Förbättra Malmös företagsklimat - Inför
Rättviksmodellen

Malmö är en företagsstad, runt 2500 företag startas varje år. Entreprenörsandan präglar vår kommun. Torghandlarna på Möllevångstorget, falafelkiosker, orientaliska varor i Rosengård, innovativa startups i Västra Hamnen, spelföretag och brödtillverkning är bara några exempel.

Våra företag har bidragit till att utveckla Malmö till en dynamisk och kontinental framtidsstad. Med ett starkt näringsliv kan vi bryta utanförskapet och säkra att fler får möjligheten att tjäna sin egen lön.

Men Malmö ligger lågt i Svenskt näringslivs ranking över lokalt företagsklimat. Samtidigt är arbetslösheten i Malmö högst i hela Sverige. Det måste ändras. Många företagare vittnar om att kontakten med Malmö stad är tung och svårdriven. De tvingas navigera mellan många olika handläggare som inte talar med varandra och som sitter på olika förvaltningar. I dag behöver företag dessutom betala för att tillsyn eventuellt ska utföras. Detta är ett i mångt och mycket en straffavgift som företagare tvingas betala utan att garanteras att tillsyn faktiskt utförs.

Vad kommunen gör har betydelse för företagsklimatet. Kommunen ska se till att skolans utbildning håller hög kvalitet, så att det är lätt att rekrytera personal som studerat vidare eller har en passande gymnasieutbildning. Kommunen behöver se till att barnomsorg och äldreomsorg fungerar. Lika viktigt är det att kontakten mellan kommunen och företagen fungera. Det handlar om att hitta balansen mellan service, tillsyn och myndighetsutövning.

I Rättviks kommun har de sedan flera år tillbaka arbetat för ett bättre företagsklimat. Metoden har döpts till ”Rättviksmodellen” och innehåller framförallt två delar. Den ena är att kommunens inspektörer kommunicerar med företagen i första hand. Om det vid en inspektion hittas fel, så förs det en dialog med företaget för att förklara vad som är fel och vilka konsekvenser det kan få. Nästa steg, om företaget inte gjort de förändringar som behövs, blir att gå vidare med de lagliga metoderna följt av föreläggande med vite och sanktioner.

Den andra delen i modellen handlar om tillsynsavgifter. Räkningen kommer bara när en riktig tillsyn är utförd. Det handlar om en viktig princip, att bara behöva betala för den kontroll som verkligen utförts. Där denna modell har införts har förtroendet mellan kommunens tjänstemän och företagen ökat och företagsklimatet har förbättrats enligt Svenskt Näringslivs mätning. Centerpartiet vill att detta arbetssätt införs även i Malmö.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt berörda nämnder att i enlighet med motionens intentioner i samverkan med berörda nämnder utarbeta och återkomma med ett förslag på hur “Rättviksmodellen” kan ligga till grund för Malmö kommuns tillsyns- och myndighetsutövning mot företag och enskilda.

Malmö 2021-01-28

Charlotte Bossen (C)