Integration

Bild

Centerpartiets integrationspolitik kombinerar öppenhet och ansvar. Att människor från olika delar av världen kommer till Malmö är bra.

Det bidrar till att utveckla vår stad och bidrar till ökad mångfald och kultur. Men på grund av den dåliga integrationen i Malmö har det också skapat en kluven stad där delar av staden har stor arbetslöshet och det tar längre tid att komma in på arbetsmarknaden än någon annanstans i Sverige.

Vi har även problem med hederskultur och förtryck, särskilt av flickor. Där måste vi vara tydliga. Möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla. Punkt.

För oss är det en självklarhet att alla ska ha samma chans att få ett jobb, en bostad, en utbildning eller att starta ett företag i Malmö. Vi vill att Malmö ska bejaka olikheter samtidigt som alla erbjuds samma förutsättningar.

Centerpartiet i Malmö vill satsa på långsiktigt hållbara lösningar för en integration i toppklass. Vi vill bland annat satsa på en effektivare arbetsförmedling, minskat regelkrångel och en tydlig effektiv kartläggning av nyanländas kompetenser.

Inte minst måste skolorna fungera så alla lär sig svenska och får behörighet till gymnasiet. Annars kommer vi aldrig bryta klyvningen av Malmö. Malmö stad måste bli en stad som är enkel att komma till och smidig att integreras i.

Malmö måste bli en inkluderande stad där alla har möjlighet att utvecklas och växa såväl social som ekonomiskt. Malmö måste bli möjligheternas stad. För alla.

Centerpartiets förslag:

