Malmö
Centerpartiet lokalt

Ekonomi och organisation

Bild

En hållbar stad förutsätter en hållbar ekonomi. Därför är en ansvarsfull ekonomisk hantering är avgörande för Malmös framtida utveckling.

Centerpartiet vill satsa på en långsiktig ekonomi som tillgodoser Malmöbornas behov och täcker den löpande verksamheten utan belåning, försäljning eller höjda skatter.

Malmö stad får årligen generella bidrag på ca en fjärdedel av den totala budgeten från staten och andra kommuner. Malmö har ett fantastiskt läge och bör inte vara så beroende av bidrag. Centerpartiet kommer arbeta konsekvent för att effektivisera, digitalisera och automatisera verksamheten för att minska utgifterna för Malmö stad samtidigt som ambitionerna i välfärden höjs.

Centerpartiet är ett decentraliserat parti och tror på medarbetarna i Malmö stad. Därför vill vi ge mer makt och inflytande till verksamheterna och ökad möjlighet att påverka hur uppgifter ska lösas. Politiker ska sätta mål och säkra att de efterlevs, inte detaljstyra. Så kan vi även minska byråkratin i Malmö.

Centerpartiets förslag:

 • Lätta på skattetrycket för Malmöborna
  Det ska alltid löna sig att arbeta. Skattetrycket i Malmö Stad är i dag v äldigt högt. Centerpartiet vill att det generella skattetrycket för Malmös invånare på sikt ska minska. Sänkt inkomstskatt Genom att öka antalet förvärvsarbetande i kommunen kommer skatteintäkterna öka och därmed öppnas även möjligheter att sänka skatten på arbete. Med en minskad inkomstskatt ökar skillnaden mellan att gå på bidrag och få lön. På så sätt får vi fler personer in på arbetsmarknaden och minskar bidragsberoendet. Centerpartiet i Malmö vill se en sänkt inkomstskatt allteftersom sysselsättningsgraden i Malmö ökar.
 • Differentierat bidragssystem för att stärka samhällskontraktet
  För att öka incitamenten för att gå från bidrag till arbete samt öka deltagandet i olika arbetsmarknadsåtgärder och delaktigheten i samhället bör bidragssystemet vara differentierat så att det ställs krav på att delta i olika åtgärder för att få fullt ekonomiskt bistånd. Kraven bör gälla exempelvis deltagande i föreningsliv, kulturliv, enklare sysslor för kommunens förvaltningar, och för arbetssökande under hela perioden man beviljas stöd.
 • Förbättrade finansieringsmöjligheter
  Centerpartiet i Malmö vill stärka finansieringsmöjligheter för företagare via exempelvis riskkapital genom att stärka och uppmuntra mötesplatser där människor med idéer kan attrahera kapital från investerare eller sälja sina idéer till drivna entreprenörer. En starkare Öresundsregion Centerpartiet i Malmö vill se ett större samarbete och en starkare ekonomisk utveckling inom Öresundsregionen där bland annat Lund, Malmö och Köpenhamn sinsemellan ökar utbytet av affärsidéer, företag, kompetens och forskning samt fortsätter stärka sin egen respektive profil inom regionen.
 • Målspecifika innovativa upphandlingar
  Centerpartiet i Malmö ser problemen som finns i dag för små företag att hävda sig i konkurrensen med marknadens och kommunens större aktörer. Vi vill ta vara på den kraft och de jobbskaparmöjligheter som finns hos småföretagen. Vi vill bidra till möjligheter inom kreativitet, spännande samarbeten och nya affärsmodeller. I samarbete med andra kommuner bör Malmö även utföra fler innovationsupphandlingar där teknik och tjänster som ännu inte finns efterfrågas för att skapa en tidig marknad för innovationsföretag. För att även ge små och medelstora företag chansen att delta i upphandlingsprocesser bör dessa förenklas. Centerpartiet i Malmö vill att kommunen ska låta en större del av upphandlingen handla om vilka mål som ska uppfyllas och vilken slutprodukt som eftersträvas, istället för att teknikspecifikt ange vad som ska utföras.
 • Inköp och upphandling som egen nämnd
  Kommunen bör tillsätta en utredning som tittar på vad en specialiserad nämnd för inköp och upphandling skulle innebära för kommunens framtida ekonomi. I det fall det skulle visa sig att en egen nämnd för dessa frågor hade stärkt kompetensen och förbättrat/förenklat upphandlingsprocesser bör en sådan införas.
 • Digitalisera och automatisera den kommunala administrationen
  Den kommunala byråkratin måste minska och effektiviseras. För att uppnå snabbare och mer rättssäker handläggning vill Centerpartiet i Malmö digitalisera och automatisera så mycket av den kommunala administrationen som möjligt. Ett första mål är att 50 procent av den manuella administrationen automatiseras.
 • Inför en transformationsenhet
  Centerpartiet i Malmö vill införa en transformationsenhet med syfte att säkra den nödvändiga förändringen av kommunens arbete mot en digital tidsålder.