Kultur och fritid

Ljusets kalender Stadsbiblioteket Malmö Foto: News Öresund/Jenny Andersson

Foto: News Öresund/Jenny Andersson

Malmö stads kultur och fritidsliv behöver vara till för alla och vara en progressiv kraft för jämställdhet och allas lika värde. Ett rikt kulturliv är väsentligt för en levande stad i ständig rörelse.

Kulturen måste röra sig i takt med staden, anpassa sig efter samtiden och alltid finnas tillgänglig för alla. Malmö har i mångt och mycket en speciell plats i Sveriges kulturliv, där Malmö idag berikas med kulturella inslag från hela världen.

Centerpartiet i Malmö vill ta vara på detta och framhäva allt Malmö har att erbjuda. Vi vill säkerställa att det finns utrymme för utövandet av kultur och fritid, samt ge möjlighet för sammanslutningar av människor att själva skapa sig arenor att uttrycka sig på.

Vi tror att kultur- och fritidslivet kommer från gräsrötterna - och att det är Malmöborna själva som skapar och formar det. Vi vill inte styra kulturen, vi vill ge Malmöborna verktygen att skapa.

Centerpartiets förslag:

 • Kulturcheck för barn och ungdomar 4-20 år
  Att ungdomar tidigt bjuds in att ta del av kulturen är viktigt. Centerpartiet i Malmö vill utreda möjligheten att införa kulturcheckar för barn och ungdomar mellan 4 och 20, i syfte att öppna dörren för barn och ungdomar till samhällets och kommunens rika kulturliv. Att ungdomar tidigt får ta del av kulturen ser vi som ett viktigt komplement till kulturskolor.
 • Fler och riktade fritidsgårdar
  I dag ser vi stora problem med ungdomskriminalitet. Att ungdomar erbjuds roliga, trygga och utvecklande mötesplatser är väldigt viktigt för att motverka att de faller in i kriminalitet. Vi vill se en etablering av nya fritidsgårdar utifrån elevernas ålder, på eller i nära anslutning till skolor. Det är av yttersta vikt att barn och ungdomars intressen då vägs in. Fritidsgårdarna bör kunna erbjuda en bredd av aktiviteter alltifrån fotboll till e-sport, musik eller pyssel. Fritidsgårdarna måste alltid erbjuda trygga och säkra mötesplatser med utbildad personal för respektive åldersgrupp.
 • Låt inte offentliga medel gå till antidemokratiska, våldsbejakande organisationer
  Kommunens rutiner för föreningsstöd, lokaler och bidrag måste ses över så att vi kan identifiera extremistiska organisationer utan att detaljreglera föreningsverksamheten. Centerpartiet i Malmö vill införa en granskningsfunktion under fritidsnämnden. Denna ska se till att samtliga föreningar som får någon form av offentliga bidrag följer demokratiska principer. Pengar ska alltid krävas tillbaka från föreningar om det framkommer att organisationen inte uppfyller de demokratiska kraven.
 • Jämställt, likvärdigt stöd till föreningar
  Vid kommunal finansiering måste frihets- och jämställdhetsperspektivet vara en central faktor. Exempelvis bör en kvinnodominerad sport med tusen medlemmar få lika stort bidrag och samma förutsättningar som en mansdominerad sport med lika många medlemmar. Det är viktigt att alla föreningar får en likvärdig bedömning och att kommunen inte särskiljer idrottsföreningar i det kommunala föreningsstödet.
 • Transparenta tydliga regler för föreningsstödet
  I dag går det att söka bidrag från nämnder och förvaltningar för fritid/kultur. Emellertid ser Centerpartiet i Malmö brister i kommunikationen kring, och en ojämlikhet i, vilka som får och inte får bidrag. Vi vill därför se en tydligare och mer transparent reglering och hantering av föreningsbidragen.
 • Öppna upp Malmös fritidslokaler för fler föreningar
  Centerpartiet ser all kultur och fritid som likvärdig. Vi vill att detta också ska avspeglas i kommunens verksamhet. Därför vill vi ha öppna och lediga lokaler för föreningar att kunna hyra in sig i. Vi vill bredda kommunens utbud gällande lokaler och öppna upp för en större variation av kultur.
 • Sälj fritidslokaler i kommunen
  Det finns i Malmö idag en hel del kommunalt finansierade anläggningar som går på halvfart, exempelvis för konferens- och föreningsverksamhet. Centerpartiet vill satsa helt på enstaka anläggningar runt om i kommunen och låta lokala entreprenörer eller föreningar ta över anläggningar som skulle kunna drivas på ett bättre sätt.
 • Reformera det kommunala bidraget
  I dag är det kommunala bidragssystemet kortsiktigt och i många fall projektbaserat. Centerpartiet i Malmö ser vikten av ett långsiktigt stöd för att föreningar ska kunna arbeta mer långsiktigt. Därför vill Centerpartiet i Malmö verka för att bidragen från kommunen alltid ska genomsyras av ett långsiktigt perspektiv med verksamheternas fortlevnad i fokus.
 • Lyft Malmös konstnärer
  Konst i alla dess former gör vår stad levande. Från målningar och statyer i offentliga byggnader och på allmän plats till graffitiväggar och annan levande street art. Centerpartiet vill uppmuntra samarbeten mellan kommunen och Malmös lokala konstnärer för att berika vår stad. Vi ser gärna konst med lokal förankring i kommunens olika områden.
 • Generösare öppettider på stadsbiblioteket
  Stadsbiblioteket är en viktig mötesplats för alla kommunens invånare. Vi vill därför att Stadsbiblioteket ska få generösare öppettider både på vardagar och helger.
 • Konstmuseum i Rosengård
  Malmö stad har under lång tid tagit ett stort kulturellt ansvar och köpt betydande konst. Mycket av detta står tyvärr sedan länge magasinerat. Att skapa ett modernt konstmuseum är ett viktigt mål för att främja stadens kultur. Centerpartiet i Malmö ser att ett sådant konstmuseum bör placeras i det nya Rosengård som växer fram vid Culture Casbah.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.