 • Ökad kompetens kring kulturens betydelse för integration
  Centerpartiet i Malmö vill se en kompetensförstärkning inom kommunens och samhällets offentliga förvaltningar såsom socialtjänst, polis och skola kring hur kultur påverkar integration. Forskning visar att majoritets- och minoritetsgrupper med olika kulturarv förhåller sig olika till anpassning i det nya landet, med andra normerande värderingar än de i hemlandet rådande. För att de offentliga förvaltningarna ska vara rustade för att bemöta olika personer rätt i frågan om integration, krävs också ett lyft i kompetensen kring kulturens betydelse för frågan.
 • Obligatorisk samhällsorientering
  Samhällsorientering i kombination med SFI är en viktig del för att nyanlända ska komma in i det svenska samhället och Malmö. Genom ökad förståelse för lagar, regler och skyldigheter, men också medborgerliga fri- och rättigheter, får nyanlända bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Centerpartiet vill titta på möjligheterna att göra en sådan samhällsorientering obligatorisk eller knyta den till olika samhällsförmåner.
 • Bättre fungerande SFI
  Vi vill kvalitetssäkra SFI-utbildningen i Malmö och säkerställa att all SFI-utbildning följer gemensamma krav- och kvalitetsmål. Vi vill se till att goda resultat från SFI-utbildningen blir ett krav för att individer ska få full tillgång till vissa samhällsförmåner, och därigenom få fler att fullgöra sin SFI-utbildning med tillfredsställande resultat. Genom att tillåta fler upphandlingar om SFI från olika föreningar och företag kan vi lättare utnyttja spetskompetensen i samhället och stärka pedagogiken och lärandetakten på olika SFI-utbildningar.
 • SFI under asylprocessen
  För att underlätta integrationen av nyanlända är det viktigt att de får påbörja undervisning i svenska så snabbt som möjligt. Centerpartiet i Malmö vill därför att asylsökande ska gå SFI redan under sin asylprocess.
 • Kommunala snabbspår
  Snabbspår gör det möjligt för nyanlända och personer som står utanför arbetsmarknaden att bidra till att täcka upp bristen på personal inom förskola, skola och äldreomsorg. Där ska tidigare erfarenhet och kompetens valideras samt praktik och kompletterande utbildningar ges för att nå det långsiktiga målet - arbete i stället för bidrag.
 • Från nyanländ till nyanställd
  Centerpartiet i Malmö vill se en stärkt kartläggning av nyanländas kompetenser under ett tidigt skede och tillgängliggöra informationen för arbetsförmedlare som har möjlighet att matcha nyanlända mot arbete, praktikplatser, snabbspår eller mot förenings- och näringslivet.
 • Samhällskunskap och värderingar
  Centerpartiet i Malmö vill införa obligatoriska utbildningar i sexualkunskap samt värderingar och normer som går i linje med ett öppet och inkluderande samhälle för alla ensamkommande barn och all personal på kommunens HVB-hem. Sådana utbildningar kan med fördel ske i samarbete med det ideella föreningslivet, exempelvis med RFSU, Röda Korset eller Rädda Barnen. Exempel på sådana samhällsutbildningar och värderingar hittar vi i bland annat Norge, där de gett goda resultat.
 • Ökad geografisk spridning av de kommunala verksamheterna
  Med fler kommunala verksamheter utspridda i hela Malmö skapas naturliga mötesplatser och bättre underlag för lokala torg. Integrationen och den sociala rörligheten ökar. Hyreskostnaderna för lokaler och bostäder i stadskärnan blir dessutom lägre när värdefull mark i centrum kan frigöras till annat. Centerpartiet i Malmö vill därför se en ökad geografisk spridning av den kommunala verksamheten.
 • Stärkta insatser inom det sociala området
  Centerpartiet i Malmö vill se fler och stärkta insatser inom det sociala området, exempelvis i form av simundervisning, organiserad språkundervisning för asylsökande eller kurser som fungerar som ett slags förberedande SFI.
 • Anonymiserade ansökningshandlingar vid kommunal rekrytering
  I dag kan ett efternamn avgöra vem som får ett jobb. Centerpartiet i Malmö anser att detta är helt oacceptabelt. För att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden vill Centerpartiet i Malmö därför införa anonymiserade ansökningshandlingar i kommunens alla rekryteringsprocesser.
 • Högre delaktighet i stadsutformning
  Centerpartiet i Malmö vill att makten ska utgå från individen i så hög grad som möjligt. Vi ser positivt på att låta människor vara med och utforma stadsdelarna samt stödja initiativ till nya affärslokaler, torghandel, biografer och konferenslokaler. Detta för att öka rörligheten mellan Malmös olika stadsdelar och skapa ett tryggare Malmö där fler människor rör sig utomhus under en större del av dygnet.
 • Integrationspott och mötesplatser
  Föreningslivet och integrationen går på många sätt hand i hand. För att underlätta föreningslivets roll i integrationsprocessen vill Centerpartiet i Malmö att föreningar ska kunna söka bidrag ur en pott till integrationsfrämjande insatser som syftar till att nå ut till en bredare målgrupp. Som nyanländ kan det vara svårt att orientera sig i Malmö både socialt och praktiskt. Centerpartiet i Malmö vill därför att stödet med fördel ska kunna sökas av föreningar som arbetar med mentorskap för nyanlända och som skapar mötesplatser som exempelvis språkkaféer. Information om dessa mötesplatser ska vara lättillgänglig.
 • Goda exempel till Malmö
  Centerpartiet i Malmö vill öka och stärka samverkan med vänorter inom EU för att lära oss mer, inte minst om integration, och kunna prova goda exempel i vår stad.
 • SFI-förskola
  Att nyanlända barn kommer in i samhället fort är mycket viktigt. Ett bra sätt att nå barn till nyanlända föräldrar är att erbjuda integrationsförskola där förskoleverksamhet bedrivs samtidigt med SFI-undervisning. Försök har gjorts i vissa stadsdelar i Stockholm med goda resultat. Centerpartiet vill därför prova SFI-förskolor även i Malmö.
 • Boende efter arbetstillfälle
  Centerpartiet vill arbeta för att folk ska kunna bo var de vill. För att skapa en mer jämlik belastning på landets olika kommuner vill vi verka för att friheten att flytta och bosätta sig överallt också ska innebära att det ställs krav på att man klarar av att försörja sig själv eller att det vid flytt finns goda chanser till egen försörjning inom kommunen. Detta för att förhindra att segregerade områden uppkommer som följd av snabb befolkningstillväxt vid migration. Centerpartiet i Malmö inser även värdet i att kunna bo och verka på samma ort och vill därför, för att främja såväl integrationen som arbetsmarknaden, förenkla för människor att få boende på orten där de arbetar.
 • Avskaffa ID-kontrollerna
  ID-kontrollerna vid inresa från Danmark är ineffektiva och försvårar framförallt för svenskar och danskar som dagspendlar mellan länderna. Centerpartiet i Malmö kräver därför att regeringen avskaffar ID-kontrollerna, då de ändå inte löser några problem och i huvudsak drabbar arbetspendlare.