Kortsigtighet löser inte Höörs problem

Höör sidan i Skånskan har haft ett antal artiklaroch inspel med grund i kommunens ekonomiska läge och de åtgärder som föreslås i form av besparingar och skattehöjning.

Skälet är att underskotten inom främst socialnämnden ökar snabbt, trots betydande resurstillskott under senare år. Höör står samtidigt inför stora nyinvesteringar inom bl.a skola/förskola och äldrevård som en följd av en växande befolkning. Höör växer helt enkelt ur sin kostym på flera områden.

Lagstiftningen kräver att en kommun över tid ska finansieras fullt ut av sina skatter, avgifter och statsbidrag. En skattehöjning och anpassning av verksamheten är därmed ofrånkomlig.

Centerpartiet är inte tillfreds med rådande situation. Kortsiktiga åtgärder ifråga om skatt och verksamhet är nödvändiga. Men situationen ställer betydligt högre krav på oss politiker än så.

Det behövs samtidigt:

- En genomgripande genomlysning och analys av kommunens arbetssätt och organisation för att skapa en optimal och resurseffektiv organisation.
Utgångspungt är de utmaningar Höör har och ser idag.

- En ordentlig översyn av hur politikerrollen kan utvecklas och effektiviseras. En översyn som går betydligt djupare än de inspel som gjorts om sänkta arvoden och minskat fullmäktige. Politikernas ansvar för att formuler uppdrag och se till att dessa genomförs behöver tydliggöras. Rollfördelning mellan politiker och chefer behöver konkretiseras och utvecklas. Det behövs också tydligare former för hur det politiska uppdraget följs upp.

Vi politiker i Höör måste ta ansvar och beslut som utgår från nuvarande läge, hur otacksamt detta än är. Detta kräver ansvaret för medborgare och personal. För framtiden helt avgörande är samtidigt att vi tar de initiativ som ger långsikt optimal organisation och kommunal verksamhet för Höörs innevånare.

Lars-Olof Andersson, Arne Gustavsson
Centerpartiet i Höör