Kommunfullmäktige 2017-12-20

Sammanfattning av KF

 

  •  Fullmäktigesammanträdet inleddes med Lunds kommuns stadsbyggnadspris, som i år gick till Elding Oscarson för tillbyggnaden av Skissernas museum.
  • Sedan kom en begäran om tilläggsanslag från Utbildningsnämnden. Socialdemokraterna ansåg ärendet dåligt förberett och yrkade på återremiss för att få ett mer komplett underlag. Detta bifölls av alla partier.
  • Nästa ärende startade en språklig debatt om lämpligheten av att använda ordet "hen". Skulle kommunfullmäktige skriva det i sin arbetsordning? Beslutet blev att det skulle användas.

  • Kvällens stora ärende, som fyllde åhörarplatserna på läktarna, var frågan om åldersuppskrivna ensamkommande skulle få stanna i kommunen under den tid deras fall överklagas. Detta är ett ärende som började behandlas i kommunstyrelsen i september i år. Då valde man att avvakta statens beslut om ersättning.
    Sedan dess har tiden gått, man har inte tittat på antalet personer det gäller, inte hur det påverkar socialnämnden eller överförmyndarnämnden och inte räknat på kostnaderna. Ett luddigt förslag om vart de ospecificerade summorna skulle tas ifrån presenterades samma dag som fullmäktige.
    Eftersom underlaget var så dåligt hade vi inget annat val än att rösta för återremiss så att vi kan få ett komplett underlag till nästa sammanträde. Då kommer vi att få möjlighet att ta ställning till sakfrågan.

  • Centerpartiets interpellation om Mårtenskolan och Vikingaskolan ledde till en lång och stundvis hätsk debatt. I över 90 minuter fick alla partier möjlighet att berätta hur de ställer sig i frågan. Centerpartiet och Alliansen är tydliga med att vi vill ha kvar ett lågstadium på Linero och att Mårtenskolan inte ska byggas vid Sandbyvägen. S och MP vägrade ta ställning i frågan.

  • Kvällen slutade med motionsdebatter. Bland annat om bredbandsutbyggnad, där Karin Nilsson (C) fick sätta fokus på de privata företag som sett till att bygga ut bredband på platser som Veberöd, Genarp och Vombs by.

Fullmäktigegruppen önskar alla en god jul och ett gott nytt år!