Skåne
Centerpartiet lokalt

Utveckla vår region

Bild

Foto: Håkan Dahlström (CC BY 2.0)


Centerpartiet ser hela Skåne, vi vill därför utveckla hela vår region. Det handlar om satsningar i alla delar, både vad gäller infrastruktur som bostäder. Beslut kring dessa åtgärder måste flyttas så nära invånarna som möjligt, för det är de som påverkas mest och där man ser de tydliga effekterna i ett långsiktigt perspektiv.

Centerpartiet vill:

 • att 100 procent av Skåne ska ha tillgång till höghastighetsuppkoppling till 2025
 • att frågan om undantag från strandskyddet blir enbart kommunal
 • att högklassig åkermark ska bevaras i största möjliga mån vid exploatering
 • att E6:an byggs ut med en tredje fil som reserveras för klimatsmarta alternativ
 • att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör blir verklighet
 • att cykelvägar ansluter till kollektivtrafikens hållplatser
 • att underhållet av järnvägarna i Skåne förbättras och prioriteras av Trafikverket
 • att riksintressena i Skåne ses över och att såväl kommunerna som Region Skåne får ett ökat inflytande över desamma
 • att Västkustbanan och Skånebanan rustas upp samt att Simrishamnsbanan byggs
 • att fler pendlarparkeringar byggs och de befintliga utvidgas
 • att cykelvägar som binder samman kommuner i Skåne byggs ut

 • att stambanorna till och från Skåne rustas upp för att klara en ökad trafik
 • att samtliga Region Skånes byggnader så som vårdcentraler, sjukhus och kontorsbyggnader utrustas med ett öppet wifi för allmänheten
 • att hela Skåne ska ha tillgång till välfungerande och snabb mobiltäckning