Arbetsmarknad och företagsklimat

Vindkraftsfabrik Enercon Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

I Centerpartiet är vi övertygade om att Malmö behöver bli Sveriges bästa stad att skapa företag i. Det är så vi skapar fler jobb, mer innovation och fler möjligheter i Malmö.

Idag är arbetslösheten i Malmö högst i hela Sverige. Det måste ändras. Med ett starkt näringsliv kan vi bryta utanförskapet och säkra att fler får möjligheten att tjäna sin egen lön.

Vi vill befria näringslivet för onödig byråkrati och vill samarbeta med Malmös företag för att garantera Sveriges främsta företagsklimat. Vi tror på Malmöborna och att alla vill bidra till en rikare stad. Men då måste också alla kunna få jobb.

Vi tror på ett samhälle där det lönar sig att arbeta. Centerpartiet tror på ett samhälle där alla människor har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Då krävs bättre och mer yrkesinriktad utbildning samtidigt som vi öppnar för enkla jobb. Vi vill också låta privata arbetsförmedlare ta över istället för Arbetsförmedlingen och JobbMalmö så fler kan bli matchat till rätt jobb.

Centerpartiets förslag:

 • Fler lågkvalificerade/enkla jobb
  Att ta sig in på arbetsmarknaden är inte enkelt i Malmö. Centerpartiet vill öka antalet jobb som inte kräver utbildning eller enbart kräver grundläggande sådan för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Centerpartiet ser vikten i att underlätta för fler enkla jobb genom att inventera kommunala jobb och se vilka delar som kan brytas ut till enkla jobb.
 • Fler lärlingstjänster
  Alla yrken kräver inte en utbildning. Vissa lär sig bäst genom praktisk erfarenhet. Centerpartiet i Malmö vill därför satsa på fler lärlingstjänster hos kommunen samt utreda möjligheten att införa ett stöd åt företag som anställer och lär upp människor inom sin bransch. Detta för att det ska löna sig för en företagare att anställa en person som saknar arbetslivserfarenhet eller praktisk utbildning.
 • Byt ut Arbetsförmedlingen
  I dagsläget kan Arbetsförmedlingen inte möta Malmös behov. Centerpartiet i Malmö vill se över Arbetsförmedlingens uppdrag och vad som i stället skulle kunna skötas av lokala privata aktörer med bättre förmåga att tillgodose arbetsmarknadens behov fullt ut. Omställningsprocessen som pågår inom traditionell industri med digitalisering, automatisering och globalisering gör att mer kvalificerade jobb skapas. Det har inneburit att många arbetsgivare har svårigheter att hitta rätt personer med rätt kompetens och allt fler vittnar om matchningsproblematik. Centerpartiet i Malmö vill avveckla Arbetsförmedlingen till fördel för privata och andra aktörer som har rätt kompetens och expertis för att öka matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Stärk uppföljningen för de som får bidrag
  Arbetet hos försörjningsstödshandläggarna får aldrig stanna vid bidraget. Det är av yttersta vikt att arbetslösa som lever på bidrag får god uppföljning samt stöd i sitt arbetssökande. Centerpartiet i Malmö vill öka antalet uppföljningar för att se till att kommunen kan garantera kvalitativ arbetsförmedling.
 • Tydligare sysselsättningsmål
  Fler måste få chansen att gå från arbetslöshet till arbete. Malmö stads uttalade budgetmål bör utökas med ett sysselsättningsmål. Sysselsättningsmålet ska vara kopplat till riket i stort och kopplat till den demografi kommunen har.
 • Entreprenörskap för kommunalt anställda
  4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Därför vill Centerpartiet i Malmö öka incitamenten för att fler företag startas. Vi vill därför erbjuda kommunalt anställda tjänstledighet under upp till ett år för att starta eget företag.
 • Underlätta för grön tillverkningsindustri
  Vi vill se en större andel grön tillverkningsindustri i Malmö. Där det blir enklare att etablera tillverkningsföretag som driver den gröna och miljövänliga innovationen framåt. För att möjliggöra detta behövs en uttalad politisk vilja, tillgänglig tomtmark, ökat utnyttjande av hamnen, och ett proaktivt arbete gentemot företagare.
 • Ny tillsynspolicy för Malmös företag
  I dag behöver företag betala för att tillsyn eventuellt ska utföras. Detta är ett i mångt och mycket en straffavgift som företagare tvingas betala utan att garanteras att tillsyn utförs. Därför vill Centerpartiet införa en policy där Malmö stad endast får fakturera företag tillsynsavgift efter utförd tillsyn. Vi vill att dialog ska föras mellan näringslivet och där kommunen fokus ska ligga på utveckling och samarbete, inte ovilja och straff från kommunens sida. Centerpartiet vill införa Rättviksmodellen i Malmö stad.
 • Företagsombudsman i Malmö stad
  Malmös företag ska kunna lita på Malmö Stad. Centerpartiet i Malmö vill införa en kommunal företagsombudsman som kan bistå företagen för att garantera ett rättssäkert myndighetsutövande.
 • Långsiktiga ideella partnerskap på arbetsmarknaden
