Låt hela Lunds kommun leva

Bild

Precis som i övriga landet så är Lund en plats där det finns skilda förutsättningar för olika individer. Den lösning som fungerar för den som bor inne i staden fungerar inte alltid för den som bor i en av tätorterna utanför staden. Den lösning som fungerar för den som är mitt i karriären fungerar inte alltid för den som är utanför arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill ge alla samma möjligheter. Därför ska beslut tas så nära individen som möjligt.

Tillgänglighet

Medborgarna ska ha valfrihet och självbestämmande, vilket ställer höga krav på kommunen att ge ut information som man lätt kan komma åt och förstå.

Personal inom kommunen ska ha en grundläggande utbildning i bemötande, funktionsvariation, HBTQ+ och jämställdhet.

Digitalisering gör att kommunens tjänster och information blir mer lättillgänglig för företag/medborgarna och servicegraden därmed höjs. Utvecklingsarbetet med e-tjänster måste samordnas inom kommunens förvaltningar. Medborgarna ska kunna hantera sina förfrågningar och ärenden med så få kontaktytor som möjligt, samt på ett enkelt sätt följa sina ärenden eller ställa frågor.

Även de som inte kan hantera digitala tjänster ska ha möjligheten att få en personlig kontakt i sitt närområde. Det ska gå att boka in möten med kommunens tjänstemän; exempelvis på kommundelsbiblioteken.

 

Hela kommunen ska utvecklas

Kommunens invånare ska oavsett bostadsort ha god tillgång till samhällsservice.

För de yngsta gäller det förskola, grundskola och fritidshem. För de äldsta ska äldreboende och träffpunkter finnas i närområdet.

Centerpartiet arbetar för att få en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande. Småhus och flerfamiljshus bör finnas i samma område. Ur markanvändningssynpunkt ser vi villabebyggelse och fribyggartomter något som främst hör till tätorterna utanför staden.

Ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter måste finnas i hela kommunen. Vi kämpar för att behålla folkbiblioteken. Alla dessa ska ha meröppet, det vill säga obemannade öppettider, under kvällar och helger.

Centerpartiet fortsätter arbeta för förtätning av tätorterna i Lunds kommun. Vi förordar högre bebyggelse och effektivare utnyttjande av parkeringsytor. I våra tätorter finns viktiga grönytor och parker som vi vill värna och utveckla men det finns också många remsor som kan utvecklas och förtätas med bostäder och verksamheter.

 

Stadsutveckling

Vi vill ha en levande stadskärna. Det är viktigt att stadskärnan är tillgänglig och utvecklas, både för de som bor där och de som besöker den.

Lunds centrum får inte utarmas, vilket gör det viktigt med både bra parkerings­möjligheter och tilltalande offentliga platser. För att detta ska vara möjligt måste kommunen hitta en hållbar lösning för parkering inne i stadskärnan, med parkeringshus som huvudalternativ. Genom att leda biltrafiken till dessa frigörs gator för cykel- och gångtrafik.

Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för Mårtenstorget. Dagens parkering bör kunna inrymmas under dagens torg och/eller under kvarteret Galten för att ge plats åt en attraktiv och levande plats att umgås på.

I stadstrafiken ska cyklar och lätta elfordon prioriteras. De tunga bussarna som idag trafikerar centrum bör i så hög grad som möjligt bytas ut mot mindre elbussar, gärna självkörande. Detta förbättrar både luft- och ljudmiljön samtidigt som det blir trevligare att gå och cykla i centrum.

Vi hoppas få in fler lekplatser i centrum, de ger en mer levande stad och gynnar därmed även näringslivet.

 

Skola

Lunds skolor ska låta varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Centerpartiet vill att barn i de lägre klasserna/årskurserna skall gå på en skola i sitt närområde, den så kallade närhetsprincipen.

För Centerpartiet är det viktigt att värna om det fria skolvalet och möjligheten att fritt söka gymnasieskola utanför kommunen. Att välja skola är ett sätt för vårdnadshavare att ta ansvar för barnens utbildning och vi är stolta över hur många som väljer våra kommunala skolor.

Vi tror att utbildningen i skolorna kan bli bättre om vi ökar andelen specialpedagoger. All personal inom våra verksamheter ska ges tillfällen till olika fortbildningsinsatser samt ges möjlighet att kontinuerligt ta del av aktuella forskningsresultat. Personalen är nämligen genom sin yrkesroll goda förebilder för morgondagens vuxna.

Centerpartiet kommer att arbeta för att lärare som uppnått lärarlönelyftets kriterier får kompensation.

Utbyggnad

Förtätning ska fortsätta att vara ett ledord för kommunens utbyggnad. Det är inte bara bostadsområden som ska förtätas utan framöver gäller det även industriområden, till exempel Gastelyckan.

Vi vill att det nya området Västerbro ska inhysa verksamheter som utnyttjar marken effektivt. Blandar man stadsbyggnation så att både bostäder och verksamheter kan samexistera, måste eventuellt den mer industriintensiva verksamheten flyttas till Gastelyckan eller de mindre tätorterna. Det är viktigt att nya placeringar har en effektiv och klimatanpassad infrastruktur.

Centerpartiet vill att 30 % av nyproduktionen av bostäder skall ske i de östra kommundelarna.

Vi måste värna om den bästa åkermarken runt Lund. Den garanterar vår matförsörjning även i framtiden, trots att klimatförändringar och andra faktorer kan påverka tillgängligheten på livsmedel. Därför vill vi se ett stopp för fortsatt bebyggelse på åkrarna.

En viktig del av en god boendemiljö är acceptabla ljudnivåer. Vi vill se ökade insatser för bullerskydd vid planering av nya bostadsområden och vägdragningar

Det är viktigt med grönytor och parker i befintliga och kommande bostadsområden. Vi vill värna om den biologiska mångfalden i kommunen.

Lunds kommun måste jobba förebyggande för att hindra översvämningar och ha en beredskap för extrema väderförhållanden.

Friluftsområdena runt om i kommunen, exempelvis Skrylle, ska värnas och utvecklas. Dessa oaser är viktiga för livskvalitet och är hälsofrämjande.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.