Ge kvinnliga chefer inom vård- & omsorg drägliga villkor

Andelen kvinnor i chefspositioner i det svenska arbetslivet har fördubblats på 20 år, de ökar på alla chefsnivåer och inom alla branscher. Inom vård och omsorg är 76 procent av cheferna kvinnor.

Men dessa kvinnliga chefer på detta kvinnodominerade område har arbetsförhållanden som kännetecknas av fler medarbetare, högre arbetsbelastning och högre sjuktal än arbetsförhållandena för chefer i mansdominerade verksamheter.

Jämställdheten har visserligen tagit stora steg framåt i vårt land de senaste 50 åren, men kvinnliga chefer inom vård och omsorg möts av undervärdering, ojämn könsfördelning, hög personalomsättning och begränsade karriär- och utvecklingsmöjligheter. Mycket måste och kan förbättras.

Forskning visar att chefer inom vård- och omsorg tjänar i genomsnitt 10 000 kronor mindre i månaden jämfört med chefer inom tekniska förvaltningar. Samtidigt har de ofta högre utbildning, ansvar för större budgetar och betydligt fler medarbetare. Malmö har länge bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete . Men de ojämställda förhållandena för chefer i den kvinnodominerade vård- och omsorgsverksamheten kvarstår. Centerpartiet anser att det är ytterst beklagligt.

Centerpartiet vill se ett offensivare och resultatgivande förbättringsarbete. Ledare inom vård- och omsorg måste ges samma förutsättningar som kollegorna inom andra förvaltningar. Problemet med att chefer har för många medarbetare uppmärksammas i Hälsa- vård- och omsorgsnämndens budget för 2021 och där uttrycks en ambition att fler chefer ska få färre medarbetare. Men Centerpartiet anser att ambitionen måste konkretiseras för att få tillräcklig fart på nödvändig förbättring.

Centerpartiet vill att Malmö ska utvecklas som en äldrevänlig stad. Alla Malmöbor, också äldre, ska kunna leva ett gott liv i Malmö och känna förtroende för äldrevården och äldreomsorgen. För att det ska bli möjligt måste vård- och omsorgspersonalens chefer få drägliga förutsättningar. Vi vill därför se ett maxtak på antalet anställda per chef inom hälsa, vård och omsorgsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att uppdra åt berörda nämnder

att i enlighet med motionens intentioner utarbeta ett förslag till tids- och åtgärdsplan för hur chefer i hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten ska kunna få samma förutsättningar vad gäller antalet medarbetare som chefer i andra verksamheter, samt

att det i förslaget också ska ingå ett tak för hur många medarbetare chefer i denna verksamhet maximalt får ha.

Malmö 2021-02-12

Charlotte Bossen (C)

Kay Wictorin (C)