C-inspel till trygghetssamtal i Region Skåne

Vi har tillsammans med våra kollegor i Allians för Skåne bjudit in samtliga partier i regionfullmäktige att delta i samtal hur vi ska kunna öka skåningarnas trygghet.

Här kommer några av våra förslag:

 • Starta trygghetscentral inom Skånetrafiken
  Skånetrafiken bör erbjuda en trygghetslinje – ett telefonnummer, en applikation eller liknande – som resenärer kan kontakta för att rapportera om något känns otryggt i trafiken
 • Inför fler flexibla nattstopp
  För att stärka tryggheten i kollektivtrafiken ska det bli möjligt för bussen att stanna mellan två hållplatser på natten om det är närmare ens destination. Efter avslutad försöksverksamhet vill vi gärna se en utbyggd verksamhet som rör fler linjer.
 • Skapa trygga stationsmiljöer och säkra parkeringar
  Skånetrafiken tillsammans med relevanta aktörer behöver arbeta strukturerat för att göra stationsmiljöer tryggare. Arbetet behöver också fokusera på att göra parkeringar i anslutning till kollektivtrafik säkrare, inte minst cykelparkeringarna.
 • Inför hälsosamtal i kvinnohälsovården
  Region Skåne bör införa hälsosamtal inom kvinnohälsovården. Hälsosamtalet kan ske i samband med cellprovtagning.
 • Utöka kvälls- och helgmottagningarna med fler aktörer
  En ökad tillgänglighet inom primärvården ökar tryggheten samtidigt som den avlastar akutmottagningarna. Därför behövs kvälls- och helgmottagningarna utökas.
 • Bättre tillgänglighet för ungdomsmottagningarna
  Ungdomsmottagningarna bör få bestämma sina öppettider själva efter vad som passar bäst på orten. Dessutom måste möjligheten finnas att ha öppet på kvällar och helger istället för på kontorstid. Tider på ungdomsmottagningen ska vara anpassad för målgruppen.
 • Öka tillgängligheten inom psykiatrin
  Tillgängligheten inom psykiatrin måste öka. Därför behöver fler vårdval införas inom psykiatrin för att avlasta verksamheten i regionens regi.
 • Fler psykiatriambulanser
  Region Skåne behöver fler psykiatriambulanser över hela Skåne.
 • Ha regionverksamhet i hela Skåne
  Det är viktigt att regionen har verksamhet i hela Skåne. Både ut ett tillgänglighetsperspektiv, men även för att det är viktigt med arbetstillfällen i hela Skåne.
 • Ta ett helhetsgrepp om den psykiska ohälsan
  Region Skåne behöver tillsammans med kommunerna ta ett helhetsgrepp om den psykiska ohälsan. Till exempelvis måste elevhälsan inkluderas.
 • Upphandla mer närproducerade livsmedel
  En mer robust livsmedelsförsörjning behövs i Skåne bland annat genom kortare transporter och bättre möjlighet till tilläggsköp. Det blir möjligt genom att öka inköpen av närproducerade livsmedel.
 • Verka för ökad sysselsättning tillsammans med kommunerna
  Arbetslöshet är en stor orsak till otrygghet. Region Skåne ska därför tillsammans med kommunerna aktivt arbeta för att öka sysselsättningsgraden.