Utbildning

Bild

För de flesta barn och ungdomar kommer skoltiden vara en tid de ser tillbaka på med glädje, men för allt för många barn i Malmö är det tyvärr inte så.

Nästan en fjärdedel av Malmös elever går ut grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är ett svek mot våra ungdomar som vi inte kan acceptera. Därför satsar Centerpartiet i Malmö särskilt på elever som inte når godkända resultat.

Centerpartiet i Malmö vill se en skola i Malmö där alla elever kan känna sig trygga, där våra lärare har fler kollegor och där alla elever har samma chans till en god utbildning. En skola där rektorerna för större ansvar och större frihet.

Centerpartiet vill ha en skola som fokuserar på individen och dennes behov oavsett som det krävs extra hjälp eller nya utmaningar. Centerpartiet i Malmö vill se en digitalisering av Malmös skolor med tydligt fokus på innovation och stärkt samarbete mellan näringslivet och skolorna.

Vi vill se fler lärlingsutbildningar och praktik runtom i staden för att sänka trösklarna för Malmös ungdomar att komma in på arbetsmarknaden efter sin utbildning. Det är i skolan vi bygger framtidens Malmö. Det är dags för en skolpolitik som tror på att alla både kan och ska lyckas.

Centerpartiets förslag:

 • Höjda lärarlöner
  Malmös lärare har lägre lön än sina kollegor i kranskommunerna, trots att jobbet i många av Malmös skolor ställer högre krav. Centerpartiet i Malmö vill garantera eleverna i Malmös skolor de bästa lärarna. Därför vill vi höja lärarlönerna för att matcha kranskommunernas.
 • En individanpassad, digital skola
  Världen blir allt mer digital. Detta gäller även skolan och därmed krävs kompetensutveckling inom lärarkåren samt kloka teknikinvesteringar inom Malmös skolor. Centerpartiet tror på en digital strategi som är individanpassningsbar för att möta behoven både hos de som behöver extra hjälp och de som behöver ytterligare utmaningar i skolan.
 • En skola för fungerande integration
  En fjärdedel av Malmös ungdomar går ut nian utan godkänt i alla ämnen, något som i synnerhet drabbar utlandsfödda elever där båda föräldrarna går på försörjningsstöd. Det behövs tidiga åtgärder som syftar till att öka kunskaperna hos eleverna så att de får godkända betyg och kan ta ett första steg in i samhället. Alla unga har rätt till framtidstro och möjligheter att skapa sig ett fungerande vuxenliv, och detta kräver att vi har ett tydligt ledarskap inom skolan och skärper kraven på rektorer och skolledningar med avseende på resultat och integration.
 • Ökade resurser till specialpedagogiken
  Alla elevers behov ser olika ut. För många är tillgången till en extra specialpedagog avgörande för att kunna gå ut skolan med godkända betyg. Cirka en fjärdedel av Malmös elever går ut grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Centerpartiet i Malmö vill öka resurserna till specialpedagogiken och anställa fler specialpedagoger för att kunna möta alla elevers behov, oavsett om de behöver extra hjälp eller ytterligare utmaningar i skolan.
 • Kommunal handlingsplan mot diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier i skolan
  Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Diskriminering, sexuella övergrepp och mobbning i skolan får aldrig accepteras och måste ständigt motverkas. Rektorer måste få tydligare direktiv och stärkt mandat att stänga av eller omplacera en elev som kränker andra elever. Centerpartiet i Malmö vill att lärare och rektorslag tillsammans med kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur man vid avstängning kan ge den avstängda eleven lämplig inlärningskompensation. Detta gör att eleven som blir avstängd fortfarande får ta del av den befintliga utbildningsgarantin samt att de elever som utsatts tryggt kan gå till skolan.
 • Rektorspeng samt tydligare ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande från Malmös rektorer
  Bra ledarskap är väsentligt för att Malmö stads skolor ska kunna erbjuda en bra skolgång samt vara trivsamma och utvecklande arbetsplatser. Därför vill vi införa en särskild rektorspeng som kan användas vid rekrytering av nya rektorer i Malmö och således se till att Malmö stads skolor har kompetenta, ansvariga rektorer. Centerpartiet vill även ge rektorerna ökad frihet men också att de på ett tydligare sätt ska kunna ställas till ansvar när skolorna inte håller måttet.
 • Stärk elevhälsan
