Malmöcenterns nomineringsstämma för riksdagslistan

Lördagen den 9 september samlas Malmöcenterns medlemmar till nomineringsstämma för riksdagslistan i Malmö kommun.

Tid: 13.00 börjar förhandlingarna

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Grynbodgatan 20

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga från och med den 1 september på hemsidan, via e-post samt på Centerpartiets kontor på Östergatan 11C.

Preliminär agenda för nomineringsstämman:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Justeringspersoner och tillika rösträknare
 3. Godkännande av kallelsen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Redogörelse från nomineringskommittén
 7. Beslut om identifieringsuppgifter på valsedlarna
 8. Beslut om antal kandidater på riksdagslistan
 9. Presentation av riksdagskandidaterna
 10. Fastställande av listan för riksdagsvalkrets Malmö
 11. Vid mötet väckta frågor
 12. Stämman avslutas

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Malmöcentern