Närmare vård i hela Skåne

I våras skrev 573 primärvårdsläkare ett upprop till politikerna i Region Skåne för att uppmärksamma situationen om en hårt ansträngd primärvård – som riskerar att hota patientsäkerheten. Detta med syfte att få politiken att prioritera primärvården. Något som är en självklarhet för oss i Centerpartiet, primärvården måste få både förstärkta resurser men också tydligare uppdrag som den första linjens sjukvård.

Sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tagit över makten i Region Skåne har primärvårdens andel av budgeten minskat från att när vi tillsammans i femklövern styrde ha legat på strax över 18,6 procent under både 2013 och 2014. En nivå som då låg över rikssnittet. Till att 2016 ha kraftigt ha minskat till strax över 16 procent och nästan 1 procentenhet under rikssnittet. Därför är det tydligt att det tillskott om 100 miljoner kronor som regionstyret gjorde långt ifrån räcker till att öka primärvårdens andel. Precis som initiativtagarna bakom vårens upprop också nu tydligt poängterat. Hälften av denna ”satsning” går till detaljregleringar om hur öppettider på kvällar och helger i våra största städer ska vara. Något som tydligt dömts ut av vårdcentralerna.

I det budgetförslag som Centerpartiet och övriga Alliansen lade fram gavs ett tillskott på drygt 220 miljoner kronor redan nästa år där 200 miljoner skulle gå direkt till att stärka ersättningen till vårdcentralerna. Dessutom med en tydlig viljeinriktning att på sikt öka primärvårdens andel av budgeten till 25 %. Eftersom primärvården är viktigt för Centerpartiet läggs också stor vikt på denna i det valprogram som medlemmarna antagit och som visar på de förslag vi vill genomföra efter valet nästa år. En del av dessa ska vi därför nu försöka utveckla.

Vår sjukvårdspolitik utgår från principen om en närmare vård. Detta innebär att skåningen ska ha rätt till bra vård oavsett var i Skåne hon är bosatt. Vi anser att det är patienten som ska vara i centrum, inte sjukvårdsystemet. De ska därför ha valmöjligheter så att de kan välja den vård som passar bäst. Kanske vill man gå till en kvällsöppen vårdcentral, eller besöka sin läkare en lördag? Då ska det vara möjligt.

Den skånska vården ska vara jämlik, värdig och trygg för patienterna. Vi ska ha en sjukvård som ligger i framkant som Sveriges modernaste där vi går i bräschen för den digitala utvecklingen.

För att nå visionen om en närmare vård i hela Skåne med en god tillgänglighet för den skånska patienten fyller vår primärvård den viktigaste delen i sjukvården att satsa på. Vårdcentralerna måste få ett ännu tydligare uppdrag att bli den första vägen in i den skånska sjukvården. Vi behöver få en stor förändring inom den skånska sjukvården där mer sjukvård flyttas från sjukhusen till våra vårdcentraler. Detta kan vi till exempel få till genom att fler av vårdcentralerna kan erbjuda en bredare vårdkompetens och specialistvård än idag. Ett bra exempel är de familje- och äldremottagningar som finns etablerade i många av de skånska kommunerna. För allt vård behöver inte ske på våra sjukhus utan kan ske närmare patienten.

En stor del i denna förändring är att öka tillgängligheten till vårdcentralerna och att patienten ska kunna få möjligheten att ha en kontinuitet i den läkare man träffar för att inte behöva berätta om sin sjukdomshistoria varje gång. Därför föreslår vi att de skånska patienterna förutom att välja sin vårdcentral också ska få välja läkare i vårt hälsovalssystem. På så sätt kan vi få till en tydlig fast läkarkontakt där läkaren också få ett tydligt ansvar att lotsa rätt i vårdkedjan.

Ett annat tydligt förslag är att alla offentliga aktörer ska erbjuda digitala vårdbesök som ett led i att öka tillgängligheten, något som också ska uppmuntras hos de privata aktörerna genom att utveckla ersättningsystemen för att främja detta.

Primärvården är för oss i Centerpartiet grunden i vår sjukvård och vi måste därför tydligt stärka dess roll, både ekonomiskt och i form av uppdraget under kommande mandatperiod. Det är närmare vård.

Denna är också publicerad som debattartikel i Kvällsposten 29 oktober 2017