  Psykisk ohälsa är ett växande problem i skolan. Ökad press och stress får konsekvenser. Alla elever ska ha rätt att träffa en kurator inom en vecka från det att de begär en tid. Centerpartiet i Malmö vill anställa fler kuratorer och garantera att alla Malmös elever garanteras kvalitativ hjälp inom en vecka från dess att de begär det. Det är även av yttersta vikt att skolsköterska alltid finns tillgänglig under skoltid.
 • Lärarassistenter till Malmös skolor
  I dag går över 50% av en lärares tid åt till administrativa arbetsbördor. Centerpartiet i Malmö vill anställa lärarassistenter som ska avlasta ordinarie lärare från delar av den arbetsbördan så att lärare kan fokusera på undervisningen.
 • Avstyr rekryteringsförsök från extremistiska grupper
  Extremism måste alltid bekämpas. I dag rekryteras Malmös ungdomar av extremistiska grupper. Lärarna och skolan har på många sätt störst möjlighet att upptäcka detta vid sidan av föräldrarna. Centerpartiet i Malmö vill på alla sätt motverka och förebygga att sådan rekrytering sker. Därför vill vi införa en vidareutbildning för Malmös lärare i hur man upptäcker extremism i ett tidigt skede. Detta för att lärare redan innan elever ansluter sig till extrema grupper så som IS ska kunna upptäcka avvikande tendenser och hjälpa eleverna i tid.
 • Upptäck hedersrelaterat våld och förtryck av elever tidigt
  Skolan har en nyckelroll i att hjälpa framförallt unga flickor, men också pojkar, som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi vill att all personal inom offentlig verksamhet, såsom skola, vård och socialtjänst, utbildas inom frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att i tidigt skede kunna upptäcka utsatthet och ge rätt stöd till elever som uttrycker en rädsla för att fastna i hedersrelaterad problematik.
 • Utbilda lärare i frågor som gäller sexuella trakasserier
  Sexuella trakasserier är ett problem i vårt samhälle och inte minst i skolan. Vi har sett det genom Metoo-rörelsens upprop i skolan, #tystiklassen, och vi ser det varje dag. Mycket otillbörligt sker i skolan och skadliga normer etableras redan i förskolan. Därför vill Centerpartiet i Malmö se en lokal utbildning för förskole- och grundskolelärare i hur de bäst motverkar sexuella trakasserier.
 • Lista alla Malmös skolor på kommunens hemsida
  Centerpartiet i Malmö värnar om det fria skolvalet. Det är av yttersta vikt att elever kan välja sin skola med så stor noggrannhet som möjligt. Därför vill Centerpartiet att alla kommunens skolor, kommunala och privata ska presenteras på kommunens hemsida för att elever lättare ska kunna jämföra och göra ett avvägt val.
 • Etablering av friskolor
  I många fall håller Malmös privata skolor högre kvalitet än de kommunala. De kommunala måste självklart hålla måttet och erbjuda en kvalitativ utbildning, men bör inte ses som konkurrenter till andra alternativ utan som fristående kvalitativa alternativ. Centerpartiet i Malmö vill att Malmö stad ska uppmuntra privata skolor att utveckla sin verksamhet och etablera nya skolor i vår stad.
 • En uppsatspool för studenter
  Många studenter vill skriva examensarbeten som är relevanta för arbetsmarknaden. Centerpartiet i Malmö vill införa en uppsatspool där olika kommunala verksamheter kan ge förslag utifrån sina behov som kan användas för att inspirera och samtidigt utveckla kvaliteten i verksamheten. Detta skulle även bidra till att studenter kan välja meningsfulla uppsatsämnen, erbjudas värdefull erfarenhet och få in en fot för framtida anställning i kommunen.
 • Inför ett initiativ för de pojkar som har sämst skolresultat
  Skolresultaten i Malmö fortsätter att sjunka för elever med sämst resultat. Och det är först och främst pojkar. Pojkar som på grund av att de aldrig får ett godkänt betyg från skolan lätt hamnar i kriminalitet och ett livslångt utanförskap. Danska DrengeAkademiet är en insats som på ett mycket framgångsrikt sätt lyft sådana lågpresterande pojkar. Under ett kort förlopp lyfts kunskaperna med motsvarande 2-3 år inom läsning, stavning och matematiska färdigheter. En liknande satsning bör införas för alla Malmös lägst presterande skolelever med fokus på pojkar. Motsvarande satsningar för de lägst presterande flickorna ska också tas fram.
 • Effektivisera arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret
  Kommunen har en lagstadgad skyldighet att erbjuda ungdomar mellan 16-20 år som inte arbetar eller studerar samt har hoppat av gymnasiet en aktivitet för att föra dem närmre arbete eller studier. Trots detta har Malmö hög ungdomsarbetslöshet. Centerpartiet i Malmö vill ge kommunen i uppdrag att arbeta mer effektivt och uppsökandemed att hjälpa ungdomar utan slutförd gymnasieutbildning i riktning mot arbete eller studier.