Malmö
Centerpartiet lokalt

Grön stadsutveckling

Scaniabadet Malmö  Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

Centerpartiet vill se en hållbar, grön stad där mångfald och gemenskap bejakas. Det skapar vi genom att stärka infrastrukturen så att olika stadsdelar länkas samman.

Vi vill öka den sociala rörligheten, rusta upp nedgångna områden, bygga smart och bygga nytt. Malmö ska vara en stad för alla. Centerpartiet vill se en jämställd stadsplanering. Alla ska kunna röra sig i staden på lika villkor vid alla tider på dygnet, utan att känna sig otrygga eller utsatta.

En del av våra idéer kommer snabbt att synas. Attraktiva, enkla bostäder för att få ordning på bostadsbristen, gröna terrasser tillgängliga för allmänheten på taken till kommunala fastigheter, fler bilpooler för att öka flexibiliteten för de som egentligen inte vill äga en bil, bejakande av uteserveringar, streetart och foodtrucks. Annat syns inte lika tydligt men ger ökad livskvalitet.

En giftfri miljö i skola och förskola är ett exempel, ett effektivare VA-nät som minimerar risken för översvämningar och magsjukdomar är ett annat. Ett tredje exempel är en garanti om att maten som kommunen serverar ska hålla högsta kvalitét, följa svensk standard och så långt som möjligt vara närproducerad.

Vi vill öka förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att underlätta för småskaligt grön energiproduktion och att fler väljer miljöanpassade transporter. Malmö ska bli en hållbar stad full av liv och möjligheter överallt. En integrerande stad för alla. En stad i ständig utveckling. Välkomna!

Centerpartiets förslag:

