Mer grön livskvalitet stadens äldre

Bild

I Malmö finns grönområden, stränder, och också vackra parker som oaser i den pulserande staden. Gröna områden är platser för rekreation dit de flesta Malmöbor kanta sig för att hämta energi och må bra. Men inte alla! Många Malmös äldreboenden har tyvärr inte denna möjlighet och kommer sällan ut i naturen. Det är beklagligt eftersom det bidrar till välmående att vara utomhus och vistas i en grön miljö.

Naturen har dessutom en läkande förmåga. Hjärnan känner av positiva naturintryck som vinden i trädkronorna, blommors färgprakt och dofter, fågelsång,skimrande vattenspeglar och grönskande växtlighet. Eftersom dessa intryck är så tilltalande och välkända kopplar hjärnan av, vilar och "laddar batterierna". Det finns idag mycket evidens för att vistelse i naturen kan både förebygga och behandla depression, och även bidra till återhämtning och förbättrad livskvalitet, inte minst hos hos äldre.

I samband med Coronapandemin har allt fler insett vilka stora värden som finns i att vistas ute. Malmös äldreomsorg är i behov av en nödvändig kvalitetshöjning med också en högre ambitionsnivå för äldres utevistelse. "Grön rehabilitering" bör användas i hela stadens äldreomsorg. Det kan handla om att installera köksträdgårdar, och plantera blommor, bärbuskar och fruktträd i anslutning till särskilda boenden. Men även om att ge de boenden möjlighet att mer frekvent besöka skogar, parker och stränder. Exempelvis skulle samarbete kunna etableras mellan stadens särskilda boenden och 4h-gårdar så att äldre får komma ut på landsbygden. Och det borde också gå att mer medvetet engagera volontärer i äldres utevistelse. Sammantaget bör skapas bättre förutsättningar för mer utevistelse för boende på stadens äldreboenden.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att utarbeta en utevistelsestrategi för stadens äldreomsorgsverksamhet,

Att i samarbete med servicenämnden utarbeta riktlinjer för hur stadens särskilda boenden kan utformas mer naturnära, med odlingsmöjligheter, fler gröna inslag, mm som stöd för mer utevistelse för de äldre.

Kay Wictorin (C)
Charlotte Bossen (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.