Allas första jobb


I Centerpartiets Malmö ska det vara lätt att få sitt första jobb. För att göra detta möjligt vill Centerpartiet se att staden tar ett helhetsgrepp kring arbetsmarknadsfrågor och skapar grundläggande strukturer för en fungerande arbetsmarknadspolitik.

För att skapa en närmare koppling mellan utbildning och arbete vill Centerpartiet skapa en samordnad arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltning, istället för som idag, där arbetsmarknadsfrågor är en del av socialförvaltningen. Genom denna förändring skapar vi en förvaltningsorganisation med fullt fokus på att skapa arbetsmöjligheter för malmöborna.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning ska ske tillsammans med näringslivet. Centerpartiet vill därför inrätta ett bransch- och näringslivsråd som kan understödja vuxenutbildningen i val av kursutbud, APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) och möjlighet till att fler av stadens invånare ska kunna kombinera utbildning med arbete. För att alla invånare ska vara rustade för arbetsmarknaden vill Centerpartiet se närvarokrav på utbildningar för de malmöbor som uppbär försörjningsstöd så att dessa kommer steget närmare arbetsmarknaden.

I Malmö talas närmare 180 olika språk och den breda språkkompetensen är en tillgång för staden. För vissa är ett jobb och svensktalande kollegor det enklaste sättet att lära sig språket, där ska inte språkkrav vara ett hinder. Fullgod svenska ska vara ett krav där det behövs, exempelvis inom äldrevården där man har mycket kontakt med medborgare, men i andra fall ska goda kunskaper i engelska anses tillräckligt för att få jobba inom Malmö stad. På så vis får fler möjlighet att få ett första, riktigt jobb samtidigt som staden inte går miste om kompetent arbetskraft.

Centerpartiet vill:

  • Öka samarbetet mellan Malmös företag och vuxenutbildningen för att fler malmöbor ska kunna möta företagens behov av arbetskraft.
  • Att Malmö stad, i samarbete med stadens fastighetsägare, arbetar för att befintliga industrilokaler ska nyttjas av företag som genererar många arbetstillfällen.
  • Att fler anställningar inom Malmö stad ska kunna ges utan krav på svenska, för tjänster där goda kunskaper i engelska kan anses vara tillräckligt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.