Grön tillväxt och klimatansvar

Bild

Centerpartiet jobbar ur ett långsiktigt perspektiv, där en närhet och hållbarhet är ledorden in i framtiden. Vi vill minska resursslöseriet genom återbruk och teknikutveckling. Vi är ett modernt miljöparti som har fokus på att bruka jorden utan att förbruka.

Majoriteten av kommunen ligger inte längs den nya spårvägen. Kollektivtrafiken måste fungera för oss alla. Det behövs goda förbindelser inom hela kommunen och så att alla transporter kan ske på ett klimatneutralt sätt.

Kollektivtrafik

Både stadsbussar och regionbussar måste ha frekventa avgångar och gå på de tider invånarna behöver. Men viktigast av allt är att man kommer fram i tid.

Vi vill att kommunen tillsammans med Skånetrafiken utreder en busslinje som går i en ring utanför stadskärnan i Lund, vilket kan minska trycket på knutpunkterna vid Botulfsplatsen, Lunds C och Universitetssjukhuset.

Regionbussarna som kör in i staden ska kunna ha både Bankgatan och Lunds C som slutstationer.

Centerpartiet vill att stadens båda barriärer, E22an och järnvägen, ska grävas ner eller byggas över. Trafikverket måste stå för en betydande del av denna kostnad. Vi vill inte heller att man ska dra någon ny järnväg förbi Lund för godstrafik.

 

Miljöfordon

Lunds kommun måste bli en kommun som leder övergången från fossila fordon till miljöfordon. Exempel på åtgärder är att ha elbilspooler i bostadsområden och att erbjuda bra parkeringsplatser med laddningssystem för elfordon.

Utvecklingen kommer att göra det möjligt och kostnadseffektivt att ladda elbilar och elbussar under drift. Kommunen bör ligga i framkant vid en sådan utveckling.

 

Cyklar

Centerpartiet vill att Lund ska ha bra cykelvägar inom orterna och mellan dem. De cykelvägar som finns måste hålla hög kvalitet och dragningarna ska vara gjorda med cyklisten i fokus.

Det ska vara enkelt att ta sig fram och det måste även finnas tillgängliga ställen att parkera cykeln.

 

Mat

Centerpartiet vill premiera varor som är närproducerade, säsongsanpassade och miljövänliga. Vår målsättning är att följa de nationella målen angående ekologiska inköp. Kommunen måste ta sitt ansvar och föregå med gott exempel i de inköp som görs. En central leveranssamordning måste komma igång, så att mindre aktörer lättare kan leverera produkter samtidigt som antalet transporter minskar.

Eftersom kommunen har en stor matproduktion är det viktigt att uppföljning av kvalitet sker av berörda nämnder. Kommunen har en utmärkt kostpolicy Kostpolicyn är omfattande och skall i alla lägen följas vid produktion, upphandling, inköp och entreprenad. Dessutom ingår hur matsvinnet skall minimeras. Policyn riktar sig till alla som hanterar och tar del av kommunens mat och måltider.

För att garantera att äldre får bra och tillräcklig näring vill Centerpartiet införa tillgång till dietister inom äldreomsorgen.

 

Energiproduktion

Centerpartiet vill värna den miljövänliga och småskaliga energiproduktionen. Vi vill att det byggs fler solcellsanläggningar på kommunala och privata fastigheter. Det kan även handla om att invånare och företag på landsbygden får möjligheter att anlägga vindkraftverk på sin mark. Vi ser en potential i omvandlingen av organiskt avfall till biogas, som kan användas till att driva regionbussar och tyngre fordon.

Det viktigaste sättet att spara energi är dock energihushållning. Genom minskad förbrukning och ökat tillvaratagande av spillvärme.

 

Hållbarhetsprogram

Centerpartiet tycker att Lunds kommun ska ta sin del av ansvaret för att Parisavtalet ska kunna genomföras. Kommunens arbete sker genom Klimatsamverkan Skåne och det kommunala miljöprogrammet LundaEko, där vi ser ett behov av en uppdaterad version under kommande mandatperiod.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.