Centerpartiet prioriterar kvinnohälsan

Senaste tiden har vi sett allt fler rapporter om att gravida kvinnor är oroliga inför sin förlossning runt om i landet. Detta är allvarligt och vi ser behovet av att agera. Såväl nationellt som regionalt, skriver Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot, Birte Sandberg (C), regionråd, och Warda Fatih (C), ledamot i regionfullmäktige, i Trelleborgsallehanda.

En gravid kvinna måste känna trygghet och veta att hon kommer bli väl mottagen och få en god vård när hon ska föda. Bristen på barnmorskor och en alldeles för hög arbetsbelastning medför att kliniker runt om i landet behöver stängas ner och verksamheten centraliseras. Kvinnor på landsbygden riskerar att behöva färdas mycket långa sträckor för att få tillgång till vård, vilket i sin tur kan leda till förlossningsskador och ökad stress för mödrarna. Förlossning är påfrestande nog som det är, både fysiskt och psykiskt, utan ytterligare oro för platsbrist eller att inte få den vård man behöver.

Därför verkar Centerpartiet för att nationella riktlinjer för förlossnings- och mödravård skyndsamt ska tas fram och implementeras och för att riktlinjer för hemförlossning ingår i dessa. Detta i syfte att säkerställa en jämlik vård oavsett var man bor i Sverige.

Det behövs också fler barnmorskor. Därför vill vi se över arbetsförhållandena för barnmorskor i syfte att skapa hållbara arbetsvillkor och samtidigt få fler att stanna i yrket. I Region Skåne är situationen bättre än på många andra håll i landet men arbetet med att identifiera behov som kan förbättra förlossningsvården är igång.

Vi är medvetna om att det krävs krafttag för att åstadkomma förbättring. Centerpartiet vill se en jämlik och nära vård, med hög tillgänglighet och goda arbetsförhållanden – i dag och i framtiden. Därför är det viktigt att nationella riktlinjer för förlossnings- och mödravård skyndsamt tas fram.