Miljö

 Cyklister Vindkraftverk Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

I Centerpartiet vill vi att Malmö ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Vi kan inte längre skicka räkningen för vårt utnyttjande av naturen vidare till nästa generation.

Hållbarhet måste påverka hela stadens utveckling, oavsett om det handlar om maten som köps in, förskolan som byggs eller infrastrukturen som utvecklas.

Centerpartiet vill se ett Malmö full av liv, frisk luft, rent vatten, grönska och möjligheter. Samtidigt vill vi påverka klimatet i så låg utsträckning som möjligt. Vi vill se ett minskat bilberoende och bättre möjligheter för dig som tar kollektivtrafik, går eller cyklar.

Centerpartiet i Malmö vill att barnen kan gå i giftfria förskolor och skolor. Vi vill att det ska vara enkelt att agera hållbart. Vi vill att energin blir fossilfri och sophantering bra och effektiv. Och vi vill att maten ska vara både god, grön och gärna närproducerad.

Centerpartiet i Malmö står för en miljöpolitik som kombinerar starkt miljöansvar med ekonomisk tillväxt. Det är så vi kan vara ett exempel för andra att följa för att ställa om till en hållbar utveckling.

Vi vill inte bara peka på miljöproblemen. Vi vill också vara med att finna lösningarna.

Centerpartiets förslag:

 • Gång- och cykelbanor innanför kanalen
  Centerpartiet i Malmö vill satsa på en levande stad där normen ska utgå från de som vill gå och cykla. Därför vill vi att alla gator utom busstråken ska vara gång- och cykelgator där bilarna får anpassa sig efter de som går och cyklar. *
 • 100% förnybar och/eller återvunnen energi
  Malmö ska ligga i framkant vad gäller förnybar och/eller återvunnen energi för minimal påverkan på klimat och miljö. Centerpartiet i Malmö vill att kommunens offentliga verksamheter ska försörjas med enbart förnybar och/eller återvunnen energi. All energi som används i kommunal verksamhet skall komma från förnybar och/eller återvunnen energi från och med 2025 till skillnad från Malmös befintliga mål 2030. Malmös fjärrvärme produceras idag till stor del med fossilgas och utgör en av kommunens största utsläppskällor av växthusgaser. Anläggningarna ska byggas om för biogasanvändning eller ersättas med motsvarande. Detta bör ske i samarbete med ägarna av kommunens produktionsanläggningar och fjärrvärmenät.
 • Underlätta för installation av solceller 
  Centerpartiet i Malmö vill arbeta för att fler privatpersoner ska kunna installera solceller. Vi vill även att flera fastighetsägare ska kunna gå ihop och investera i en gemensam solcellsanläggning.
 • Malmö stad som testarena för nya transport-, energi- och miljölösningar
  Malmö har med sin unika ställning och närhet till Danmark förutsättningar att gå i bräschen för nya lösningar i den gröna omställningen. Vi vill att Malmö blir en stad som satsar på innovation och vågar prova nya lösningar inom transport, energi och miljö. Vi vill resurs- och tidseffektivisera prövningen av ny teknik genom att skapa möjlighet för fler gemensamma testbäddar med Köpenhamn.
 • 300 nya laddplatser
  Kommunen måste agera för att möta ett ökande behov av laddplatser för elbilar. Då de flesta laddar sina bilar där de står parkerade under en längre tid är det framförallt bostäder och arbetsplatser som berörs. Vi vill därför arbeta för att kommunen är förberedd genom att en del av MKB:s parkeringsplatser, kommunens personalparkeringar och gatuparkering i de områden där boendeparkering förekommer förses med laddplatser. Centerpartiet vill under mandatperioden bygga 300 nya laddplatser.
 • En klok hantering av maten
  Centerpartiet i Malmö vill minska matsvinnet i skolan, vården och omsorgen genom bättre planerade inköp samt större möjligheter att sopsortera effektivt. De livsmedelstransporter som används av Malmö Stad ska effektiviseras för att minska både onödiga utsläpp och buller.
 • Krav på mat som håller svensk standard
  Mat producerad i Sverige håller en hög nivå både vad gäller kvalitet, djurhållning och ekologisk hållbarhet. Vi ser i dag stora problem i många länder med besinningslösa mängder antibiotika i köttproduktionen och således i köttet vi importerar från dessa länder. Centerpartiet vill att all mat som upphandlas och serveras i kommunala verksamheter såsom skolan, vården och omsorgen ska hålla svensk standard när det gäller djur- och livsmedelshantering med rekommendationer till privata aktörer att följa med samma goda exempel.
 • God, näringsrik mat i skola, vård och omsorg
  God och hälsosam mat är någonting som Malmö Stad ska kunna garantera inom skolan, vården och omsorgen. God och näringsriktig mat ökar inte bara livskvaliteten för våra gamla och sjuka utan är även en förutsättning för att våra elever ska kunna prestera på topp i skolan. Centerpartiet vill därför att all mat som serveras inom vården, omsorgen och skolan ska leva upp till högsta standard, inte minst när det gäller näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet.
 • Giftfria skolor och förskolor
  Ingen människa ska bli utsatt för gifter i sin vardag. Det gäller inte minst inom skolan. Som förälder ska du kunna vara säker på att möbler och mattor i skolan eller leksaker på förskolan inte är giftiga. Därför vill Centerpartiet göra alla Malmös skolor och förskolor giftfria.
 • Öppen dagvattenhantering
  Antalet regnoväder som är så kraftiga att Malmös dagvattensystem överbelastas inträffar allt oftare, med kraftiga översvämningar som följd. För att minska påfrestningarna på ledningsnätet vill Centerpartiet i större utsträckning införa öppen dagvattenhantering. Det innebär att regnvatten i första hand ska ledas till för ändamålet avsedda grönområden, där det kan infiltrera i marken istället för att ledas direkt till ledningsnätet.
 • Rusta Malmö stad för klimatförändringar
  Vi måste rusta Malmö för ett föränderligt klimat. Havsnivåerna förväntas stiga och kraftiga regnoväder ser ut att kunna bli mer frekventa. Stadsbyggandet måste anpassas för att inte Malmö ska riskera fler översvämningar. Vid en mindre höjning av havsnivån riskerar Citytunneln att översvämmas vid Anna Lindhs plats. För att undvika detta krävs anläggningar som kan dämma upp havet vid högre havsnivåer. Detta bör beaktas vid planering av Nyhamnen och Västra Hamnens fortsatta utveckling.
 • Sophantering
  Det ska vara lätt att göra rätt. Malmö stad bör ha en nolltolerans mot nedskräpning. Det är allmänt känt att en stökig miljö genererar ytterligare nedskräpning. Centerpartiet i Malmö vill att kommunen håller efter den offentliga miljön bättre, samtidigt som man tar nedskräpning på större allvar. För att göra det lätt att göra rätt bör fler papperskorgar placeras ut i kommunen och en större andel av dessa utrustas med sorteringskärl. En liten hållare för pantburkar samt en askkopp bör vara standard på alla Malmös papperskorgar. 
*Enda undantag är färdtjänst, blåljusbilar och företagstransporter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.