Stoppa exploateringen av den bästa jordbruksmarken

Gemensamt uttalande av Centerpartiet i Lund och kommunpartiet FörNyaLund:

Lund befinner sig i ett expansivt skede och bostadsbyggandet är mer omfattande än på länge. Stora delar av den bästa åkerjord en håller på att exploateras.

- Men det måste finnas en långsiktig planering som bidrar till att bevara ett hållbart samhälle, säger Centerpartiet i Lund och kommunpartiet FörNyaLund i ett gemensamt uttalande.

Vi vill utveckla lantbruket och säkra framtiden för närproducerade livsmedel med Sveriges bästa mat- och måltidsuppleverser.

Sedan valet 2014 har Centerpartiet och FörNyaLund förenats kring skydd för jordbruksmark i hela vår kommun.

-Vi har agerat gemensamt och var för sig i kommunfullmäktige och i nämnder med syftet att förhindra hård exploatering av den allra bästa åkerjorden (klass 10), säger Inga-Kerstin Eriksson, partiföreträdare för Centern i Lund.

- Andra politiska partier säger sig också vilja skydda åkerjorden i Lund, men ändå beslutas att bygga för fullt på Skånes och Sveriges i särklass bästa åkrar.

‐ Vi är emot oöverlagd urbanisering och för en grönare samhällsutveckling och delar bekymren för innehållet i den kommande Översiktsplanen. Risken är stor att Den Goda Jorden koloniseras av byggare och andra exploatörer, befarar Jan Annerstedt, partiföreträdare för FörNyaLund.

-­ Lund är den kommun i Sverige som har de kanske bästa förutsättningarna för produktion av livsmedel av högsta kvalitet. I dagsläget kräver båda partierna stopp under minst 5 år för fortsatt byggande på den bästa åkerjorden.

De gör undantag för Brunnshög, men vill att Lunds Översiktsplan för nästa mandatperiod inte innehåller byggande på åkerjord av högsta kvalitet. Alla nya projekt måste uppfylla kraven som ställs i miljöbalken och i plan‐ och bygglagen för att skydda ömtåliga ekosystem och säkra vår livsmedelsproduktion inför nya väderlägen. Det Gröna Lund ska utvecklas, inte avvecklas, säger partierna i sitt uttalande.

Centerpartiet och FörNyaLund vill med uttalandet formulera ett klimatsäkert och ekologiskt hållbart alternativ inför arbetet med Lunds Översiktsplan, som förväntas bli klar under 2018.

-­ Vi vill att arbetet med Översiktsplanen ska bygga på aktuell lagstiftning. Kommunen får inte tänja på lagen för att kunna fortsätta med hård exploatering av den bördigaste åkermarken. I Lund har över två tusen hektar odlingsbar åker tagits ur bruk på bara 25 år, summerar Inga-Kerstin Eriksson och Jan Annerstedt.

Det är bottenrekord bland Skånes 33 kommuner.