DEN BÄSTA JORDEN – DEN BÄSTA MATEN

Hur kan man utveckla och skydda åkerjorden i Skåne och i Lunds kommun?

Stadshallen, Stortorget i Lund måndag 9 april 2018 kl. 17-20

Offentligt möte i Lunds Stadshall med forskare, företagare och planerare om det svåra att utveckla och skydda den allra bästa åkerjorden i Skåne och i Lund. Vart är vi på väg när 2 270 hektar av god åkermark i Lunds kommun tagits ur bruk på bara 25 år?

Genom att lyfta frågor om hur vi idag utnyttjar den bästa åkerjorden i Skåne och i Lunds kommun vill konferensen se närmare på hela värdekedjan från jord till bord – och omvänt: Hur nya krav på maten och nya måltidsvanor kan komma att påverka lantbruket och annan primärproduktion och medverka till förnyelse av landsbygden och stadsutvecklingen.

Hänsyn i programläggningen har tagits till det pågående arbetet med ny Översiktsplan (ÖP) för Lunds kommun, som beslutas hösten 2018. Här är tidsperspektivet hela 20–30 år.

Arrangörer är Centerpartiet i Lund och kommunpartiet FörNya Lund.

 

PROGRAM

Upptakt kl 17.00 efter frukt och förfriskningar från 16.30. Varje presentation beräknas till 15–20 minuter inklusive frågor och svar. Avslutning c:a 20.00.

17.00– Den bästa jorden – den bästa maten Peter Sylwan, moderator Konferensens moderator presenterar konferensens teman. Några av följande teman lyfts fram: Den bästa jordens betydelse för dagens och morgondagens krav på mat och måltidsupplevelser; ett rikare odlingslandskap med närmare anknytning till tätorterna; ett dynamiskt näringsliv med bättre livsmedelsproduktion; biologisk mångfald och andra miljökvalitetsmål; gröna stråk i landskapet med barn och äldreperspektiv; turism och upplevelseekonomi.

17.10– Kulturlandskap, urbanisering och närproduktion av livsmedel: En olöslig ekvation? Anders Larsson, SLU Alnarp & Malmö universitet

17.30– Utan åkermark ingen mat Hans Ramel, LRF Skåne

17.50– Det läkande landskapet: Förbättrar verkligen grönområden hälsan för barn och vuxna? Patrik Grahn, SLU Alnarp

18.10– Allt från Wapnö Gård: Från hållbart lantbruk till konsument-styrd kretsloppsekonomi Lennart E Bengtsson, Wapnö AB

18.30– Hela värdekedjan från jord till bord: Hur bidrar forskningen vid Lunds universitet till innovationernas ekosystem? Håkan Jönsson, Lunds universitet

18.50-Smart mat 2030: Vart leder Skånes livsmedelsstrategi? Daniel Kronmann, Region Skåne

19.10-Smaka på Skåne: Är Lund en del av en 'kulinarisk frontregion' inom Europeiska Unionen? Jannie Vestergaard, Livsmedelsakademin i Skåne

19.30– Den goda jorden: Vad bör göras? Och vad kan göras? Peter Sylwan, moderator Konkreta uppslag från presentationerna och kort sammanfattning av diskussionen samt korta kommentarer av närvarande politiker och övriga konferensdeltagare.

LÄS GÄRNA

”Utveckla och skydda den goda jorden i Lunds kommun” (2017) ”Hållbara städer – hållbar landsbygd?” ”Skånes livsmedelsstrategi 2030” (2017), https://utveckling.skane.se/ publikationer/strategierochplaner/skaneslivsmedelsstrategi2030/

KONTAKTPERSONER

Peter Sylwan 0705-43 31 25 peter.sylwan@psylwan.se

Jan Annerstedt 0707-23 28 00 jan@annerstedt.com

IngaKerstin Eriksson 0705-78 05 25 ingakerstin.eriksson@swedenmail.com

Christer Hjort (press) 0705-28 70 08 christer.hjort@telia.com