Återföring av AVLOPPSLAMM TILL JORDBRUKET

Landskronas avloppsslam innehåller idag ämnen (metaller) som gör att slammet inte är tillåtet att sprida på jordbruksmark. Det är inte rimligt att vi slösar bort värdefulla resurser. Det känns därför angeläget att Landskrona stad vidtar nödvändiga åtgärder för att kunna återföra avloppsslammet till den odlade jorden.

RESULTAT:

Anses besvarad. Vill avvakta lagförslag.

Motion:

Landskrona stad har stora miljöambitioner men större ansträngningar måste till.

Avloppsslammet innehåller närsalter och mull som i en framtida cirkulär ekonomi ska återföras till
jordbruket. En gröda som växer tar upp närsalter från jorden och denna näring måste föras tillbaka.

En jord med ett bra näringsstatus ger en större rotmassa. Rotmassan blir mull och mull är inlagrad
koldioxid - ”en s.k. koldioxidsänka”.

En ökad mullhalt gör också jorden mer lättbrukad. För några år sedan pratades mycket om ”peak fosfor” dvs om fosfor som en ändlig resurs och kommandebristvara.

Fosfor är ett makronäringsämne som tillsammans med kväve och kalium som är lika
nödvändiga för en framgångsrik odling. Det är därför viktigt att i en framtid även kunna återföra
dessa ämnen till jordbruket.

Kvävet som också följer med avloppsvattnet till reningsverket omvandlas i reningsverket till
kvävgas och försvinner upp i luften. Det kväve som används i jordbruket fångas in från luften med
hjälp av energi från el eller olja. För att fånga ett kilo kväve från luften åtgår 1 liter olja eller 10
kWh.

För några år sedan satt jag och räknade på hur många kWh det går åt för att fånga kvävet till
Sveriges spannmålsodling. Resultatet blev energiproduktionen från ca ett 1/2 kärnkraftverk.

Landskronas avloppsslam innehåller idag ämnen (metaller) som gör att slammet inte är tillåtet att
sprida på jordbruksmark. Det är inte rimligt att vi slösar bort värdefulla resurser. Det känns därför
angeläget att Landskrona stad vidtar nödvändiga åtgärder för att kunna återföra avloppsslammet till
den odlade jorden.


Centerpartiet yrkar
- Att kommunfullmäktige beslutar att Landskrona Stads avloppsslam ska bli REVAQ-certifierat
för att slammet ska kunna återföras till jordbruket som en resurs med mull och näring
- Att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda nödvändiga åtgärder, kostnad och
tidsram och därefter återkomma till fullmäktige för beslut

Sven Svederberg
Centerpartiet Landskrona

Relaterade nyheter