Motion ang arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun

Motionen inlämnad till fullmäktige den 24 februari 2020.

Motion angående arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun

Arbetsmiljölagstiftningen riktar sig i första hand till arbetsgivaren, som ska se till att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en bra miljö att arbeta i. Arbetsgivaren har också det straffrättsliga ansvaret och är den som ska ställas till svars om något brister. Även om det också ligger ett ansvar på medarbetaren att följa lagar och regler, rapportera tillbud och olyckor samt bidra till en god stämning på jobbet så är arbetsgivaren skyldig att tillse att rutinerna kring detta fungerar tillfredsställande.

En utgångspunkt för att förebygga risker för kränkande särbehandling är att arbetsgivaren i första hand ser över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om hur man organiserar sin verksamhet, hur man samarbetar och kommunicerar samt hur arbetet leds.

Otydlighet vad gäller arbetsfördelning, arbetssätt, omorganisation, rationaliseringar och omstrukturering leder till otrygghet hos medarbetarna och måste hanteras som en allvarlig risk.

Alla kommuner ska enligt lag verka för en god arbetsmiljö samt ha en arbetsmiljöpolicy. Helst ska arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud diskutera fram policyn gemensamt. För att arbetsmiljön ska bli bra behöver chefer, medarbetare, skyddsombud, ledning och fackliga organisationer samarbeta.

I Hörby kommuns arbetsmiljöpolicy står det att läsa att:

Hörby kommun ska verka för en god arbetsmiljö som skapar arbetsglädje, stimulerar till positiv påverkan samt minimerar risker för skador och sjukdomar, vilket bidrar till ett kreativt och harmoniskt klimat på arbetsplatserna.

Mot bakgrund av den framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärd som tre arbetstagarorganisationer (med stöd av ytterligare fyra) lämnat in anser Centerpartiet att krafttag behöver göras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

Därför föreslår Centerpartiet i Hörby:

Att kommunstyrelsen redovisar den riskanalys som enligt lag ska förekomma organisatoriska förändringar.

Att kommunstyrelsen tillsätter en extern utredare med uppdraget att granska den psykosociala arbetsmiljön.

Att samtliga relevanta arbetstagarorganisationer är delaktiga i utformningen av uppdraget nämnt ovan.

Att kommunstyrelsen verkar för att upprätta en god kommunikation med arbetstagarorganisationerna gällande arbetsmiljöfrågor.

Att kommunstyrelsen omgående och i samverkan med arbetstagarorganisationerna reviderar kommunens arbetsmiljöpolicy och gör det tydligt vem arbetstagaren ska vända sig till om den som kränker är närmaste chefen eller annan som man är beroende av.

Att Hörby kommun införskaffar ett verktyg som underlättar anmälningar och utredningar inom den psykosociala arbetsmiljön.

Hörby den 19 feb 2020

Centerpartiets fullmäktigegrupp genom:

Patrik Karlsson Paul Jönsson