• / Nyheter
  • / Skall alla invånarna i Klippans kommun subventionera det egna fastighetsbolaget

Skall alla invånarna i Klippans kommun subventionera det egna fastighetsbolaget

Klippan den 15 september 2017

Skall alla invånarna i Klippans kommun subventionera det egna fastighetsbolaget?

Fastighetsbolaget Treklövern Bostads AB stöttas av invånarna i Klippans kommun med
betydande belopp.
Kommunen har sedan år 2000 stöttat bolaget med 87 300 000 kronor genom tillskott.
Dessa belopp har finansierats med att kommunens innevånare har betalt dryga räntebelopp årligen.

Carl-Axel Wilhelmsson Centerpartiet Klippan:
Tillsammans med grundbeloppet handlar det om 108 040 000 kronor till och med 31 december 2016. Årligen kommer detta belasta Klippanborna med minst 1 400 000 kronor till 1 700 000 Kronor.

En extern revisor har granskat och konstaterat att det bokförda värdet av fastigheterna är
väldigt lågt satt i årsbokslutet mot det verkliga & marknadsmässiga värdet.

I årsbokslutet kan man också läsa att bolaget samtidigt går med en bra vinst och andra lån amorteras. Ledningen erhåller också goda ersättningar.

Kommunens verksamhet behöver verkligen sina egna pengar till andra prioriterade saker. Vi inom Centerpartiet yrkar på att återbetalning sker till kommunen så snart som möjligt.

Lars Johan Forsberg, Centerpartiet, Klippan säger:

• Detta är fel, det är inte välfärd att alla invånare skall betala andras räntekostnader.
Välfärd är att stötta innevånare i kommunen som behöver det. Det behövs nu, gamla,
barn, ensamstående och de som idag bor i kommunens hyresrätter. Kommunen skall
inte drabbas av kostnader som härrör sig från Fastighetsbolaget Treklövern Bostads ABs verksamhet.

Centerpartiet i Klippan har själva gått igenom alla offentliga handlingar och sammanställt material som man redovisat och överlämnat.

Gör om och gör rätt så att inte invånarna i Klippan behöver betala för andra.

Centerpartiet Klippan

Carl-Axel Wilhelmsson Lars Johan Forsberg

• Nedanstående uppgifter är hämtade från Treklöverns
årsberättelse 2016 samt extern revisor

• Rörelse Resultat för 2016:________________________11 934 999 SEK
• Resultat före skatt för 2016:_____________________7 762 681 SEK
• Lönsamhet har gått från:________________________4,28% till 4,52%
• Andelen rörliga lån:_______________________________38%
• Summa eget kapital:_____________________________ 55 733 225 SEK
• Amortering av lån under 2016:__________________16 825 000 SEK
• Utbetalning till ägare/Kommunen:_____________580 000 SEK
• Utbetalning till pension VD 2016:_______________381 759 SEK
• Utbetalning löner VD & Styrelse:________________962 721 SEK
• Marknadsvärde fastigheter:_____________________668 874 000 SEK
• Bokfört värde:_____________________________________241 227 000 SEK
• Summa låneskuld:________________________________196 788 000 SEK