Att-göra-lista för klimatet och miljöns bästa

Klimatet är vår tids ödesfråga. För att bromsa och stoppa utsläppen behövs omfattande, omedelbara åtgärder inom alla samhällssektorer. Att den nya regeringen i denna situation väljer att lägga ner miljödepartementet är oroväckande.

Sverige har alla chanser att bli en världsledare i den cirkulära omställningen. Men varken i det så kallade Tidöavtalet eller i regeringsförklaringen får miljöpolitiken det utrymme den förtjänar. Under den förra mandatperioden togs ett antal viktiga steg på Centerpartiets initiativ, men mer måste göras för att främja svensk innovation och teknikutveckling. 

Därför vill vi dela med oss av denna brådskande att-göra-lista med lågt hängande frukter till miljöminister Romina Pourmokhtari (L);

  • Inför ett producentansvarssystem för textilier och småelektronik för att göra det lättare för människor att lämna in gamla kläder och uttjänta mobiltelefoner på fler ställen. 
  • Inför omgående ett frival i avfallshanteringen  för  att  ge  näringslivet möjlighet att äga sitt eget avfall i syfte att kunna förädla det och utveckla cirkulära  materialflöden. 
  • Genomför förenklingar och moderniseringar av miljöprövningen och tillståndsprocesserna.
  • Se över Naturvårdsverkets avfalls klassificering  av  vanlig  berg-  och schaktmassa  från  infrastrukturbyggen. Den leder idag till enorma klimatutsläpp,  stora  materialförluster och helt onödiga fördyringar. 
  • Gör om och gör rätt vad gäller implementeringen av EU:s engångsplastdirektiv. Den nedskräpningsavgift som den förra regeringen införde träffar snett och hämmar innovationen för plasttillverkande och -säljande företag. 
  • Gör offentlig upphandling till ett effektivt verktyg i omställningen. Trots flera nya och gröna upphand-lingskrav vinner nästan alltid läg-sta pris. Det krävs en närmare dialog och en samverkansplattform mellan upphandlare och näringsliv som kan ge företag som driver utvecklingen inom återvunna och klimatsmarta material bättre förutsättningar att växa.
  • Tillsätt omgående en grundlig utredning om framtida cirkulära materialströmmar och som tar ett brett och samlat grepp om samhällets resursförbrukning.