• / Nyheter
  • / Centerpartiet i Höganäs valprogram 2018

Centerpartiet i Höganäs valprogram 2018

Höganäs valår 2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR HÖGANÄS

VÅR VISION

Centerpartiet i Höganäs står för närodlad politik där du ges möjlighet till att göra dina egna val efter dina förutsättningar. Vår idé om framtiden handlar om att decentralisera beslut för att skapa engagemang och delaktighet. I ett samhälle som förändras i snabb takt och där omvärlden påverkar oss i allt högre grad ska vi dra nytta av den lilla kommunens möjlighet till snabb omställning. Vi tror på människors egen förmåga där alla har lika möjlighet i ett jämställt samhälle. I vårt valprogram vill Centerpartiet i Höganäs lyfta frågor som berör och påverkar oss i vardagen och verka för långsiktig planering av service och infrastruktur i hela kommunen. På så vis motverkar vi att kommunen klyvs mellan större orter och landsbygd. Med Centerpartiets närodlade politik får du och alla andra kommuninvånare en bättre och mer sammanhållen kommun där centralorten, de olika kommundelarna och landsbygden går hand i hand.

Under 2019–2022 kommer vi att arbeta för:

• Leva och bo i hela kommunen

• Trygghet i vår kommun

• Miljö

• Näringsliv och turism

Centerpartiet vill också:

• Utveckla och upprusta befintligt bibliotek/ kulturhus

• Att hamnarna ska vara en naturlig mötesplats

• Verka för god personal- och kompetensförsörjning

• Skapa bostäder för barnfamiljer och förstagångsköpare

• Hålla ordning och reda i kommunens finanserLeva Och Bo i Hela Kommunen

 

Skolan

Utbildning av våra barn är den viktigaste investeringen i samhällets utveckling. Eleverna ska få den bästa möjligheten att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar i en lugn och trygg miljö med moderna läromedel. Basämnena svenska och matematik ska prioriteras. Skolan ska genomföra de viktiga toleransresorna. Kullagymnasiet ska vara konkurrenskraftigt genom att erbjuda internationell inriktning samt idrott i sina program.

Skolskjuts till alla barn

En säker och trygg skolskjuts ska erbjudas alla barn och ungdomar med faktisk färdväg överstigande 2 km för årskurs F-3, 3 km för årskurs 4 - 9 och 6 km för gymnasieelever.

Fler vuxna i skolan utanför klassrummet

Behöriga lärare ska avlastas med hjälp av trygghetsvärdar, rastvakter, trafikvakter och fler närvarande vuxna. Lärarna ska kunna fokusera på utbildningen och elevernas personliga lärande med mer övning och förståelse i sina studier.

 

Vård och omsorg

Kommunen ska vara ledande inom vård och omsorg. Genom att minska toppstyrning och öka delaktighet hos personalen ökar attraktionskraften att vara en del av Höganäs omsorg för invånarna. Att hitta former för individen att ha möjlighet att arbeta heltid med en konkurrenskraftig lön skapar långsiktighet för en god personalvård och kompetensförsörjning.Vi vill utveckla vården för vårdtagare med demenssjukdomar och bilda demensteam med certifierad personal. Trygghetsboende ska finnas i alla kommundelar. Vi vill uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa för alla åldrar. Vi vill arbeta för ytterligare en vårdcentral i kommunen, förslagsvis i Viken där befolkningsökningen motiverar detta.

Fritid

Kommunen ska öka stimulansen till föreningslivet i kommunen. Idrottsanläggningar ska göras ännu mer tillgängliga för att få fler barn, ungdomar och vuxna aktiva. Genom aktivitet och rörelse ökar förmågan till inlärning bland skolungdomar och den sociala samvaron för ung som gammal bidrar till jämställdhet, integrering och mångfald. Föreningslivet ska ha tillgång till aktivitetslokaler i hela kommunen. Vi vill stimulera till ridskoleverksamhet i kommunen i anslutning till Kullabygdens befintliga ridanläggning i Äsperöd. Detta stärker den långsiktiga hästverksamheten i kommunen.

Logistik kring parkeringar vid sportcenter och ishall

Logistiken kring våra idrottsanläggningar måste bli bättre och mer anpassad efter behoven av tillgänglighet för alla, inte minst funktionshindrade. Med bättre logistik kring anläggningarna minskar risken för olyckor men också framkomligheten och parkeringsmöjligheterna. Vi vill undersöka möjligheten för flexlinjebussen att passera genom sportcenter för ökad tillgänglighet. Av motsvarande skäl vill vi placera nya racket- och gymnastikhallen söder om Höganäs sportcenter.

Integration och mångfald

Kommunen ska verka för att människor som placerats och har sitt uppehälle i kommunen ska ges möjlighet att integreras på ett bra sätt. Genom att arbeta för att förenkla den byråkratiska processen, involvera det lokala näringslivet och etablera en integrationslots vill vi att kommunens nya invånare så snabbt som möjligt blir självförsörjande och kan bidra till kommunens och samhällets utveckling.

