Viktigt att se persontågtrafiken som en utvecklingsmotor

Innan sommaren skickade Skånetrafikens tjänstemän ut Tågstrategi – strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne på remiss till bland annat de skånska kommunerna. Dokumentet har inte behandlats politiskt än men kommer att göra det inför beslut i regionfullmäktige den 1 december 2020. Centerpartiet vill redan nu tydliggöra de åsikter vi har på remissversionen.

Dokumentet är en plan för hur den regionala tågtrafiken ska utvecklas och redovisar behovet av regional persontågstrafik fram till 2040 samt vilken tågtrafik som Skånetrafiken behöver köra om de uppsatta målen för kollektivtrafiken ska nås.

– Kollektivtrafiken är en viktig utvecklingsmotor som bidrar till att öka attraktiviteten att bo och leva i hela Skåne. Tyvärr ser vi inte att strategin tar hänsyn till hur viktigt kollektivtrafiken driver utveckling på orter som till exempel får en ny station, säger Annette Linander (C), gruppledare och regionråd.

– I strategin saknar vi perspektiven om hur de olika trafikslagen samverkar och tillsammans ska bygga Skånetrafikens utbud. Ska vi kunna bidra till hela Skånes utveckling är det också viktigt att se till helheten och inte bara i stupröret som handlar om persontågen. För det är egentligen först när alla trafikslagen samarbetar och bidrar till resan från dörr till dörr som vi kan få kollektivtrafiken att bidra fullt ut som utvecklingsmotor, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Det är viktigt att kollektivtrafiken kan anpassa sig efter de nya behov som uppkommer i det snabbväxande samhälle vi lever i. Inte minst handlar det om att anpassa sig till den strukturförändring som bland annat kan komma att ske efter pandemin. Det kan till exempel påverka vart vi väljer att bosätta oss med de möjligheter som distansarbeten har öppnat upp, avslutar Annette Linander (C), gruppledare och regionråd.

Centerpartiets synpunkter

  1. Namnet på strategidokumentet borde istället ändras till Regional persontågsstrategi för att tydliggöra vad dokumentet handlar om.
  2. Strategin behöver ta större hänsyn till persontågens roll som utvecklingsmotor runt om i Skåne där ambitionen ska vara att nå nya orter men också se till hur kollektivtrafiken som helhet bidrar till utveckling i hela regionen.
  3. Strategin behöver ta höjd för att det sker en strukturomvandling i samhället och att de regionala kärnorna som framgår av strategidokumentet mycket väl fram till 2040 kan förändras likväl som nya kan tillkomma.
  4. Trafik på sträckan till Österlen, Ystad – Simrishamn, behöver ökas till halvtimmestrafik tidigare än 2035 som målbilden idag är beskriven.
  5. Trafik på sträckan Ängelholm – Åstorp behöver finnas med som målbild att bedriva persontrafik på.

Synpunkterna i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

För mer information och kommentarer:
Annette Linander (C)
Regionråd och gruppledare
072-563 56 98

Lars Hansson (C)
Förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
072-224 08 48