  Samarbetet med ideella aktörer är viktigt för att öka antalet personer som går från bidragsförsörjning till jobb. Malmö Stad bedriver idag en rad olika partnerskap med ideella föreningar för att minska passiviteten och öka deltagandet på arbetsmarknaden för vissa utsatta grupper. Vi vill verka för att öka möjligheten för föreningar och sociala företag att inleda partnerskap med kommunen i de fall deras verksamhet visar på goda resultat.
 • Matcha i rätt tid
  Samverkan mellan näringsliv och skola är viktig. Så skapas förståelse för företagandets betydelse för samhället. Vi vill underlätta för att matchning mot företag kan ske redan under studie- och gymnasietiden genom att bland annat öka möjligheten för långsiktig praktik under studietiden och bygga broar mellan företag och skolor så att rätt kompetens stärks i tid.
 • Studentmedarbetare
  Malmö stad ska öka möjligheten för att kunna anställa studentmedarbetare där det finns ett behov. Studentmedarbetare innebär ett reguljärt arbete utanför studierna. Tjänsterna ska kunna utföras på deltid. Genom en sådan modell får studenter möjlighet till relevant arbetslivserfarenhet. Kommunen får även möjlighet att visa upp sig som arbetsgivare för framtidens medarbetare.
 • Unga entreprenörer
  Vi vill öka möjligheten för att fler skolungdomar ska kunna starta företag på prov under studietiden oberoende av utbildningsbana. Vi vill också öka möjligheten för att företagen ska gå att fortsätta bedriva efter studietiden genom att t.ex. underlätta för att omvandla ett ungdomsföretag till en ordinär bolagsform.
 • Nyföretagande i hela Malmö
  Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer och drömmar var man än bor i Malmö. För att få fler att våga ta steget till att bli entreprenörer ska kommunen fortsatt uppmuntra nyföretagar-utbildningar genomförs i samarbete med företagen i alla delar av Malmö. Centerpartiet i Malmö vill att kommunen ska underlätta för nyföretagare att komma i kontakt med relevanta nätverk genom att peka på var dessa finns.
 • Resurseffektivisering av företagarstöd
  Centerpartiet i Malmö vill att all finansiering som går till nyföretagarstöd ska präglas av resurseffektivitet. Därför vill vi se över de olika företagarstöd och säkerställa att de stöd som finns måste leverera goda resultat.
 • Sveriges snabbaste tillstånd
  “Det ska vara lätt att göra rätt” ska gälla även för företag. Kommunen ska se till att effektivisera ansökningsprocesserna för företag som behöver olika typer av tillstånd. Kommunen ska införa en bortre tidsgräns för hur lång handläggningstid de vanligaste företagsansökningar ska ha. En handläggare måste säkerställa att kommunen håller kontinuerlig kontakt tills att kraven för ett beviljat tillstånd uppfyllts. Vi vill också att kommunen ska öka transparensen för handläggningstider och förklara och förenkla tillståndsprocesser.
 • Snabb och smidig byråkrati
  Handläggningstiden för kommunens tillståndsprövningar ska regelbundet mätas och resultatet offentliggöras för Malmös medborgare och näringsliv. För att främja näringslivsklimatet vill Centerpartiet i Malmö att Malmö Stad ska sträva efter att utfärda Sveriges snabbaste tillstånd.
 • Kommission för främjande av företagsklimatet
  Centerpartiet anser att den kommunala företagslotsen är bra, men inte tillräcklig. Att skapa ett bra företagsklimat är något som måste genomsyra hela kommunen. De kommunala förvaltningarna ska ha en högre serviceförmåga i kontakten med företag. Det behövs en särskild kommission, med representanter från näringslivet, högskolor och universitet samt kommunen med syfte att kraftfullt lyfta företagsklimatet i Malmö Stad. Kommissionen ska genomlysa såväl formella som informella hinder för företagande i Malmö och återkomma med förslag till förbättringar.
 • Tydliga mål för ett förbättrat företagsklimat
  Att Malmö måste ha Sveriges bästa företagsklimat är en självklarhet för oss i Centerpartiet i Malmö. En tydlig målsättning är väsentligt för att ständigt kunna förbättra och utveckla. Centerpartiet i Malmö vill därför att Malmö Stad i sin näringslivspolicy fastslår att placeringen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsrankning ska förbättras varje år.
 • En attraktiv och affärsintressant stad
  Centerpartiet i Malmö vill stärka intresset för att företag ska etablera sig i och omkring Malmö. För att lyckas med det krävs satsningar på skola, kompetens och ett starkt kulturliv. Vi vill se satsningar som belyser helheten kring hur skolan och kulturen bidrar till affärsnytta och skapa nav där kulturen och näringslivet kan mötas i större utsträckning.
 • Möjliggör mindre upphandlingar för lokala leverantörer
  Centerpartiet vill möjliggöra för upphandling i mindre skala för att främja deltagande från mindre bolag som då kan hävda sig i konkurrensen med marknadens större aktörer. En mer flexibel offentlig upphandling möjliggör att en aktör kan producera och en annan aktör leverera. På så sätt kan exempelvis god mat av hög kvalitet levereras till ett bra pris utan att stänga ute mindre aktörer. Det vinner både näringslivet och miljön på.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.