Bättre tillgänglighet till Malmös kanalsystem

News Øresund - Johan Wessman © News Øresund(CC BY 3.0)

Foto: News Øresund - Johan Wessman

Kanalsystemet i Malmö är en fantastisk resurs och är för många Malmöbor en uppskattad del av staden. Tyvärr bidrar låg vattenkvalité att kanalerna kanalerna inte utnyttjas fullt ut.

Centerpartiet önskar att kanalsystemet utnyttjas bättre som rekreationsområde med både attraktiva rekreationsstråk och aktiviteter kopplade till vatten. Vi har under många år drivit frågan om bättre utnyttjat kanalsystemet. Det skulle skulle skapa en ännu mer levande stadskärna och knyta samman Malmös gröna parker med dess blåa kanaler. Centerpartiet vill se en mer levande och ännu attraktivare stadsmiljö för såväl malmöborna som för besökare.

Staden behöver ta ett rejält omtag om nedskräpningen, kanalsystemet behöver saneras förhöjd vattenkvalitet och särskilda skötselrutiner tillskapas för att säkerställa god vattenkvalitet. Delar av kanalsystem och angränsande hamnbassänger skulle på lämpliga ställen med hänsyn till båttrafik och vattenkvalitet kunna iordningställas som avgränsade badplatser.

Centerpartiet skulle även vilja se ett sammanhängande promenadstråk längs kanalerna. Längs stråket skulle särskild utmärkning och platser med bord och bänkar för picknick, samt ytor för smärre matställen såsom sommarcaféer eller street-food-vagnar kunna anordnas. Möjligheten till anpassade fiskeplatser, en ”flytande sommarscen” och liksom avgränsade ytor för modellbåtar skulle kunna ses över.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att uppdra åt berörda nämnder

att utreda hur vattenkvaliteten kan höjas i Malmös kanaler, samt

att utreda hur kanalerna mer effektivt kan städas upp från nedskräpning, samt

att utreda hur kanalerna kan utnyttjas bättre i enlighet med motionens intentioner.

2021-01-18

Charlotte Bossen (C)

Kay Wictorin (C)