 • Gång- och cykelbanor innanför kanalen
  Centerpartiet i Malmö vill satsa på en levande stad där normen ska utgå från de som vill gå och cykla. Därför vill vi att alla gator utom busstråken ska vara gång- och cykelgator där bilarna får anpassa sig efter de som går och cyklar. *
 • Bygg högt och tätt
  Det finns många anledningar till att bygga tätt. En tät stad med många människor skapar underlag för handel, arbetstillfällen och kollektivtrafik. Malmö är dessutom omgivet av Sveriges bästa åkermark, som skulle behöva tas i anspråk om staden växer utåt. Därför måste Malmö växa inåt och på höjden. Samtidigt måste förtätning ske med hänsyn till de boende och inte nödvändigtvis i form av stora, höga hus. Centerpartiet i Malmö vill se en smart förtätning där hänsyn tas till varje områdes unika karaktär och arkitektur. Fokus vid förtätning ska ligga på att skapa en blandad stad: fler hyresrätter i områden som domineras av bostadsrätter och villor och vice versa skapar möjligheter för människor att mötas. Fler bostäder i centrum och fler butiker och arbetsplatser i områden med många boende ger fler möjlighet att arbeta nära hemmet och gör att stadsdelen lever dygnet runt och aldrig ligger öde.
 • Byggnation för minskat bilberoende
  För många är bilen nödvändig för att få ihop livspusslet. Samtidigt finns det många som gärna skulle ställa bilen och istället gå, cykla eller åka buss, men upplever att de inte har möjlighet. För att undvika dyra investeringar i nya vägar vill Centerpartiet i Malmö istället avlasta Malmös hårt trafikerade gator genom att använda befintlig infrastruktur på ett mer effektivt sätt. Vi vill bygga bort bilberoendet utan att någon tvingas välja ett färdmedel en inte föredrar. Hela Malmö ska leva, därför vill vi se fler satsningar, även utanför centrum, som underlättar för Malmöborna att röra sig med hjälp av cykel, till fots och i kollektivtrafiken. Att nya stadsdelar byggs med arbetsplatser, förskolor och butiker inom promenadavstånd är ytterst eftersträvansvärt. Vid förtätning av befintliga stadsdelar bör detta hållas i åtanke. Vid större förädlings- och exploateringsarbeten är det viktigt att god kollektivtrafik finns på plats redan från start för att minska bilberoendet.
 • Levande stad med större uteliv
  Liv och rörelse skapar sammanhållning och trygghet. För att skapa en säker utemiljö även nattetid vill vi att Malmö stad ska arbeta tillsammans med de lokala krögarna för att tillsammans skapa ett tryggare nattliv. Det innefattar även mer kollektivtrafik nattetid och arbete mot svarttaxi. Vi vill även att Malmö stad ska arbeta för att stärka folklivet i centrala områden som kan upplevas som utsatta och otrygga genom arrangemang som attraherar människor och gynnar lokala näringsidkare.
 • Fler och bättre park & ride-anläggningar
  För att underlätta för den som bor utanför innerstaden och inte har tillgång till kollektivtrafik hela vägen hem vill Centerpartiet i Malmö bygga fler så kallade park & ride-anläggningar som möjliggör för människor att lämna bilen utanför stadskärnan och byta till kollektivtrafik. För att underlätta bytet är det viktigt att anläggningarna utformas bekvämt och smidigt, gärna med möjlighet att vänta inomhus och tillgång till exempelvis verkstadsservice och butiker. Parkeringen bör vara kostnadsfri för den som har Skånetrafikens månadskort. Det ska även finnas ett gott utbud av laddplatser för elbilar.
 • Bättre belysning och miljövänligt material på lekplatser
  Att våra barn ska känna sig trygga är viktigt. Centerpartiet i Malmö vill därför förse Malmös lekplatser och parker med bättre belysning där behovet finns. Vi vill även se över miljö- och hälsomässiga aspekter för de olika material som används vid byggnation av nya lekplatser.
 • Bygg över kontinentalbanan och Inre Ringvägen
  Idag utgör både Kontinentalbanan och Inre Ringvägen fysiska och socioekonomiska barriärer i Malmö och hindrar vår vision om ett samlat Malmö. Med de skyddsavstånd, bullervallar och annat som krävs av en järnväg eller motorväg tar dessutom de upp yta som rätt utnyttjat kan motsvara en mindre svensk stad. Därför vill Centerpartiet i Malmö undersöka möjligheterna att bygga över eller gräva ner stora delar av både ringvägen och kontinentalbanan. Vi kommer att undersöka möjliga finansieringslösningar, till exempel via staten och EU.
