Trygghet

Polis Yttre ringvägen Malmö  Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

Malmö är fylld med vackra gator, torg och parker. Men alldeles för många malmöbor känner sig otrygga över att vandra runt i vår stad och även när de är hemma.

Orsakerna är många. Äldre saknar egenmakt i vård och omsorg, kvinnor utsätts för hedersförtryck och våld, kriminella gäng skjuter och mördar.

Medan många typer av kriminalitet har minskat finns det fortfarande en stor otrygghet och därför behövs en bred syn på insatser och ökad fokus på det förebyggande arbetet. När polisen behövs är det oftast för sent.

Malmö behöver fler poliser. Men vi kan inte vänta. Därför satsar Centerpartiet på ordningsvakter och ökad samarbete med civilsamhället för att fler vuxna kan bidra till trygga miljöer.

Inget parti satsar så tydligt på kvinnors trygghet som Centerpartiet. Med en historisk satsning mot hedersförtryck och våld i hemmet stärker vi kvinnojourer, resursteamet mot heder och nära insatserna i bostadsområden.

Malmö måste bli en stad där du kan känna dig trygg och fri. En stad där du inte känner dig i risk för diskriminering, hot eller våld. Oavsett kön, var du kommer ifrån, vad du tror på eller vem du älskar.

Centerpartiets förslag:

