Motion om nischade profilboenden för äldre i Malmö

En demografisk utveckling med fler äldre ställer ökade krav på kommunerna att tillgodose äldres behov av goda levnadsvillkor och omsorg av god kvalitet. Erfarenheterna från Coronapandemin och Coronakommissionens arbete har också föranlett ökad uppmärksamhet på äldres förhållanden, problem och brister, och behovet av förbättringar.

Äldre i behov av någon form av vård- och omsorgsboende erbjuds i Malmö i huvudsak särskilt boende med heldygnsomsorg av traditionellt slag. Äldre med demenssjukdom kan
erbjudas särskilt boende inriktat på demensvård och några, men ännu inte alla demensboenden är stjärnmärkta, d v s hela personalen har genomgått särskild utbildning för demensvård. I Malmö erbjuds inte mer nischade profilboenden, en uppskattad
boendeform för äldre som ökat på andra håll i landet. Sådana boenden för äldre med samma intressen och behov har goda förutsättningar för gemenskap och en allmän livskvalitet som kan bidra till ökat välmående och förebygga hälsotillstånd som skulle kräva ytterligare vård- och omsorgsinsatser.

Nischade profilboenden måste utformas utifrån lokala förhållanden. Profilering kan till exempel innebära inriktning på äldre med samma ursprungsspråk, äldre med samma intresseområden som t ex konst och musik, djur och natur, m m. Nischade profilboenden kan också, utöver demensboenden, tänkas för äldre med likartade och speciella vårdbehov.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 i stor enighet, endast ett parti ställde sig utanför, att ställa sig bakom ett centerpartiförslag om att Malmö stad ska bli medlem i WHO: nätverk ”äldrevänliga städer”. Medlemskapet medför ett helhetsgrepp på äldrefrågorna. En genomlysning och analys ska göras av äldres förhållanden, också vad gäller äldres boende, och ett flerårigt åtgärdsprogram utarbetas, genomföras och följas upp.

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att fatta erforderliga beslut för medlemskapet, men ännu efter ca 20 månader har inte mycket gjorts. Det är angeläget att ett aktiv medlemskap kommer till stånd så snart som möjligt. I den genomlysning och analys som ska göras i inledningsfasen av medlemskapet bör beträffande äldres boende frågan om nischade profilboenden lyftas. Förutsättningar av olika slag för ett utbud av nischade profilboenden till äldre i Malmö bör undersökas i dialog med berörda, och erforderliga åtgärder inkluderas lämpligen i det kommande åtgärdsprogrammet.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera frågan om nischade profilboenden i det genomlysnings- och analysarbete som ska göras inom ramen för stadens medlemskap i WHO:s nätverk ”äldrevänliga städer”

Malmö 2021-06-10

Kay Wictorin (C)