 • Underlätta för små aktörer att bygga i Malmö
  För att skapa mer variation i byggandet och öka konkurrensen vill Centerpartiet i Malmö underlätta för mindre byggföretag att bygga i Malmö. Därför vill Centerpartiet att Malmö stad i sina detaljplaner ska eftersträva fler men till ytan mindre fastigheter, så att många olika entreprenörer ska ha möjlighet att bygga i Malmö
 • Uppmuntra och underlätta för privata stadsbyggnadsinitiativ
  Merparten av förtätningen i Malmö kommer de närmaste åren ske i form av större exploateringar av hamn- och industriområden. Det är positivt, men Centerpartiet i Malmö välkomnar och uppmuntrar också initiativ i mindre skala. En fastighetsägare som bygger ut sitt lägenhetshus genom att göra ett halvöppet kvarter till ett slutet, en bostadsrättsförening som bygger lägenheter på vinden eller pensionärer som köper en villatomt och bygger om huset till ett kollektivt seniorboende är alla exempel på initiativ vi vill uppmuntra. Därför vill vi att Malmö Stads Bolotsuppdrag utökas till att aktivt arbeta för ett ökat byggande, till exempel genom att ta fram och bistå med lättillgänglig information kring hur man bör gå till väga, hur planprocessen fungerar samt vilka tillstånd som behövs.
 • Uppmuntra innovativa lösningar vid bostadsupphandling
  Centerpartiet i Malmö vill uppmuntra till innovation inom kommunen. I Sverige finns en tradition av att via regelverk detaljstyra till exempel hur stort ett badrum ska vara. Ambitionen har oftast varit att skapa en god livsmiljö för den boende, oavsett dennes förutsättningar. Resultatet har istället blivit färre, större och dyrare lägenheter. Centerpartiet i Malmö vill se så få krav på tekniska lösningar som möjligt i kommunens upphandlingar. Istället vill vi att kraven i så stor utsträckning som möjligt ska vara baserade på funktion, vilket uppmuntrar till innovation från entreprenören och leder till en billigare slutprodukt för oss skattebetalare utan att tumma på kvaliteten.
 • Modern, anpassningsbar stadsbyggnad
  Malmö stad ska anpassa sitt lokalbehov för nutiden och framtiden. Behovet av förskolor, skolor och äldreboenden varierar med tiden. Att redan vid planeringsstadiet tänka på flexibilitet för att på sikt kunna ändra byggnadens funktion är en investering som kommer att gagna Malmö i framtiden. Centerpartiet vill därför att all kommunal stadsbyggnad sker med ett flexibilitetstänk, för att undvika att behöva riva och bygga om i framtiden när behoven kan ha förändrats.
 • Grönska i stadsmiljön
  Vi vill se ett grönare Malmö. Vid nybyggen ska befintliga grönytor bevaras i så stor utsträckning som möjligt, och i de fall detta inte går att uppfylla ska det finnas en plan för hur bristen kan kompenseras. Vi vill också verka för att en större del av kommunen blir grönare, till exempel kan restytor i trafiken, exempelvis refuger, i många fall omvandlas till regnbäddar som både tillför grönska och tar hand om regnvatten på ett naturligt sätt. Vi vill även utnyttja Malmös tak till rekreation genom att anlägga fler parker ovanpå kommunens fastigheter, gärna sådana som kan kopplas ihop för att skapa långa, upphöjda rekreationsstråk mitt i centrum. Vi vill även verka för ett ökat antal s.k. gröna korridorer för att skapa bättre förutsättningar för etablering av flora och fauna i och kring Malmö stad. Detta är avgörande för en dynamisk och rik biodiversitet.
 • Anpassa fler parker för förskolor, skolor och hundägare
  Malmös parker behöver göras tillgängliga för flera slags bruk. Vi vill hägna in offentliga parker och lekplatser för att förskolor ska kunna utnyttja dem under dagtid och hägna in mindre områden i större parker och skapa fler hundgårdar i Malmö.
 • Friare reglering av nattklubbar och längre öppettider
  Malmös nattliv är både rikt och levande i dag, men jämfört med exempelvis grannen Köpenhamn finns en stor outnyttjad potential. En minskad reglering av verksamheten behöver ske. Det ska vara lättare att etablera sig och detta ska kompletteras med en skärpt tillsyn där nolltolerans råder mot svartklubbar. Tillfälliga och spontana arrangemang bör lättare kunna få tillstånd och kommunen bör uppmuntra snarare än begränsa framväxten av så kallade blockparties eller kvartersfester, självklart med hänsyn tagen till de boende i berört område.
