Vård och omsorg

Bild

Äldreomsorgen i Malmö ska vara jämlik, värdig och trygg för alla våra äldre.

Äldreboendet måste bli en plats så bra att man kan längta dit. En plats för livskvalitet och fortsatt utveckling att se fram emot. Hemtjänsten måste bli trygg med närvarande personal som inte byts ut varje dag. Äldreomsorgen måste bli en plats som inte bara håller människor vid liv utan faktiskt låter människor leva.

Idag är äldreomsorgen i Malmö bland de lägst rankade i Sverige. När man frågar de äldre själv. De 25 äldreboenden som får lägst betyg av våra äldre är dessutom alla kommunala. Det kan vi inte acceptera.

Vården är dit du vänder dig när du är som allra mest utsatt. När du är i stort behov av trygghet. För gamla och sjuka personer är det extra viktigt att vården och omsorgen hänger ihop. Centerpartiet i Malmö har en vision om en vård i toppklass. En digitaliserad, modern och smidig sjukvård med individens behov i fokus. Långt ifrån långa köer och väntetider. En sjukvård i Skåne i nära samspel med omsorgen i Malmö.

Centerpartiet i Malmö vill att sjukvården och äldreomsorgen ska präglas av valfrihet och kvalitet där dina behov, och inte kommunens, står i fokus.

Centerpartiets förslag:

 • Ökad valfrihet i hemtjänsten
  Valfrihet i välfärden är viktigt. Centerpartiet i Malmö vill att äldre i högre utsträckning själva ska få bestämma servicens innehåll inom ramen för sin beviljade omfattning av hemtjänst.
 • Gör måltidsmodellen till standard
  Mat är ett positivt inslag i många människors liv som bidrar till livskvalitet. Därför är det av yttersta vikt att våra äldre får god och näringsriktig mat. Måltidsmodellen bygger på att måltiderna ska ses som en hel upplevelse, att den ska vara god, näringsriktig, hållbar, trivsam, integrerad och säker. Måltidsplanen ska utformas i samarbete med dietister med geriatrisk kompetens. Centerpartiet i Malmö vill satsa på tillagningskök på fler av våra äldreboenden med mat lagad på klimatsmarta råvaror av hög kvalitet. Vi vill att alla kommunala boenden ska införa måltidsmodellen samt att alla råvaror ska hålla svensk standard.
 • Individanpassa servicen för personer med funktionshinder
  Människor med funktionsvariationer är inte en homogen grupp. Stöd måste därför ges utifrån individens behov. Det kan exempelvis handla om handledning och praktikplatser för att få värdefull arbetslivserfarenhet. Därför är det viktigt att socialtjänsten, men också omsorgen för funktionsvarierade, utgår från just individens behov, önskemål och synpunkter. Kommunen bör följaktligen utforma tydligare rutiner för socialtjänst och omsorg där behovsanpassningen blir en naturlig del.
 • Bättre kontinuitet i hemvården och på vårdboende
  Det är idag hög personalomsättning inom äldrevården. Brukare vittnar om personal som ständigt byts ut. Centerpartiet vill se en högkvalitativ äldrevård, då krävs kontinuitet hos personalen. Äldre ska inte behöva möta ett så stort antal omvårdnadspersonal.
 • Satsa på nischade vårdboenden
  Många av Malmös vårdboenden är i dag mycket snarlika och standardiserade, trots att många brukare önskar att exempelvis ha nära till natur eller kunna välja boenden som erbjuder andra aktiviteter. Centerpartiet i Malmö vill satsa på fler nischade äldreboenden för ett rikare utbud.
 • Högspecialiserad omvårdnad
  Högspecialiserad omvårdnad har högre kvalitet. Centerpartiet i Malmö vill möjliggöra för en specialisering inom äldrevården genom fler diagnosspecifika vårdboenden. En specialisering bidrar till högre kompetens hos personalen, vilket i sin tur ger högre kvalitet på den vård och omvårdnad som utförs.
 • Erbjud fler karriärvägar inom vård- och omsorg
  Äldreomsorgen behöver vara en arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas och vidareutbilda sig. Centerpartiet i Malmö vill därför att Malmö satsar på våra medarbetare genom att erbjuda fler fortbildningar och fler karriärvägar. På så sätt kan vi öppna upp för fler yrkesområden inom vård- och omsorg.
 • Satsa på en digital vård och omsorg
  Digitaliseringen öppnar upp för många möjligheter. Centerpartiet i Malmö vill se över digitaliseringens möjligheter i hela äldrevården. Med sensorer, digitala nyckelsystem och kommunikationsredskap ger vi personalen mer tid till den enskilde vårdtagaren och förenklar kontakten med nära och kära.
 • Minska den ofrivilliga ensamheten för Malmös äldre
  I dag är många äldre ofrivilligt ensamma. Centerpartiet i Malmö vill motverka den ofrivilliga ensamheten genom samarbete med föreningar och civilsamhälle, samt genom att effektivisera omsorgen så att personal har mer tid till den enskilda vård- och omsorgstagaren. Ensamma äldre ska även kunna få en ”måltidsvän”, en volontär som äter tillsammans med den äldre en gång i veckan.
 • Öka tillgången till geriatrisk kompetens i äldreomsorgen
  För äldre och deras anhöriga anser Centerpartiet i Malmö att det är mycket angeläget med bättre tillgång till geriatrisk kompetens i kommunens äldreomsorg. Vi vill även se att den allmänna äldrekompetensen i hemtjänsten och på äldreboenden förbättras.
 • Garanterad tillgång till trygghetsboende
  Personer som är 80 år fyllda ska ha en garanterad rätt att flytta till ett trygghetsboende. Centerpartiet i Malmö vill att kommunen ska underlätta för äldre att bo kvar hemma, men kvarboendeprincipen får inte drivas så långt att den leder till otrygghet och ofrivillig ensamhet.
 • Fler äldrevårdscentraler i Malmö
  Äldre är ofta multisjuka och behöver för äldre särskilt anpassad behandling och medicinering. Centerpartiet i Malmö vill vara pådrivande för att fler äldrevårdscentraler ska öppnas i Malmö.
 • E-hälsostrategi för ökad trygghet i äldrevården
  Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter inom vård och omsorg. En satsning på en e-hälsostrategi i Malmös äldreomsorg kan säkerställa tillgången på nya tekniska hjälpmedel som kan bidra till ökad trygghet för äldre.
 • Översyn av kommunens stöd och hjälp till anhörigvårdare
  En betydande del av omsorgen om äldre och funktionshindrade utförs av anhöriga. Deras situation behöver uppmärksammas mer och översyn göras för att stödja deras värdefulla insatser.
 • Förbättrad uppföljning av tryggheten för barn i HVB- eller familjehem
  Att ett barn upplever sin tillvaro som trygg är någonting av det viktigaste vi bör ge dem, en trygg tillvaro ska kommunen kunna garantera dem. Centerpartiet i Malmö vill verka för en förbättrad uppföljning av tryggheten för barn i HVB- eller familjehem för att stärka arbetet mot psykisk ohälsa och kriminella karriärer.