Centerpartiets EU-program i korthet

Sammanfattning

Miljö och klimat
Centerpartiet verkar för att klimatet ska bli en mer kontinental fråga. Sverige kan göra mycket och vara drivande i tekniker och system, men dessa måste implementeras på EU nivå för att göra ordentlig skillnad för klimatet.

Utsläppsrätter

 • Federley var drivande i införingen av utsläppsrättssystemet
 • Dra in på antalet utsläppsrätter som släpps till marknaden årligen för att minska utbudet och därmed höja priserna. Det ska kosta att skita ner
 • Utöka antalet industrier som faller under utsläppsrättssystemet

Transport

 • Få EU att inse värdet av biogas och låta svenska skogar producera just detta
 • Inrikes ska man kunna lita på tågen i varje medlemsland, gods ska kunna skeppas längs hela kontinenten och det ska vara rimligt för en europé att turista i grannländerna med tåg. För detta behövs bättre, standardiserade banor och ett universellt bokningssystem
 • EU regler utan undantag
 • Köper du en EU-producerad produkt vet du att den är giftfri. Något som är importerat till EU har inte samma garanti. EU regler ska gälla inom unionen, även för importerade gods.
 • Ett djur kan födas upp, säljas och ätas i EU, men slaktas utanför unionen. Centerpartiet kräver att slakt utanför unionen ska följa samma regelverk som EU-slaktat kött. Vi vill också öka antalet mobila slakterier för de mindre producenterna och att kött ska transporteras istället för levande djur.

Grön energi

 • EU måste avvänja sig från rysk gas och olja
 • Halv miljon européer dör i förtid pga nedsmutsningen som tillkommer fossil förbränning
 • Vi vill att länderna ska ha ett mer integrerat elnät så att grönare länder med överskott kan sälja sin el till brunare länder under deras utfasningsperiod
 • Avskaffa subventioner till fossilt bränsle (mellan 39-200 miljarder euro årligen) och växla om delar av den kassan till subventioner till grön energi istället
 • Grön och konkurrenskraftig näring
 • Se över jordbruksstöden för mindre krångel
 • Höj minimikraven för djurhållning, specifikt antibiotika. Federley har redan åstadkommit en del på denna punkt!
 • Arbetsmaskiner måste i större utsträckning börja gå på gröna bränslen
 • Art- och habitatsregler och fågeldirektiv måste ses över för att vara mer anpassningsbart för regionala och lokala variationer

Demokratiskt EU

Liberalism och demokratin utmanas återigen. Tidigare har hoten varit utifrån men idag ser vi nästan lika stort hot inifrån. I stor utsträckning handlar detta om att vi “glömmer bort” de institutioner som ligger bakom vårt välstånd.

Säkra liberalismen

 • Djupare samarbete mellan liberala partier över landsgränserna
 • Bygga tillit inom unionen, där av djupare samarbete kring brottslighet klimat och säkerhetsfrågor
 • Bära jämställdhet som en fråga som också kan vända på auktoritära trender. Unionen ska fortsätta att arbeta med liberal feminism

Säkerhets frågor

 • Ökat samarbete kring cybersäkerhet och utöka solidaritetsklausulen (EU:s försvarspakt) till påverkanshot och cyberkrigsföring
 • Fortsätta bära vidare minnet av hemskheterna förtryck och krig bär med sig
 • Medlemsländerna ska ha kontroll över sina egna försvarsmakter, men mellanstatligt samarbete inom unionen bör öka

Brottslighet

 • Smuggling av alla varianter (vapen, droger, människor) mellan gränser inom unionen måste stärkas inom ramarna av Schengen
 • Stärka den yttre gränsen i termer av smuggling in till unionen
 • Ökad transparens kring banker för att förhindra pengatvätt
 • Möjlighet att döma kriminella för brott som begåtts i flertal EU länder som ett straff istället för enskilda straff i flertal länder