 • Trygghet för alla
  Det är viktigt att alla vågar röra sig fritt i vår stad. Att bygga staden så att gång- och cykelvägar ligger i närheten av gator och hus bidrar till ökad trygghet. Tunnlar för gång- och cykeltrafik kan verka säkert ur ett trafikperspektiv, men sådana tunnlar upplevs som otrygga platser när det börjar skymma, även om de är stora och ljusa. Centerpartiet vill därför se ett jämställdhetstänk vid byggnation av gång- och cykelvägar, med allas trygghet i fokus.
 • Bättre belysning av offentliga platser
  En bättre belysning av alla offentliga platser är viktigt för att alla ska kunna känna sig trygga. Ingen ska behöva känna sig tvungen att ta en omväg eller undvika att ta en joggingtur i parken för att det är för mörkt. Centerpartiet vill därför se över behovet av ökad belysning i kommunen.
 • Handlingsplan för jämställd stadsplanering
  Vissa platser i Malmö är i dag mindre jämställda än andra. I Centerpartiets vision ska ingen behöva undvika delar av Malmö på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller ekonomiska förutsättningar. Därför vill vi att Malmö stad tar fram en handlingsplan för hur Malmö stad kan anpassas för att tydligare främja jämställdheten och minska otryggheten.
 • Flexiblare kollektivtrafik
  För att verkligen konkurrera med andra transportslag behöver Malmös kollektivtrafik bli flexiblare och effektivare. De nya superbusslinjerna som Malmö kommer att få under den kommande tioårsperioden, tack vare Centerpartiet och Alliansen, är ett viktigt steg på vägen. Centerpartiet i Malmö vill se att fler väljer att använda kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att möjliggöra för en uppgradering av kollektivtrafiken till kapacitetsstarkare alternativ. Det är av yttersta vikt att sådana möjligheter redan nu tas i beaktande i all stads- och trafikplanering.
 • Gör Malmö till världens bästa cykelstad
  Att fler väljer cykeln framför bilen är inte bara bra för miljön och folkhälsan, utan leder även till minskad trängsel för de som faktiskt måste använda bilen. Därför vill vi arbeta för fler och bättre cykelvägar, som dessutom ska ligga där de behövs, snarare än där det råkar finnas plats för dem. Många gator i Malmö är idag så breda att de utan problem kan delas av för att inrymma en separat cykelbana. För att underlätta för cyklister vill Centerpartiet verka för fler cykelparkeringshus och inhägnade cykelparkeringar vid nya kollektivtrafikknutpunkter som till exempel Värnhem och Rosengård. Precis som med lånecykelsystemet välkomnar vi lösningar där kommunen upplåter marken och låter privata entreprenörer driva anläggningar på marknadsmässiga grunder.
 • Öka säkerheten för fotgängare
  På vissa platser där stora mängder cyklar passerar innebär det faktum att Malmö är en cykelstad en ökad fara för fotgängare. För att underlätta för fotgängare och undvika olyckor vill Centerpartiet i Malmö att man ska förenkla för fotgängare och anpassa cykelvägarna för det ändamålet. Detta vill vi åstadkomma genom exempelvis målade övergångsställen över cykelvägarna.
 • Bilpooler
  För att underlätta för fler att resa med ett färdsätt som passar just dem vill Centerpartiet i Malmö verka för etablerandet av fler bilpooler i Malmö. Detta kan exempelvis ske genom flexiblare p-tal för hyresvärdar som erbjuder hyresgästerna en poolbil, men också genom att Malmö stads parkeringar ska kunna upplåtas till bilpoolsbilar för att attrahera fler bilpoolsföretag med ”hämta-här-lämna-där-tjänster”.
 • Trafiksäkra skolmiljöer
  För Centerpartiet i Malmö är trafiksäkerheten vid skolorna en viktig fråga. Därför ser vi gärna att fler åtgärder vidtas för att skapa en så säker miljö som möjligt kring alla Malmös F-9-skolor. Att hastigheten utanför skolorna i Malmö är satt till 30 km/h tycker vi är bra. Att den skyltade hastigheten gäller även kvällar och helger gör dock att efterlevnaden generellt blir sämre. Vi förespråkar därför att hastigheten tidsbegränsas till skoltid, samtidigt som skyltningen blir tydligare och antalet hastighetskontroller blir fler.
