Motion: Gör det enklare att sätta upp solceller

Från den förste augusti blev det, efter ett riksdagsbeslut, mindre byråkratiskt för fastighetsägare som vill installera solenergianläggningar på sina byggnader. Under vissa förutsättningar behöver man inte söka bygglov.

Men förenklingen gäller inte för byggnader som är värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Åtskilliga byggnader i Lund faller in under någon av dessa kategorier vilket riskerar att hämma utvecklingen av solceller och solfångare.

Motionen föreslår åtgärder som lokalt kan bidra till att minska både byråkratin kring och kostnaderna för installation av solenergianläggningar.

Det ska vara enkelt att agera miljöriktigt.

Gör det enklare att sätta upp solceller

Den 1 augusti infördes en ny bestämmelse som gör det enklare att sätta upp vissa solcellsanläggningar. Fastighetsägaren behöver inte längre söka bygglov om hen avser att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Anläggningarna måste dock följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa gällande detaljplan.

Det är en bra åtgärd, att bidra till en hållbar energiförbrukning är bland de viktigaste åtgärder vi kan göra för klimatet. I Lunds kommun bör vi, liksom under tidigare mandatperioder, fortsätta att vara ledande vad gäller miljö- och klimatfrågor. Med denna ambition som bakgrund bör vi därför kunna gå ett steg längre.

För byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kommer det även i framtiden att krävas bygglov. För att ambitiösa fastighetsägare inte ska belastas av onödigt arbete och kostnader bör kommunen erbjuda snabb och kostnadsfri förhandsgranskning så att fastighetsägaren tidigt får besked om eventuella hinder för en installation. På motsvarande sätt bör bygglovsavgiften för solceller och solfångare slopas.

Medhänvisning till ovanstående yrkar Centerpartiet i Lund att kommunfullmäktige beslutar

att slopa bygglovsavgiften för solenergianläggningar

att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att införa avgiftsfri förhandsgranskning vad gäller installation av solceller och solfångare

att Byggnadsnämnden får i uppdrag att på andra sätt förenkla bygglovsprocessen för solenergianläggningar

Lund 2018-08-03

Lars V Andersson (C) Bernt Bertilsson (C)