Migration

 • Stärk den yttre gränsen
 • Ökad tillgänglighet till lagliga vägar in till EU och bättre system för mottagandet av arbetskraftsinvandring
 • EU:s fokus bör primärt ligga hos kvotflyktingar. Detta minimerar människor på farliga vägar och undviker bedömningen av asylskäl
 • Skyddsskäl bör kunna prövas i domstol och denna prövning ska se likadan ut i hela unionen. Länder som inte håller standarden bör strukturbidrag dras in
 • Centerpartiet vill att EU ska jobba vidare med länder med hög migration för att föra politik som motverkar skäl till migration. Dock bör sådana samarbeten bygga på mänskliga rättigheter och ökad välfärd för medborgarna

Friare EU

EU är byggt på frihet. Grundfriheterna av gods, service, människor och kapital, men också individualitet och suveränitet. För att behålla fundamental frihet i tider som dessa behöver vi säkra ekonomin, då välstånd är den faktor som väger mest i folks missnöje med politiken

Fri handel

 • Handel var det första verktyget i att säkerställa fred inom unionen och dess grannar. Vem krigar mot landet man importerar mat ifrån, eller säljer sina naturresurser? Detta verktyg kan också användas för att säkerställa fred globalt och primärt till unionens grannar
 • Centerpartiet arbetar för att handelsavtal ska förhandlas på sådant sätt att länderna EU handlar med ställer högre krav på sin inhemska produktion i termer av miljö, djurvälfärd, konsumentsäkerhet osv 74% av Sveriges export går till EU och 84% av vår import är från EU, därav är vi extremt beroende av den inre marknadens välmående

Inre marknad

 • EU måste hålla takten med näringslivet i termer av reglering i den inre marknaden, därmed måste vi utveckla regleringarna kring den digitala marknaden
 • God tillväxt och begränsad arbetslöshet är nyckel för att hålla ihop unionen till dess att vi har sådan harmonisering och ett samfund som inte gör sig beroende på ekonomiska faktorer för att tillit till unionskamrater
 • Att fortsätta sponsring av forskning såsom Horizon projektet tillåter EU att vara i framkant med modern industri och förbättrade teknologier
 • Erasmus bör utvecklas för att vidare skapa förståelse mellan europeiska ungdomar och uppmuntra högre utbildning

Förtroende till EU

 • Kommissionen ansvarar för att införa och säkerställa EU lagar stiftade av parlamentet och ministerrådet. För att medborgare ska ha tillit till EU och dess lagar måste kommissionen få ökade möjligheter till att kunna bestraffa och bötfälla länder och företag som inte följer lagarna
 • Rättsstaten måste förbli stark i hela unionen. Att rättvisa får olika innebörd i olika delar av unionen är inte acceptabelt. Medlemsländer som försvagar rättsstaten bör få sanktioner som är så pass grova att de tvingas hålla sig till EU:s grundläggande värderingar
 • Likt hur handel kan användas som ett verktyg för att uppmuntra miljövänlig produktion och mänskliga rättigheter i andra länder kan EU:s fonder och bidrag vara ett verktyg för att säkerställa att de grundläggande värderingarna följs i medlemsländerna

Framtidens EU

EU handlar ofta om policy, direktiv, lagar och en massa andra detaljer. Dessa är viktiga för att ge en riktning inom EU:s strukturella ramar, men hur bör ramarna se uti framtiden?

Demokrati

 • Det finns aktörer som vill flytta upp mer och mer makt till EU plan i syfte att bland annat bygga en kontinental social pelare och centralisera beslut bäst tagna på lägre nivå
 • Centerpartiet är emot euron då Sverige hade blivit av med sin monetära beslutanderätt
 • Ministerrådet och dess arbetsgrupper måste få utökad transparens. En offentlighetsprincip i EU som helhet måste tillämpas

Närodlat EU

 • Det är orimligt att förvänta sig att Spanien, Tyskland och Sverige ska kunna investera samma summa, arbeta enligt samma tidsplan och med samma förutsättningar i ett flertal frågor. Ett tydligt exempel är utbyggnad av tågbanor. Länder ska kunna delta i EU:s utveckling i sin egen takt, anpassat efter lokala möjligheter.
 • EU samarbete ska inte handla om allt eller inget, det ska finns ett reglage i vilken hastighet ett medlemsland ska och kan delta i projekt och direktiv

Ett tips för dig som vill fördjupa dig i vår politik och EU, läs mer på www.centerpartiet.se