Bredband

Tillgång till bredband för alla i hela kommunen.

Bostäder

Vi vill verka för att det byggs egna hem, bostadsrätter och hyresrätter i hela kommunen. Behovet av hyresrätter är stort och särskilt Höganäs tätort behöver växa för att få bättre underlag för handel och service till nytta för hela kommunen.  

höganäs valår 2018

TRYGGHET I VÅR Kommun

Räddningstjänst, Polis och ambulans – vår grundtrygghet

Kommunen ska arbeta för att både polis och ambulans ska finnas närvarande och utgångsplacerade i kommunen för att snabbt kunna ingripa till skydd och hjälp när detta behövs. Polisen bör i samarbete med andra aktörer arbeta med förebyggande verksamhet för att reducera brott och bidra till den upplevda tryggheten. Närvaro och synlighet skapar trygghet.

Räddningstjänsten ska vara en lokal aktör och ha en närhet till våra företagare och kommuninvånare. Förutom att vara en utryckande verksamhet ska Räddningstjänsten fortsatt arbeta med förebyggande aktivitet för en ökad trygghet i kommunen Trygghetscenter Vi vill samla kommunens trygghetsskapande verksamheter och inrätta ett Trygghetscenter, med uppgift att skapa samordning mellan involverade aktörer och tydlighet för kommunens invånare. Det ska finnas ett enda telefonnummer att ringa. Med en gemensam utgångsplats för flera aktörer kan resurserna användas effektivare där de behövs.

Trygghetsvärdar

Kommunen ska undersöka behovet av att införa trygghetsvärdar med uppgift att anpassat efter situation arbeta mot oönskade händelser och för ökad trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Vi vill verka för att stimulera och stödja nattvandrarna.

Parker, torg, gator och mötesplatserKommunen ska arbeta för att öka tryggheten på alla offentliga platser genom förbyggande åtgärder. Exempel är förbättrad belysning och anpassning av miljön. Där behov föreligger ska kameraövervakning prövas.

Arbeta mot missbruk av droger, alkohol och tobak

Kommunen ska stärka det förebyggande arbetet mot missbruk av droger, alkohol och tobak genom riktade kampanjer i skolor och fritidsmiljöer. Vi vill verka för en linje av nolltolerans.

Motverka våld, mobbning och kränkande särbehandling

Öka insatserna för att motverka våld, mobbning och kränkande särbehandling på skolor och arbetsplatser.

 

MILJÖ

Satsning på förnyelsebar energi

Kommunen ska bidra till fortsatt ökad investering i förnyelsebar energi och fasa ut gammal och kostsam teknik. Vi ska arbeta med beslut som ger effektiva resultat i såväl måluppfyllelse som minskade kostnader. Vi vill etablera solcellsanläggningar i nybyggnation av fastigheter samt undersöka möjligheten i befintliga fastigheter och markanläggningar. Vi vill utveckla möjligheterna för biogasproduktion och användning av densamma.

Giftfri vardag Förskolor och skolor där våra barn vistas måste vara giftfria

Vi vill verka för miljövänliga förpackningar och emballage direkt i kommunens verksamheter och för övrigt bidra till informationssatsningar.

Närproducerad mat

Våra barn och äldre ska kunna äta mat som är producerad lokalt och på ett närodlat sätt där odlarens kompetens tas till vara.

Elfordon

Vi ska verka för en större användning av eldrivna fordon och en utbyggd infrastruktur med laddningsstationer. Vatten och avlopp Arbeta för att hela kommunen får tillgång till färskvatten och avloppslösningar.

 

NÄRINGSLIV OCH TURISM

Företagande och turism

Fortsätta stimulera småföretagandet och besöksnäringen samt ha en positiv hållning till utveckling och nyskapande av näringslivet. Det ska vara enkelt att starta och driva företag genom god service i kommunen.

Vägar för hela kommunen

Arbeta för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på väg 111. Dagens och morgondagens sträckning är viktig för pendlare, kollektivtrafiken och näringslivet samt har stor betydelse för kommunens utveckling. Arbeta för ökad trafiksäkerhet vid väg 1386 bland annat genom att anlägga cykelbana mellan Jonstorp och Hjälmshult.

Lantbruk och trädgårdsnäring

Skapa förutsättningar för att bevara och utveckla den lokala lantbruks- och trädgårdsnäringen. Detta är också ett led att värna åkermarken, hålla landskapet öppet och öka självförsörjningen av livsmedel.

Gårdsförsäljning av vin och öl

Arbeta för etablering och utveckling av vingårdar och mikrobryggerier samt möjlighet för gårdsförsäljning av vin och öl.

Projekt Vege tågstation

Verka för att återuppta planeringen av projektet Vege tågstation för att på sikt förbättra kommunikationsmöjligheterna för kommunen och avlasta befintligt vägnät. En tågstation ger även möjlighet att utveckla kommunens östra del.

Ung företagsamhet och entreprenörskap

Gymnasieskolan ska förutom UF (Ung Företagsamhet) ha företagande och entreprenörskap på schemat.