• / Nyheter
  • / Skåningen bakom C:s nya sjukvårdspolitik

Skåningen bakom C:s nya sjukvårdspolitik

Idag har Centerpartiets stämma antagit ett nytt program för vård och omsorg: ”Trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum”. Sofia Nilsson, riksdagsledamot från Östra Göinge, har hållit i programarbetet. Hon är stolt och nöjd över resultatet.

Vad tycker du är det viktigaste med det nya programmet?
– Det är svårt att välja ut enskilda saker. Det är alla delarna i programmet som gör helheten så bra. Men där finns tre saker i rubriken som jag tycker är avgörande. Att göra vården trygg, att göra vården tillgänglig och att sätta patienten i centrum.

– Ska jag nämna några konkreta saker, tror jag att jag landar i våra förslag om hur vi vill stärka elevhälsan samt vårt förslag om att införa ett program för äldrehälsovård. Det är också viktigt att vi vill satsa på förebyggande insatser, framförallt för våra barn, unga och äldre. Det är avgörande för framtiden.

– Det tredje förslaget som jag vill lyfta lite mer och som är av otroligt stor vikt för våra kvinnor och familjer är förslagen kring hur vi vill utveckla förlossningsvården med barnmorsekledda förlossningskliniker.

Du är ju själv utbildad sjuksköterska och har jobbat inom vården innan du blev riksdagsledamot. Tror du att det har påverkat din syn på sjukvården och förslagen som lagts fram?
– Självklart så påverkar min bakgrund som sjuksköterska min syn på vård och omsorg. Jag har i mitt yrke sett och upplevt hur frustrerande det är med växande vårdköer, att fler äldre upplever ensamhet och psykisk ohälsa, hur den psykiska ohälsan bland barn och unga växer osv.

– Framförallt så tror jag att jag som sjuksköterska står upp för individen. Jag vet hur viktigt det är med delaktighet, välinformerade patienter och att patienten eller den äldre blir delaktig i teamet och ses som en viktig person med expertkunskap om sin situation och därmed involveras i planeringen.

– Samtidigt har jag verkligen försökt att ta av mig ”sjuksköterskehatten”. Jag har tagit mig an detta uppdrag med en vilja och nyfikenhet att ta fram ett program för hela landet. Som utgår från de utmaningar vi faktiskt står inför och som våra region- och kommunpolitiker vittnar om.

Varför tycker du det är viktigt att stärka patienternas makt?
– Det är nog här som min erfarenhet som sjuksköterska och mina liberala värderingar lyser igenom allra starkast. Forskning och erfarenhet visar på att det är genom delaktiga och välinformerade patienter som vi når bäst resultat. Det är patienten som besitter expertkompetensen om sin situation och sin tillvaro. Detta måste vi ta tillvara i vården. Som sjuksköterska vill jag stärka det friska och lindra det sjuka – och som liberal vill jag ge mer makt åt patienterna.

– Själva poängen med att stärka patientmakten är att det också driver på både effektivitet och kvalitet. Därför har jag bland annat lagt fram förslaget om att införa valfrihet inom slutenvården. Jag vill att det är patienten som ska bestämma vart remissen ska skickas.

– Om du som patienten exempelvis får information om att det på sjukhuset i Kalmar bara är två veckors väntetid till operation plus att deras kvalitet och resultat på just den operationen är fyra gånger bättre än i din egen region. Då tycker jag att det är en självklarhet att du ska få bestämma att din remiss ska skickas till Kalmar. Detta kommer skapa ett tryck på att regionerna och sjukhusen måste hålla både kvalitet och korta köerna för att deras patienter ska vilja välja sitt ”hemsjukhus”. Detta är bara ett exempel på en positiv effekt vi kan få av att ge mer makt åt patienten.

Varför är vårdfrågorna så viktiga för Centerpartiet och för dig?
– Tryggheten i att veta att det finns en tillgänglig vård och omsorg för dig och mig, när vi väl behöver den i hela landet, är en fråga som engagerar och berör alla.

– En tillgänglig vård och omsorg är ryggraden och tryggheten i ett fungerande samhälle. Det är frågor som inte tar hänsyn till om du bor på landet eller i stan, alla har någon gång under livet behov av att uppsöka sjukvård.