Förstahandsvalet för företag


Fler företag ger fler jobb, och Malmö med sitt internationella läge, sin mångfald och sitt stora utbud av arbetskraft har stora förutsättningar att bli det mest självklara valet för såväl internationella huvudkontor som svensk industri.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Ett starkt företagsklimat bidrar till en tryggare och mer välmående stad. För att underlätta för fler företag att etablera sig i Malmö vill Centerpartiet utveckla stadens företagslots för att kunna ge företag samordnad service i frågor som berör flera förvaltningar. Centerpartiet vill även inrätta ett etableringsforum för att möta och hjälpa företag som söker sig till Malmö. Detta kommer att underlätta för företag och garantera fler arbetsplatser för malmöborna. Centerpartiet vill även att det utarbetas en strategi för att allt från industri till småföretagare ska garanteras tillgång till grön, förnybar energi.

Möjligheten att få hjälp och service från kommunen ska öka. De tjänstepersoner som har kontakter med näringslivet ska känna att de har tillräckligt med tid och stöd för att göra ett bra jobb, och ska kunna erbjudas vidareutbildning. Genom att tillgängliggöra mer information som öppen data kan fler företagare själva hitta den information de behöver, utan handläggning. Centerpartiet kommer verka för en förkortning av handläggningstider för företagare, med ett mål om en halvering under mandatperioden.

Malmö är en stad som växer både på höjden och bredden. Markytan är begränsad och för att inte exploatera värdefull jordbruksmark vill Centerpartiet göra en översyn av stadens befintliga industriområden i syfte att öka kapaciteten och inrymma fler företag. Många befintliga, billiga industrilokaler skulle kunna nyttjas mer effektivt och skapa fler arbetstillfällen. Därför vill Centerpartiet vill se en ökad samordning och matchning mellan stadens företag och fastighetsägare i syfte att minska antalet tomma eller underutnyttjade lokaler, för fler jobb och ett rikare företagsliv.

Centerpartiet vill:

  • Minska handläggningstiderna för företag med mål om en halvering under mandatperioden.
  • Minska på skattetrycket, med mål om en sänkt skatt under mandatperioden.
  • Säkerställa att alla företag som etablerar sig i Malmö kan räkna med att staden erbjuder grön energi i tillräcklig mängd.
  • Att staden slutar driva verksamhet som konkurrerar med privata företag.
  • Inrätta en företagsombudsman som representerar Malmös företagare gentemot kommunen.
  • Utveckla stadens företagslots för att kunna ge Malmös företag samordnad service i frågor som berör flera förvaltningar, samt inrätta ett etableringsforum för att möta och hjälpa företag som söker sig till Malmö.
  • Diversifiera avgifter för markupplåtelse av industrimark i syfte att stimulera aktiv markanvändning och premiera verksamheter som ger många arbetstillfällen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.