a. omvårdnad
 • att Helsingborg skapar ett tvådelat Komvux, där den ena delen är anpassad för de som inte fullgjort en gymnasieutbildning och den andra delen är anpassad för personer som vill lära sig något nytt
 • att fler lärare vidareutbildas i digitala verktyg i klassrummet för att få största utväxling av de digitala verktyg som kommunen använder sig av
 • att fler lärare vidareutbildas i HBTQ-frågor
 • att Helsingborg stärker möjligheterna för universitets- och högskolestudenter att praktisera i kommunen så att fler lärarstudenter söker sig hit
 • att lärarna avlastas från fler administrativa bördor och att administrativa lärarassistenter anställs i skolorna, vilket bidrar till att lärare kan lägga mer tid på att vara lärare