Stärk elevhälsan för en bättre skolgång

Det finns starka samband mellan en god psykisk hälsa och möjligheten att ta till sig kunskap och nå utbildningsmål. I dag drabbas allt för många elever av psykisk ohälsa, och mobbning förekommer för ofta inom skolan. Den trenden måste vändas, så alla barn och unga har chans till en god skolgång.

Stärk och bygg ut elevhälsan

För att de som behöver hjälp ska kunna få det snabbt behövs en elevhälsovård och skolhälsovård i toppklass. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer på varje skola.

Vi vill se en stärkt och utbyggd elevhälsa. Det behövs också en bättre samverkan mellan skolhälsovården, barnavården, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och socialförvaltningen för att barn och unga ska få rätt vård och stöd.

Ge rektorn tydligt ansvar för elevhälsan

I dag är det skolhuvudmannen, det vill säga kommunen för en kommunal skola och skolans styrelse om det är en friskola, som avgör hur mycket personal som elevhälsan ska ha och vilken kompetens som behövs. Vi vill att det i skollagen ska framgå klart och tydligt att rektorer ansvarar för och samordnar elevhälsan.

Rektor är den som har budgetansvar och därför ytterst kan fatta beslut om mer resurser och rekryteringar. Genom att stärka ansvaret blir det tydligare för rektor att även fullt ut ta ansvar för elevhälsoarbetet.

Hur hälsan påverkar elevers möjligheter att lära sig, måste också ingå i Rektorsprogrammet, den befattningsutbildning som är obligatorisk att gå för alla som ska bli rektorer.

Stärk det förebyggande arbete
Elevhälsans förbyggande arbete är ett viktigt verktyg för att upptäcka elever som mår dåligt. Vi vill att en screening av den psykiska hälsan görs vid den vanliga hälsokontrollen hos elevhälsan. Då kan man tidigare fånga upp barn som riskerar att må, eller redan mår, dåligt. Genom att bredda elevhälsan med digitala medel, som ett komplement till de fysiska, blir det lättare att nå elever i hela landet.