 • En flexiblare bostadsmarknad med fler tidsbegränsade kontrakt
  För många som behöver en hyresrätt är ett lagligt förstahandskontrakt en utopi. För att öka omsättningen på bostadsmarknaden bör MKB införa fler flexlägenheter, med korta inflyttningstider och tidsbegränsade kontrakt, i hela sitt bestånd. Lägenheterna förmedlas via den vanliga kön och tilldelas sökanden med längst kötid. Till skillnad från vanliga lägenheter hamnar man inte sist i kön om man tackar ja till en flexlägenhet, men den ger heller inte förtur till andra lägenheter hos MKB. Detta ökar möjligheten för till exempel unga, nyseparerade och nyanlända att få en första riktig bostad, samtidigt som det kan bidra till social integration.
 • Bostäder för varje livssituation
  I dag är kärnfamiljen fortfarande någonting som en stor del av bostadsbyggandet kretsar kring. Verkligheten är dock väldigt mycket mer varierad. MKB bör bygga fler olika typer av bostäder och erbjuda ett annat utformade än med kärnfamiljen som mall. För den som vill bo tillsammans med en eller flera kompisar är kompis- eller kollektivlägenheter, där stora sociala ytor omges av mindre, privata sovrum, ett bra alternativ. För den som veckopendlar eller bara vill bo billigt och sällan är hemma kan riktigt små mikrolägenheter erbjuda möjligheten att ha en billig sovplats och förvaring för det viktigaste. Centerpartiet i Malmö vill att det ska byggas bostäder för alla livssituationer.
 • Kvalitativa, integrerande tillfälliga bostäder
  För Centerpartiet i Malmö är målet att alla ska ha en permanent bostad. Tyvärr har decennier av S-styre i Malmö satt bostadsmarknaden ur spel. Vi ser ett fortsatt behov av att bygga tillfälliga bostäder framöver, för att lösa den mest akuta bostadsbristen. De tillfälliga bostäder som byggts senaste tiden har byggts avskilt och endast för de som haft akut behov. Vi ser stora integrationssvårigheter med ett sådant tillvägagångssätt. Då inte bara nyanlända är i akut behov av tillfälliga bostäder vill Centerpartiet i Malmö att dessa bostäder, i den mån de byggs, också ska kunna hyras ut till andra Malmöbor via MKB:s bostadskö. Det leder till bättre integration för de boende, samtidigt som det ger till exempel studenter möjlighet att få en egen billig lägenhet. De tillfälliga lägenheterna måste naturligtvis ha en tilltalande utformning och hålla en marknadsmässig standard. För att tillgängliggöra mer mark vill vi undersöka möjligheten att tillåta byggherrar att upplåta mark i centrala exploateringsområden i väntan på att mer permanenta lägenheter byggs.
 • Tillgängliggör kanalen
  Kanalen i Malmö är en fantastisk resurs som Centerpartiet i Malmö gärna ser utnyttjas bättre, med både attraktiva rekreationsstråk och bad. Vi har under många år drivit frågan om att göra delar av kanalerna badvänliga, då det skulle skapa en ännu mer levande stadskärna och knyta samman Malmös gröna parker med dess blåa kanaler. Detta vill vi nu utveckla till att även bättre anpassa kanalen för bland annat sportfiske. Vi vill att Malmö ska kunna erbjuda god vattenkvalitet, enklare mobila badbryggor, fler anpassade fiskeplatser och att fiskekort införs. För att nå dit vill Centerpartiet i Malmö även ta ett rejält omtag om den utbredda nedskräpningen av kanalerna, införa regelbundna vattenkvalitetsmätningar samt att Malmö stad utreder frågan om att göra kanalerna badvänliga.
 • Inleda planering för självkörande bilar
  Centerpartiet i Malmö tror på framtidens lösningar. På teknikens under som i dag möjliggör saker vi bara för tjugo år sedan trodde var en omöjlighet. Vi tror att självbärande bilar kommer att ha en väsentlig del i människors vardag i framtiden och därför vill vi att kommunen inleder en planering av hur dessa ska kunna integreras i vår befintliga infrastruktur samt hur denna bör anpassas efter dem.
 • Inför fler supercykelstråk och cykelbanor
  Centerpartiet i Malmö vill underlätta för cyklister att ta sig fram i Malmö. Därför är det av yttersta vikt att vi satsar på fler cykelbanor, främst på tungt trafikerade vägar där cykelbanor inte redan finns. Vi vill se fler supercykelstråk genom hela Malmö.

*Enda undantag är färdtjänst, blåljusbilar och företagstransporter.