Centerpartiet säger ja till att ha kvar Källbyverket

Kommunstyrelsen ska på onsdag den 3 februari 2021 ta ställning till om Lunds framtida avloppsrening ska ske på Källbyverket eller om det ska byggas en tunnel till Sjölundaverket i Malmö.

Vårt yrkande kommer att vara att avbryta projektering av ÖLM (Överföring Lund-Malmö) och att den fortsatta inriktningen för VA Syd ska vara att Lunds vattenrening ska ske vid Källby reningsverk.”

Centerpartiet har beslutat att vi vill avbryta planeringen på en tunnel och istället fokusera helt på att bygga ut och modernisera Källbyverket. Detta gör vi av ett flertal anledningar:

- Ekonomi. Även om prognoserna inte är exakta så finns det inget som pekar på att en avloppstunnel mellan Lund och Malmö samt medfinansiering av Sjölundaverkets utbyggnad kommer att bli billigare än Källbyalternativet. Även om det skulle bli samma kostnad i slutändan ser vi övriga anledningar som tillräckliga.

- Klimatet och miljön. En tunnel genom den västskånska lerjorden kommer att kräva stora mängder betong för att kunna byggas. De tunga maskiner som behöver användas är dessutom en källa till onödiga avgaser. Även om det mesta arbetet kommer att ske under jord, så kommer det att krävas flera nedgångar längs vägen. Risken är stor att detta kommer att påverka livsmedelsproduktionen på marken längs vägen. Jordmassorna som grävs ut måste transporteras bort och placeras någonstans, vilket kommer att påverka landskapet på slutdestinationen.

- Kapacitet. När avloppsnätet förnyas och nya byggnader ansluts tillkommer också nya sätt att minska avloppsvatten jämfört med dagens system. Då ökar inte behoven av utbyggnad i samma takt.

- Minskat skyddsavstånd. Med inkapslingsåtgärder och ny teknik kan skyddsavstånden minska så att det fortfarande går att bygga på stora delar av stadsdelen Källby. En något lägre exploatering minskar också behovet av nya bilvägar, tex över Höje å.

- Oavsett vilket så kommer Källbyverket behöva byggas ut för att klara sig under tiden tills nya Sjölunda är aktivt. Det är då bättre att göra en ordentlig utbyggnad från början. Genom att öka området norrut så kommer man inte att göra inskränkningar i naturreservatet vid Höje å.