 • Förebyggande insatser mot kriminalitet
  Centerpartiet i Malmö vill satsa på förebyggande insatser mot kriminalitet. Att förhindra brott redan innan de begåtts är det bästa sättet att skapa såväl säkerhet som upplevd trygghet. Fler aktörer måste involveras och förebyggande arbete prioriteras i skolorna då tidiga insat-ser är avgörande för att få individer bort från en brottslig bana.
 • Skapa BID-samarbeten
  Malmö borde skapa fler så kallade BID-samarbeten (Business Improvement Districts), en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor där hyresvärdar, kommunen, polisen, civilsamhället och lokala företag arbetar tillsammans för att förebygga brott. Denna typ av långsiktig samverkan istället för kortsiktiga åtgärder är ett måste om vi ska komma till rätta med kriminaliteten i Malmö.
 • Fler närpoliser i stadsdelarna
  De flesta brott begås lokalt och löses bäst lokalt. Med erfarna poliser som stannar länge på samma plats/befattning är det lättare att jobba långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och med ökad trygghet. Centerpartiet i Malmö vill ha en ökad polisnärvaro i hela Malmö.
 • Anställ 100 ordningsvakter i hela Malmö
  Polisen i Malmö behöver förstärkning. En ordningsvakt kan aldrig ersätta en polis men kan avlasta polisen så att de kan fokusera på den grövre brottsligheten. Vi vill se en kommunal ordningsvaktskår i stadsmiljön som kan användas flexibelt i utökade patrulleringsområden över hela kommunen och bidra till ökad trygghet. Organisation, arbetssätt och befogenheter ska utformas i samarbete med berörda förvaltningar, polis, andra myndigheter och organisationer.
 • Snabbare klottersanering
  Centerpartiet i Malmö vill se att snabbare åtgärder sätts in för områden där klotter och ska-degörelse förekommer. Åtgärder i form av klottersanering/uppstädning/inledande reparation ska med fördel sättas in redan inom 24 timmar.
 • Stärk arbetet mot våld i hemmet
  Centerpartiet i Malmö vill se ett införande av ett program med inriktning mot huskurage i de kommunala bostadsbolagen för att minska misshandel och våld i hemmet. Detta skulle möj-liggöra en form av grannsamverkan mot våld i hemmet. Genom att sprida kunskap kan fler få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att en granne riskerar att fara illa. Malmö bör införa huskurage i alla allmännyttiga bostäder och ge alla bostadsrätts-föreningar som vill möjlighet att få ta del av kunskapen.
 • Långsiktig finansiering till mobila resurs- och stödteam mot hedersförtryck och våld i nära relationer
  Långsiktig finansiering till stödteam och skyddande boenden är en nyckel i det långsiktiga arbetet mot hedersförtryck och våld i nära relationer. Vi vill göra mobila resurs- och stödteam permanenta. Teamen bör även ha möjlighet att bedriva uppsökande verksamhet.
 • Specificerad statistik kring hedersvåldets omfattning inom socialtjänstens register
  Länsstyrelsen Östergötland, som länge haft det specifika uppdraget att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, har efterlyst att specifik statistik inom socialtjänsten ska föras över hedersrelaterade ärenden som kommunen hanterar varje år. Vi vill att Malmö Stad inför dessa krav och börjar föra statistik kring hur många ärenden som inom social-tjänsten har en koppling till hedersrelaterat förtryck och våld för att lättare kunna följa ut-vecklingen av insatta åtgärder och få en tydligare överblick kring utsattheten.
 • Motverka radikalisering och våldsbejakande extremism
  För att minska rekrytering till extrema grupper, såväl religiösa som höger- och vänsterextrema, är det viktigt att täppa igen rekryterings- och finansieringsmöjligheterna. Centerpartiet menar att det är viktigt att fånga upp de ungdomar som är i riskzonen för att radikaliseras. All offentlig personal som arbetar med barn och unga måste få utbildning i hur man identifierar och hanterar unga i den riskzonen. Kommunikationen med olika religiösa samfund och samlingsplatser är otroligt viktig för att samordna arbetet mot religiös extremism. Centerpartiet tycker också att processen för att lagföra hemvändare från terrorresor måste gå snabbare. Kommunen kan biträda polis och rättsväsende genom effektiv infrastruktur för system och olika servicetjänster. Det måste gå snabbt att identifiera hemvändarna och därmed förebygga brott och attacker. Fokus behöver ligga på både samhälls-, grupp- och individnivå för att motverka radikalisering och extremism.
 • Förebygg brott
  Centerpartiet menar att en stor del av invånarnas trygghetsupplevelse handlar om åtgärder som förebygger och gör det lättare att lagföra brott. Vi vill se ett närmre samarbete mellan näringsliv, polis och ordningsvakter för att förebygga brott. Det kan vara fler ordningsvakter, att upphandla ideella trygghetsvandrarprogram och utöka antalet sambandscentraler.
 • Fler fältassistenter
  Centerpartiet menar att vi behöver fler fältassistenter för att öka tryggheten i Malmö på nätter och kvällar. Därför vill vi skjuta riktade medel till stadsdelarna för att kunna anställa fler fritids- och fältassistenter.
 • Tryggare kollektivtrafik nattetid
  En attraktiv kollektivtrafik dygnet runt är viktig, inte minst ur trygghetssynpunkt. Precis som nämns i Centerpartiet Skånes regionala valprogram så är högre hållplatstäthet på nätterna önskvärt. Centerpartiet i Malmö vill även utreda möjligheten till alternativa busslinjer. Det skulle innebära att busschauffören lägger upp rutten efter passagerarnas önskemål. Detta kan vara ett effektivt komplement till den vanliga nattbussen, för att öka turtätheten och minska väntetiden vid busshållplatsen som annars kan upplevas som en otrygg del av hemresan.
 • Ge förtur i bostadsköerna för personer som blivit utsatta för våld i nära relationer ska kunna få förtur i bostadsköerna.
  Centerpartiet i Malmö vill bekämpa alla former av våld i nära relationer och ge stöd till dem som drabbats så att fler kan komma vidare till ett liv i frihet så snart som möjligt. Ett stort problem för kvinno- och mansjourerna är bristen på bostäder vilket har lett till att utslussningen från det skyddande boendet försvårats. Många blir kvar på boendet eftersom de inte har någonstans att ta vägen samtidigt som akuta fall inte får plats. Centerpartiet i Malmö vill att personer som blivit utsatta för våld i nära relationer.