• / Nyheter
  • / Gamla och personal skall skyddas

I Landskrona ska våra gamla och vår personal i kommunal vård och omsorg
skyddas!

I Landskrona ska våra gamla och vår personal i kommunal vård och omsorg
skyddas!

Smittskyddsenheterna i Sverige har haft kännedom om Corona sedan tidigt i
januari. Förberedelsetiden har varit lång. De visste också om att det var de gamla
som riskerade att drabbas i hårdast. 86% av dödsfallen drabbade personer äldre
än 70 år. Sveriges befolkning över 70 år har därför informerats om att hålla sig
isolerade från släkt och vänner och det har säkert beaktats på ett bra sätt. Men det
finns också en stor grupp i samhället som inte av egen kraft kan isolera sig och det
är våra gamla som är beroende av samhällets vård och omsorg.


På 1/3-del av äldreboenden i Stockholmsregionen har Corona grasserat. 1/4-del av de som avlidit i Stockholmsregionen har bott på äldreboenden. Det finns ett
boende i Solna där ca 30 % av de boende avlidit. Av någon outgrundlig anledning
har personalen hittills i kommunal eller upphandlad vård och omsorg inte ansetts
ha behov av någon skyddsutrustning.


Arbetsmiljöverket fattade för några dagar sedan beslut om att personalen inom
kommunal vård och omsorg ska ha skyddsutrustning. Efter ”överläggningar” med SKR - ”Sveriges kommuner och Regioner” backade man från beslutet. Orsaken skulle vara att kommunal personal inte är van att använda denna typ av utrustning. En cynisk inställning och en moralisk härdsmälta från SKR.


Eftersom personalen inom vården vistas ute i samhället är risken betydande att det
är personalen för med sig smittan in på boenden och att sedan sjuka boenden för
smittan vidare. I länder som klarat risken för smittspridning bäst har munskydd
krävts.


En utrustning med munskydd, skyddskläder och handskar för personalen inom
vård och omsorg är en självklar rättighet för att minska risken för att smitta ner de
gamla men också att minska risken för att personalen ska bli smittad.


I det goda samhället ska de gamla och svaga ha samhällets skydd? I Landskrona
har sedan en tid tillbaka all personal på våra egna äldreboenden ett krav på sig att
alltid använda sig av munskydd, skyddskläder och munskydd om personalen
kommer närmare de boende än två meter.

Sven Svederberg
Leg. läkare
Ersättare i Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet Landskrona