CENTERPARTIETS BUDGET FÖR 2019

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 26 november presenterade Centerpartiet ett eget budgetförslag. Efter voteringar gick SDs förslag segrande ur striden. Här följer en sammanfattning av Centerpartiets förslag.

I den budget vi lägger för 2019 tar vi fasta på valmanifestets innehåll och här pekar vi på några förslag till viktiga ramjusteringar.

Centerpartiet föreslår oförändrad kommunalskatt, vi har en generell budgetreserv om 2,6 mkr och ett överskottsmål om 1,3 %.

Vi sänker resultatet något i förhållande till övriga partiers budgetförslag eftersom vi vill att väljarna ska se att de satsningar vi har utlovat också blir verklighet. Centerpartiet lägger inga generella effektiviseringskrav i budgeten, utan föreslår istället att en controller anställs, och han eller hon får i uppdrag att genomlysa hela kommunorganisationen och löpande föreslå realistiska effektiviseringar.

Vidare vill vi reservera 1,3 mkr för anställning av två kommunala ordningsvakter. Deras uppdrag blir att synas i tätorten, både dagtid och kvällstid, men också göra ronderingar i byarna på landsbygden. För oss är det angeläget att hela kommunen får ta del av denna investering, hälften av invånarna bor utanför tätorten. Det är polisen som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter. Vi anser att detta blir ett bra komplement till såväl de förebyggande insatser som görs och den kameraövervakning som redan är igång i syfte att öka kommuninvånarnas upplevda trygghet.

För barn- och utbildningsnämndens del föreslår Centerpartiet en satsning om ytterligare 1,5 mkr som är öronmärkta till landsbygdsskolorna. Sammanlagt gör vi ramjusteringar för BUN med 10 mkr och visar därmed att vi i Centerpartiet menar allvar när vi säger att skolan och förskolan är oerhört viktiga och måste få de resurser de behöver.

Centerpartiets budgetförslag för 2019 är ett första steg för att uppfylla de förväntningar som väljarna med rätta har på vårt parti. Framåt med framtidstro och optimism!