Politiska program 2021-2022

Skåne är fantastiskt. Vi har en varm välkomnande befolkning, lummiga skogar, rapsfält och långa stränder. Vi har forskning, utveckling och framstående lärosäten. Som en del av den dynamiska Öresundsregionen, med närhet till kontinenten finns oändliga möjligheter till utveckling, innovation och en blomstrande arbetsmarknad.

sol-has-bg sol-light-text

Gröna Skåne

Centerpartiet vill att Skåne ska vara fullt av frisk luft, rent vatten och biologisk mångfald. Vi vill se satsningar på nära och hållbar livsmedelsproduktion, förnyelsebar energi, ett ansvarstagande grönt bostadsbyggande, bevarande av våra marina miljöer och utveckling av gröna näringar. Våra satsningar ska påverka i både stort och smått och Region Skåne ska vara ett föredöme i sina egna verksamheter. Med rätt satsningar och prioriteringar kan Skåne fortsätta utvecklingen mot en hållbar och innovativ framtidsregion för alla.

 • Satsa på biogas för att minska miljöpåverkan, men bibehålla mobiliteten
 • Satsa på grönt byggande som förenar miljöhänsyn i byggprocessen med smarta miljölösningar i byggnaden
 • Verkar för att fler laddstolpar i Skåne
 • Fler biosfärområden i Skåne

Hela Skåne

I Skåne ska du kunna leva och bo, arbeta och studera där det passar dig. Du ska inte behöva känna dig begränsad av bristande uppkoppling eller mobiltäckning, utebliven kollektivtrafik eller begränsade avgångstider. Hela Skåne ska ges samma möjligheter till utveckling. Det är så vi skapar en region som hänger ihop.

 • Ge alla alla skåningar tillgång till fast internetuppkoppling senast 2025
 • Koppla ihop Skåne med väl fungerande cykelvägar 
 • Erbjud flera sena och nattliga avgångar i kollektivtrafiken
 • Stärk den kommunala och regionala beredskapen av livsmedel 

Tryggare Skåne

Centerpartiet vill att varje människa ska kunna leva och verka utan att känna oro i vardagen. Alla skåningar ska känna trygghet och ha samma frihet att leva, växa och utvecklas. Sjukvården ska vara trygg för både patienter och personal, hela Skåne ska ha ett levande civilsamhälle och en trygg kollektivtrafik. Med rätt satsningar och prioriteringar kommer Skåne bli en region där du kan känna dig ännu tryggare och mer fri. En region utan diskriminering, hot eller våld. Oavsett kön, var du kommer ifrån, vad du tror på eller vem du älskar.

 • Stärka arbetet med ett tryggare Skåne genom samverkan mellan region och kommuner
 • Arbeta aktivt mot hedersrelaterad problematik och hedersrelaterat förtryck
 • Arbeta mot våld i nära relationer och sexuella trakasserier
 • Verka för att kollektivtrafiken en trygg kollektivtrafik för såväl personal som resenärer 

Nära vård

Alla skåningar har rätt att förvänta sig en vård i världsklass oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vården ska ges på rätt nivå och utan onödig väntan som kan innebära försämring av sjukdom eller försämrad livskvalitet.

 • Verka för en ökad digitalisering inom vården
 • Psykiatriambulans i hela Skåne
 • Etablera närakuter på fler orter i Skåne
 • Stärkt samarbetet mellan skolornas elevhälsa och ungdomsmottagningarna
 • Aktivt arbetar för att förebygga undernäring hos äldre

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.