Vi ger inte upp om busslinjen!

Efter att Kommunstyrelsen beslutat om att inte finansiera busslinjen till Stångby och Vallkärra så lämnade vi in en skrivelse till tekniska nämnden. Den går att läsa nedan. Vi är inte beredda på att ge upp frågan. Det måste finnas kollektivtrafik i hela kommunen!

Skrivelse – Förnyat försök med tilläggsköp av busstrafik till Vallkärra/Stångby

Tekniska nämnden fattade 2019-10-16 beslut om att anhålla hos Kommunstyrelsen om finansiering med 2 miljoner kronor för att köpa till busstrafik från Skånetrafiken till Vallkärra och Stångby. En förutsättning för tillköp var enligt beslutet att kommunstyrelsen sedan beslutade om en utökad driftsram för nämnden.

Vid kommunstyrelsens möte i dag (2019-11-06) fanns en majoritet för att i någon mån finansiera ett tillköp av busstrafik via en ökad driftsram, men då det inte fanns någon enighet bland den majoriteten för hur omfattande tillköpet borde vara la ett antal ledamöter ner sin röst i slutomröstningen, vilket ledde till att kommunstyrelsen röstade ner att finansiera ett tillköp.

För Centerpartiets del är frågan om att återuppta busstrafiken mellan Lund och Stångby via Vallkärra en central och viktig fråga. Eftersom det också finns en tydlig majoritet för ett tillköp bör frågan inte sluta vid beslutet i kommunstyrelsen. Centerpartiet anser vidare att det också krävs kvälls- och helgtrafik i någon mån för att bussen ska bli ett reellt alternativ till bilen för boende i Vallkärra och Stångby.

Vi föreslår därför:

  • Att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med boende och lokala organisationer ta fram ett förslag på tilläggstrafik med kvälls- och helgtrafik inkluderat och att ta fram en kostnadsuppgift för vad ett sådant tillköp skulle kosta.


  • Att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om det är möjligt att finansiera en del av tilläggsköpet inom Tekniska nämndens befintliga ramar.


  • Att anhålla hos Kommunstyrelsen om utökad driftsram för den del av kostnaden som inte kan finansieras inom Tekniska nämndens befintliga ramar för att kunna genomföra ett tillköp som ett projekt under cirka ett års tid som därefter utvärderas i enlighet med nämndens tidigare beslut.

Johan Nilsson (C)
Ledamot i Tekniska nämnden

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Kommunalråd