Motion Till Kommunfullmäktige

Bild: Trafikverket.se

ANG. ÖVERBYGGNAD AV MOTORVÄGEN

I dag ligger trafikflödet på delar av motorvägen nära kapacitetsgränsen. Det blir till exempel ofta köbildning på det norrgående körfältet då en stor del av trafiken kör av vid Lunds Norra. Den kraftiga uppförslutningen gör det svårt för lastbilar att accelerera. Det bidrar både till trafikstockningen och ökat trafikbuller.

Detta är bakgrunden till att beslut om en ny anslutning vid Ideon har tagits. Planeringen för denna anslutning är nu i full gång. De aktuella planerna innebär bland annat att E 22 får ett extra körfält mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra och en ny gång- och cykelbro byggs vid Hardebergaspåret.

Detta handlar självklart om mycket stora investeringar som kommunen givetvis ska utnyttja på ett så optimalt sätt som möjligt. Så varför stanna vid en halvmässyr?

Kommunen bör undersöka möjligheten att gå vidare och bygga över motorvägen just kring Hardebergaspåret och söderut så att vägen kommer att gå i en kortare tunnel.

En sådan överbyggnad skulle starkt bidra till att knyta gymnasieskolan Vipan, ja hela Vipeholmsområdet, närmare centrum. Den skulle skapas utrymme för olika verksamheter och sist men inte minst skulle överbyggnaden bidra till att dämpa det mycket störande trafikbullret från vägen.

Mot denna bakgrund yrkar Centerpartiet i Lund:

* att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna, såväl tekniskt som ekonomiskt, att bygga över delar av motorvägen söder om trafikplats Ideon i samband med anläggande av denna trafikplats.

* att snarast återkomma till fullmäktige med redovisning och förslag med anledning av detta uppdrag.

Lars V Andersson (C)